• Ingen resultater fundet

Litteraturliste

Side 100 af 110

Side 101 af 110 Bollerslev, A. (23. september 2018). Danmarks Radio. Lokaliseret 22. april 2020 på dk.dk:

https://www.dr.dk/ligetil/udland/2018-var-den-varmeste-sommer-nogensinde-maalt-i-eu-ropa

Bonnesen, E. (8. oktober 2018). Venstre: Socialdemokratiet bør stoppe det grønne hykleri. Lokali-seret 6. april 2020 på altinget.dk: https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/venstre-social-demokratiet-boer-stoppe-det-groenne-hykleri

Bordignon, F. (28. april 2017). In and out: Emmanuel Macron’s anti-populist populism. Lokaliseret 27. maj 2020 på blogs.Ise.ac.uk: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/04/28/macron-anti-populist-populism/

Cleen, B. D., Glynos, J., & Mondon, A. (2018). Critical research on populism: Nine rules of en-gagement. Organization(5), s. 649-661.

Danielsen, T., & Løkkegaard, M. (25. oktober 2018). Venstre til S: Vi har gjort Danmark grønnere i mere end fire årtier. Hvordan kan I påstå, vi er sorte? Lokaliseret 6. april 2020 på altin-get.dk: https://www.altinget.dk/energi/artikel/venstre-socialdemokratiske-paastande-om-re-geringens-groenne-svigt-er-sort-snak

Danmarks Radio. (11. november 2019). Venstre vil finde flere penge til klimaet end regeringen. Lo-kaliseret 5. maj 2020 på dr.dk: https://www.dr.dk/nyheder/politik/venstre-vil-finde-flere-penge-til-klimaet-end-regeringen

Ellemann-Jensen, J. (16. november 2019). Jakob Ellemann-Jensens tale ved Venstres landsmøde 2019. Lokaliseret 24. april 2020 på dansketaler.dk: https://dansketaler.dk/tale/jakob-elle-mann-jensens-tale-ved-venstres-landsmoede-2019/

Esmark, A., Laustsen, C. B., & Andersen, N. Å. (2005). Poststrukturalistiske analysestrategier. I A.

Esmark, C. B. Laustsen, N. Å. Andersen, A. Esmark, C. B. Laustsen, & N. Å. Andersen (Red.), Poststrukturalistiske Analysestrategier (s. 7-39). Roskilde: Roskilde Universitets Forlag.

Flyvbjerg, B. (2015). Fem misforståelser om casestudiet. I S. Brinkmann, & L. Tanggaard (Red.), Kvalitative metoder (2. udgave udg., s. 497-520). København: Hans Reitzels Forlag.

Side 102 af 110 Folketingstidende. (28. april 2010). Klimapolitisk redegørelse. Lokaliseret 13. april 2020 på

folke-tingstidende.dk: https://www.folketingstidende.dk/samling/20091/redegoe-relse/R8/index.htm

Folketingstidende. (29. april 2010b). Energipolitisk redegørelse. Lokaliseret 12. april 2020 på www.ft.dk: https://www.ft.dk/samling/20091/redegoerelse/r11/index.htm

Folketingstidende. (16. december 2015). Klimapolitisk redegørelse. Lokaliseret 12. april 2020 på folketingstidende.dk:

https://www.folketingstidende.dk/samling/20151/redegoe-relse/R7/index.htm

Hansen, A. D. (2005). Diskursteori - postmarxistisk hegemonianalyse hos Laclau. I A. Esmark, C.

B. Laustsen, & N. Å. Andersen, Poststrukturalistiske Analysestrategier (s. 177-197). Frede-riksberg: Roskilde Universitets Forlag.

Hansen, A. D. (15. december 2017). Folket eksisterer ikke - derfor har vi populisme. Om Laclaus populismeteori. Politik, 20(4), s. 10-28.

Hansen, A. D., & Husted, E. (2017). The Alternative to Occupy? Radical politics between protest and parliament. tripleC (2), s. 459-476.

