• Ingen resultater fundet

Oplysning om risikostyringsaktivitet

Et børsnoteret selskab bør forholde sig til de væsentligste risici det har og have etableret procedure til imødegåelse heraf. Anbefalingerne for god selskabsledelse skriver i indledningen til hovedafsnittet VII. Risikostyring at, ”Effektiv risikostyring er en forudsætning for, at bestyrelsen på bedst mulig måde kan udføre de opgaver, som det påhviler den at varetage. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser. at der etableres hensigtsmæssige systemer til styring af risici og i øvrigt sørger for, at sådanne systemer til enhver tid opfylder selskabets behov.”

Det vil alt andet lige være mere risikabelt at investerer sine penge i et selskab, der ikke forholder sig til sine egne risici, end et der forholder sig til dem.

6.4.17 Sammenfatning Se næste side.

På baggrund af analysen, har vi udarbejdet en sammenfatning af de forskellige punkter, med procentsatser for Totalt, Large-, Mid- og Small Cap.

Dernæst har vi udarbejdet en sammenfatning af, hvor selskaberne mener at de opfylder, og hvor de afviger. I denne sammenfatning skal det holdes for øje, at de selskaber hvor der er en delvis redegørelse på hjemmesiden, men som ikke er lovlig i henhold til § 107 b, har selskaberne fået opfyldt. Dette begrundes med, at der hvor en redegørelse ikke er lovlig, skulle selskaberne have forklaret i årsrapporten hvor de afveg fra anbefalingerne, og eftersom de ikke har skrevet hvor de afviger, må det antages at de opfylder. Vi mener ikke, at dette har betydning for vores videre analyses udfald. Nederst på sammenfatningen, har vi lavet en forskelstabel, som viser, hvor der er forskel imellem hvad vi mener, og hvad selskabet mener.

Slutteligt har vi en analyse af forskellen mellem, hvad selskaberne mener og hvad vi mener.

Sammenfatningen viser, at ud af 40 punkter er der kun 2 punkter, hvor vi og selskabet er fuldstændig enige, ellers er der afvigelser indenfor de resterende 38 punkter. Virksomhederne giver udtryk for, at de i det væsentligste følger anbefalingerne bortset fra et par enkelte afvigelser.

Gennemsnittet af, hvordan selskaberne selv mener de opfylder anbefalingerne, er på 93,9 %, hvorimod vores analyse viser 48,9 %. Den høje oplysningsgrad skyldes dels, at vi som nævnt ovenfor har givet selskaberne opfyldt, såfremt afvigelser ikke fremgår af årsrapporten.

Forskellen mellem vores analyse og selskabernes vurdering, skyldes at selskaberne enkelte steder angiver at de følger anbefalingen men vores analyse, viser at de ikke gør. Herudover har der også været tilfælde hvor at selskabet angiver at de ikke følger anbefalingen, men vores analyse viser at de gør.

Selskaberne vil som før nævnt, gerne give udtryk for, at de i det væsentligste følger anbefalingerne. Ved nærmere kontrol af årsrapporterne bliver konklusionen, at de fleste selskaber enten tolker anderledes end os, eller ikke ønsker at oplyse forhold, som kan holde aktionærer og fremmedkapital væk.

I Large Cap segmentet er trenden den samme. Gennemsnitligt mener selskaberne, at de følger 90 % af anbefalingerne, hvor vores analyse viser 56,3 %. Procentdelen ligger højere end på totalt niveau, hvilket hænger sammen med at Large Cap i vores analyse var bedst til at opfylde anbefalingerne. Oplysningsgraden er dog stadig på et lavt niveau, når ”kun” halvdelen opfylder anbefalingerne. Selskaberne mener selv, at de i 8,8 % af tilfældende giver forklaring

på, hvorfor de ikke følger. Vores analyse illustrerer, at de i 5,8 % af tilfældende ikke følger men forklarer. Dette skal ses i lyset af, at vi ikke har accepteret en forklaring, hvis vi ikke vurderede, at den var fyldestgørende.

I Mid Cap segmentet viser gennemsnittet, at selskaberne mener, at de følger 96 % af anbefalingerne, hvor vores analyse indikerer, at dette kun er 53,8 %.

I Small Cap segmentet viser gennemsnittet, at selskaberne i 95 % af tilfældende følger anbefalingerne. Hvorimod vores analyse indikerer 42,5 %.

Vores analyse viser, at Large Cap er bedst til at følge anbefalingerne, dernæst Mid Cap og sidst er Small Cap.

6.5 Fravigelse af den fulde kodeks eller anvendelse af anden kodeks

Som gennemgået i kapitel 4.3.1 er det muligt for selskaberne ikke at følge hele kodeksen, samt at følge andre kodekser for virksomhedsledelse.

Ingen af de udvalgte selskaber har valgt at fravige hele kodeksen for virksomhedsledelse.

Flere af selskaberne fraviger enkelte punkter. En forklaring på at ingen af selskaberne har valgt ikke at følge den fulde kodeks kan være, at det ikke vil være anset i branchen. Samtidig med det er det vores vurdering, at det kan være svært at finde en god forklaring på, hvorfor selskabet skulle have ønske om at fraviger hele kodeksen, når den netop har til hensigt at skabe god virksomhedsledelse. Såfremt selskabet ikke mener det er hensigtsmæssigt, bør de på anden vis sikre sig, at selskabet er godt ledet.

Ingen af selskaberne har valgt at følge andre kodeks for virksomhedsledelsen. Vores umiddelbare forventning var også, at ingen af selskaberne havde interesse i at skulle følge yderligere kodekser, da det alt andet lige ville betyde yderligere oplysningsforpligtelser for selskabet. De af vores udvalgte selskaber, som er banker, har angivet at de ligeledes skal forholde sig til "Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision". Der er altså ikke talt om frivillig efterlevelse.

6.6 Beskrivelse af de interne kontrol- og risikostyringssystemer

Graf 6.28

I ovenstående graf har vi illustreret, på hvilken måde beskrivelsen af interne kontroller efterleves. Vi har opdelt beskrivelserne i de angivne kategorier. Det ses, at der er spredning mellem alle kategorier, samtidig med der er en tendens til, at selskaberne enten bygger deres beskrivelse på COSO, eller holder sig til en samlet beskrivelse.

Beskrivelse ud fra COSO

35 % af selskaber har valgt at udarbejde beskrivelsen i forhold til COSOs fem komponenter, heraf har et selskab specifikt omtalt den anvendte ramme som COSO.

Kontrolmiljø

Fælles for alle selskaber er, at de angiver, at selskabet har politikker, der er godkendt af ledelsen. Der er ingen, som angiver hvilke politikker der er tale om, blot at de relaterer sig til regnskabsaflæggelsesprocessen, og at de f.eks. bygger på funktionsadskillelse, godkendelse mv. Der er dog 13 % som henviser til en hjemmeside, hvor deres politikker er tilgængelige.

Vi har kontrolleret linket, og det indeholder ikke selskabernes politikker, med et uddag af de hovedprincipper som selskaberne følger.

Herudover angiver alle selskaberne, at de har procedure/manualer for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelse. 71 % af selskaberne angiver, at det er

0%

20%

40%

60%

80%

100%

COSO Kontrol/Risiko Samlet Ingen omtale COSO Kontrol/Risiko Samlet Ingen omtale COSO Kontrol/Risiko Samlet Ingen omtale COSO Kontrol/Risiko Samlet Ingen omtale

Totalt Large Cap Mid Cap Small Cap