• Ingen resultater fundet

Opdeling mellem revision og ikke-revisionsydelser

In document Regnskabsmanipulation 2012 (Sider 95-99)

7.1 EU-K OMMISSIONENS FORSLAG I RELATION TIL BESVIGELSER OG REVISORS UAFHÆNGIGHED

7.1.2 Opdeling mellem revision og ikke-revisionsydelser

Regnskabsmanipulation 2012

94

revisionskvaliteten falder umiddelbart efter et revisorskifte samt, at der ikke er dokumenteret en øget uafhængighed fra revisors side efter et skifte.

Med udgangspunkt i ovenstående er det således vores vurdering, at der ikke er noget, som tyder på, at et tvunget revisorskifte direkte vil have positiv indflydelse på forebyggelsen og identifikationen af regnskabsmanipulation.

Regnskabsmanipulation 2012

95

i sidste ende vil ende ud i en forøget kvalitet og faglighed i forbindelse med revisionen, herunder identifikation af regnskabsmanipulation gennem et øget fagligt kendskab til virksomheden.

I forlængelse heraf argumenterer kritikerne endvidere, at revisor i dag er underlagt revisorloven, herunder uafhængighedskrav samt etiske retningslinjer, hvorfor der i forvejen er etableret en række kontrolforanstaltninger og regler, der skal sikre, at revisor er uafhængig og varetager revisionen inden for givne standarder og kvalitetsrammer. I forlængelse heraf henvises der til, at revisor er underlagt kvalitetskontrol fra Revisortilsynet, som indtil videre ikke har dømt nogen

revisionsvirksomheder for at yde en ringere revision som følge af, at revisionsfirmaet også har bistået rådgivning, der ligger ud over revisionen79. Derudover er der heller ikke eksempler på, at revisor har udført rådgivningsopgaver, som direkte har resulteret i manglende identifikation af regnskabsmanipulation.

Kritikken af EU-Kommissionen kommer ikke kun til udtryk i revisionsbranchen, men også blandt virksomhederne. Således viser undersøgelser lavet blandt medlemmerne i Dansk Erhverv, at 80% af medlemmerne er for, at revisor må udøve rådgivning, mens 84% af de adspurgte mener, at

kvaliteten af revisionen øges, hvis revisor også må assistere og rådgive virksomheden. Endvidere viser en undersøgelse fra YouGoVStone80, hvor respondenterne udgøres af formænd for

revisionskomiteer samt økonomichefer, at 77% af respondenterne mener, at revisionsbranchen er underlagt tilstrækkelige kontroller og love, hvad angår revisors uafhængighed. Det betyder, at ledelsen også føler sig sikker på, at revisor kan identificere eventuelle usædvanlige posteringer på trods af, at revisor både udfører rådgivnings- og revisionsopgaver.

Modstanden mod de nye forslag går endvidere på, at det vurderes, at revisor i højere grad er i stand til at identificere regnskabsmanipulation samt forholde sig til de af ledelsen udarbejdede skøn, jo mere viden revisor har om virksomheden og dens skattemæssige og selskabsretlige situation. Denne viden tilegnes kun ved assistance og rådgivning.

EU-Kommissionens store fokus på revisors rolle skal, som tidligere nævnt, ses i lyset af den finansielle krise, hvor omfanget af bedragerisager, besvigelsessager og konkurser er steget. Som følge af denne negative udvikling er antallet af modificerede revisionspåtegninger steget markant, hvilket afspejler sig i FSR’s opgørelse, som fremgår nedenfor.

79 Jf. FSR ”Fremtidens revision - Viden går tabt, hvis rådgivning forbydes”, april 2012, s. 16

80 Jf. Danske Revisorer FSR ”Høring om Europakommissionens forslag til nye regler på revisionsområder – KOM (2011) – KOM (2011) 778 og KOM (2011) 779/3, s.9

Regnskabsmanipulation 2012

96

Kilde: FSR – Revisordøgnet 19. sep. 2012 – Morten Speitzer, s. 3

Af figuren kan det udledes, at der er en sammenhæng mellem udviklingen i antallet af

besvigelsessager/konkurser og udviklingen i antallet af modificerede påtegninger, hvilket er i overensstemmelse med vores forventninger. Vi er opmærksomme på, at udviklingstendensen ikke direkte konkluderer, at den parallelle udviklingstendens er et udtryk for, at revisionen og revisors uafhængighed har været tilfredsstillende i perioden, men udviklingstendensen giver en indikation af, at kvaliteten af revisionen har fulgt med det stigende omfang af besvigelsessager og konkurser.