Hansen, A. D., & Jensen, C. (2002). Indledning: Diskursteori, radikalt og pluralt demokrati. I E.

Laclau, C. Mouffe, A. D. Hansen, & C. Jensen (Red.), Det radikale demokrati - diskursteo-riens politiske perspektiv (1. udgave udg., s. 11-36). Frederiksberg: Roskilde Universitets-forlag.

Hansen, A. D., & Jensen, C. (2005). Ord- og navneliste. I E. Laclau, C. Mouffe, A. D. Hansen, & C.

Jensen (Red.), Det radikale demokrati - diskursteoriens politiske perspektiv (s. 263-274).

Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Holstein, E. (13. maj 2019). Altinget. Lokaliseret 27. marts 2020 på altinget.dk: https://www.altin-get.dk/artikel/ny-maaling-den-groenne-dagsorden-tager-en-suveraen-foersteplads

Howarth, D. (2005). Definition af diskursbegrebet. I D. Howarth, Diskursteori - En Introduktion (s.

11-27). København: Hans Reitzels Forlag.

Side 103 af 110 Howarth, D. (2005). Laclau og Mouffes diskursteori. I D. Howarth, Diskurs - En introduktion (s.

148-177). København: Hans Reitzels Forlag.

Howarth, D. (2005). Saussures sprogteori. I D. Howarth, Diskursteori - En introduktion (s. 34-40).

København: Hans Reitzels Forlag.

Howarth, D., & Stavrakakis, Y. (2002). Introducing discourse theory and political analysis. I D.

Howarth, A. Norval, Y. Stavrakakis, D. Howarth, A. Norval, & Y. Stavrakakis (Red.), Dis-course theory and political analysis; Identities, Hegemonies and Social Change. (s. 1-24).

Mancherster: Manchester University Press.

Husted, E. (2020). Populisme i valgkampen: Tre partiers forsøg på at anråbe 'folket' via Facebook.

Working paper, 1-27. København.

ING. (17. november 2008). Fakta: Læs statsministerens miljøtale. Lokaliseret 26. marts 2020 på ing.dk: https://ing.dk/artikel/fakta-laes-statsministerens-miljotale-93417

Justesen, L., & Mik-Meyer, N. (2010). Dokumenter. I L. Justesen, & N. Mik-Meyer, Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier (s. 122-142). København: Hans Reitzels Forlag.

Klima-, e. o. (22. august 2017). Klima-, energi og forsyningsministeriet. Lokaliseret 2. marts 2020 på kefm.dk: https://kefm.dk/temaer/status-paa-den-groenne-omstilling/

Klima-, Energi- & Forsyningsministeriet. (26. februar 2019). Regeringen ønsker klimahøring af danskerne og ny klimalov. Lokaliseret 5. maj 2020 på kefm.dk: https://kefm.dk/aktuelt/nyhe-der/2019/feb/regeringen-oensker-klimahoering-af-danskerne-og-ny-klimalov/

Kristeligt-Dagblad. (15. maj 2015). Venstre: For sort-hvidt at kalde rød blok grønnest. Lokaliseret 5. april 2020 på kristeligt-dagblad.dk: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/venstre-sort-hvidt-kalde-roed-blok-groennest

Kristiansen, C. L., & Klarskov, K. (31. okotober 2019). Ellemann vil med i klimaloven for at forhin-dre rød brandbeskatning af danskerne. Lokaliseret 1. maj 2020 på politiken.dk: https://poli- tiken.dk/indland/politik/art7471470/Ellemann-vil-med-i-klimaloven-for-at-forhindre-rød-brandbeskatning-af-danskerne

Side 104 af 110 Kristiansen, M. (25. september 2019). Altinget. Lokaliseret 24. januar 2020 på altinget.dk:

https://www.altinget.dk/energi/artikel/michael-kristiansen-alt-er-vendt-paa-hovedet-efter-klimavalget-2019

Laclau, E. (1990). Building a New Left. I E. Laclau, New Reflections on The Revolution of Our Time (s. 177-197). London: Verso.

Laclau, E. (1990). Letter to Aletta. I E. Laclau, New Reflections on The Revolution of Our Time (s.

159-177). London: Verso.

Laclau, E. (1990). Letter to Ernesto. I E. Laclau, New Reflectins on the Revolution of Our Time (s.

137-159). London: Verso.

Laclau, E. (1990). New Reflectins on the Revolution of Our Time. I E. Laclau, New Reflectins on the Revolution of Our Time (s. 41-60). London: Verso.

Laclau, E. (2002). Dekonstruktion, pragmatisme, hegemoni. I E. Laclau, C. Mouffe, A. D. Hansen,

& C. Jensen (Red.), Det radikale demokrati- diskursteoriens politiske perspektiv (1. udgave udg., s. 147-171). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Laclau, E. (2002). Hvorfor betyder tomme udtryk noget i politik. I E. Laclau, & C. Mouffe, Det ra-dikale demokrati - diskursteoriens politiske perspektiv (s. 135-146). Roskilde: Roskilde Uni-versitetsforlag.

Laclau, E. (2005). Preface. I E. Laclau, On Populist Reason (s. ix-xii). London: Verso.

Laclau, E. (2005). The 'People' and the Discursive Production of Emptiness. I E. Laclau, On Popu-list Reason (s. 67-129). London: Verso.

Laclau, E. (2010). Hvorfor betyder tomme udtryk noget i politik. I E. Laclau, & C. Mouffe, Det ra-dikale demokrati - diskursteoriens politiske perspetiv (s. 135-146). Roskilde: Roskilde Uni-versitets Forlag.

Laclau, E., & Mouffe, C. (2001). Beyond the Positivity of the Social: Antagonisms and Hegemony . I E. Laclau, & C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy - Towards a Radical Demo-cratic Politics (2. udgave udg., s. 93-149). London: Verso.

Side 105 af 110 Laclau, E., & Mouffe, C. (2002). Hinsides det sociales positivitet. I E. Laclau, C. Mouffe, C.

Jen-sen, & A. D. Hansen (Red.), Det radikale demokrati - diskursteoriens politiske perspektiv (1. udgave udg., s. 37-100). Frederiksberg: Roskilde universitetsforlag.

Lange, M. B. (december 2019). Det skal være ægte grøn. Liberalt Overblik(4), s. 4-5.

Lange, M. B. (marts 2020). Ny regering dyrt bekendtskab. Liberalt Overblik(1), s. 4-5.

Lauritzen, K. (marts 2020). Nu bluffer de igen. Liberalt Overblik(1), s. 13.

Løkkegaard, M. (maj 2019). Morten Løkkegaard Venstres spidskandidat. Liberalt Overblik(2), s.

17.

Løkkegaard, M., Gade, S., & Christensen, A. (marts 2020). Et ægte grønt Europa. Liberalt Over-blik(1), s. 20.

Lilleholt, L. C. (26. marts 2014). L 161 Forslag til lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger. Lokaliseret 4. april 2020 på ft.dk:

https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L161/BEH1-69/forhandling.htm

Lilleholt, L. C. (7. oktober 2015). F 3 Om Danmarks klimamål. Lokaliseret 2. april 2020 på ft.dk:

https://www.ft.dk/samling/20151/forespoergsel/f3/beh1/forhandling.htm#speak0 Lorentzen., K. P. (2. juni 2018). HVOR DER ER VILJE ... Liberalt Overblik(2), s. 13.

Lynggaard, K. (2015). Dokumentanalyse. I S. Brinkmann, & L. Tanggaard, Kvalitative Metoder - En grundbog (s. 153-167). København: Hans Reitzels Forlag.

Mouffe, C. (2002). Feminisme, medborgerskab og radikal demokratisk politik. I E. Laclau, & C.

Mouffe, Det radikale demokrati - diskursteoriens politiske perspektiv (s. 195-212). Ros-kilde: Roskilde Universitetsforlag.