Argumenter for begrænsning af revisors opgaver

Tilhængerne af det nye forslag om begrænsninger i revisors opgaver begrunder indførelsen af de nye regler med, at revisor i forbindelse med revisionen ikke forholder sig kritisk til de mulige konsekvenser, som kan være affødt af den rådgivning og assistance, som er udført af øvrige personer i revisionsvirksomheden. Som eksempel herpå kan nævnes situationen, hvor

revisionsvirksomheden har ydet skattemæssig rådgivning, men hvor revisor i forbindelse med revision og påtegning af regnskabet ikke forholder sig til konsekvenserne heraf, idet det antages, at der ikke er tilknyttet en risiko grundet involvering fra en i samme revisionsvirksomhed.

Et andet argument, som understøtter holdningen om, at revisor ikke må udføre øvrig assistance, skal ses i forhold til den situation, hvor revisor selv har ydet assistancen og derefter selv foretager

revision af regnskabet. I de situationer, hvor revisor selv har ydet assistancen, men har overset et vigtigt element, vil der være risiko for, at revisor ikke selv identificerer forholdet i forbindelse med sin revision og påtegning af regnskabet. Med denne begrundelse peges der således i retning af, at revisor udøver selvrevision, som ofte er relateret til en manglende kritisk tilgang.

Regnskabsmanipulation 2012

97

Endelig argumenteres der, ligesom i forrige afsnit, for, at en manglende opsplitning i revisors opgaver vil medføre, at revisor vil være mere tilbøjelig til at se igennem fingre med flere forhold, hvor der kan herske usikkerhed, herunder regnskabsmanipulation, som følge af, at revisor ikke ønsker at miste kunden. Således peges der på, at revisors incitament til at se igennem fingre og forholde sig mindre kritisk øges som følge af, at omsætningen og indtjeningen på kunden øges som følge af rådgivningsopgaver.

Begreberne ”uafhængighed og troværdighed” er grobund for debatten, idet forslagene udspringer heraf. Den nuværende lovgivning samt de kontrolforanstaltninger, som revisor allerede er underlagt, er omfattende, ligesom uddannelsen til revisor er lang og i høj grad fokuseret på revisors rolle og revisors uafhængighed.

Hvorvidt en opsplitning af revisors opgaver, som vi kender det fra i dag, vil resultere i større uafhængighed og troværdighed er svært at afgøre, men med udgangspunkt i den nuværende overvågning samt de nuværende love og restriktioner, som revisor allerede er underlagt, og det faktum, at Revisortilsynet ikke tidligere har dømt nogen revisionsfirmaer i relation til

problemstillingen omkring rådgivning og revision, er der indikationer på, at en opsplitning kun i et begrænset omfang vil påvirke revisors uafhængighed, herunder revisors identifikation, forhindring og rapportering af regnskabsmanipulation.

Centralt er det dog at bemærke, at revisor konstant skal være opmærksom på, at selvrevision ikke forekommer.

På baggrund af ovenstående er der således ikke noget, der tyder på, at en begrænsning i revisors opgaver direkte vil medføre en stigende identifikation af besvigelser – snarere tværtimod, idet revisor ikke i samme omfang vil være orienteret og inddraget i virksomhedens særlige

skattemæssige og juridiske forhold, som ofte er relateret til den øvrige rådgivning og assistance, som revisor udøver. Som eksempel herpå vil virksomheden kunne udføre regnskabsmanipulation ved at undlade at orientere revisor om resultatet af en eventuel skatteforespørgsel, hvor afgørelsen ikke tilgodeser ledelsens interesser. Dette bygger dog på en antagelse om, at det faktum, at

Revisortilsynet ikke tidligere har idømt nogen bøde i de tilfælde, hvor revisor udøver revision og rådgivning, er et udtryk for fuldstændig uafhængighed og objektivitet fra revisors side.

Regnskabsmanipulation 2012

98

7.1.3 Forøgelse af kvalitetsniveauet ved anvendelse af internationale standarder

In document Regnskabsmanipulation 2012 (Sider 95-99)