Mouffe, C. (2018). The Populist Moment. I C. Mouffe, For a Left Populism (s. 13-22). London:

Verso.

Side 106 af 110 Nielsen, J. (17. maj 2019). Løkke slår færøske får og sine egne venner ihjel i fremragende ny bog.

Lokaliseret 22. april 2020 på altinget.dk: https://www.altinget.dk/artikel/loekke-slaar-faeroe-ske-faar-og-sine-egne-venner-ihjel-i-fremragende-ny-bog

Poulsen, T. L. (oktober 2019). Nye regering - vi mangler svar. Liberalt Overblik(3), s. 16-17.

Rasmussen, A. F. (4. december 2001). Statsminister Anders Fogh Rasmussens redegørelse i Folke-tinget tirsdag den 4. december 2001. Lokaliseret 7. maj 2020 på stm.dk:

http://stm.dk/_p_7327.html

Rasmussen, L. L. (26. februar 2009). Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale ved Folketingets åbning 2009. Lokaliseret 14. april 2020 på dansketaler.dk: https://dansketaler.dk/tale/folke-tingets-aabningstale-2009/

Rasmussen, L. L. (1. januar 2010). Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2010. Lokalise-ret 1. april 2020 på dansketaler.dk: https://dansketaler.dk/tale/statsminister-lars-loekke-ras-mussens-nytaarstale-2010/

Rasmussen, L. L. (17. november 2018). Lars Løkke Rasmussens tale til Venstres landsmøde 2018.

Lokaliseret 3. april 2020 på dansketaler.dk: https://dansketaler.dk/tale/lars-loekke-rasmus-sens-tale-til-venstres-landsmoede-2018/

Rasmussen, L. L. (17. maj 2019a). Lars Løkke Rasmussens valgudskrivelsestale 2019. Lokaliseret 1. maj 2020 på dansketaler.dk: https://dansketaler.dk/tale/lars-loekke-rasmussens-valgud-skrivelsestale-d-7-maj-2019/

Rasmussen, L. L. (maj 2019). Jeg har tillid til danskerne. Liberalt Overblik, s. 5-7.

Rasmussen, L. L. (1. januar 2019b). Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2019. Lokali-seret 6. maj 2020 på dansketaler.dk: https://dansketaler.dk/tale/statsminister-lars-loekke-ras-mussens-nytaarstale-2019/

Rasmussen, L. L. (26. maj 2019c). Lars Løkke Rasmussens tale efter Europa-Parlamentsvalget 2019. Lokaliseret 3. maj 2020 på dansketaler.dk: https://dansketaler.dk/tale/lars-loekke-ras-mussens-tale-efter-europaparlamentsvalget-2019/

Side 107 af 110 Regeringen. (26. november 2001). Nye mål. Vækst, Velfærd, Fornyelse, 2. København.

Regeringen. (27. august 2003). Ny udfordringer og mål. Vækst Velfærd Fornyelse II - Supplerende regeringsgrundlag, 5. København.

Regeringen. (2003b). Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene. Klima rapport, København.

Regeringen. (23. februar 2010). Danmark 2020 - viden, vækst, velstand, velfærd. København.

Regeringen. (10. maj 2020a). regeringer siden 1848. Lokaliseret 16. marts 2020 på regeringen.dk:

https://www.regeringen.dk/regeringer-siden-1848/

Regeringsgrundlag. (23. november 2007). En visionær klima- og energipolitik. Mulighedernes sam-fund, 46-48. København.

Schmidt, H. C. (11. december 1998a). Første behandling af beslutningsforslag nr. B 44: Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne CO2-afgifterne på erhvervslivet og de dertil hørende tilba-geføringsordninger og erstatte dem med regler om fælles gennemførelse, det såkaldte joint implementa. Lokaliseret 13. marts 2020 på webarkiv.ft.dk: http://webarkiv.ft.dk/?/Sam-ling/19981/beslutningsforslag_oversigtsformat/B44.htm

Schmidt, H. C. (27. oktober 1998b). Forespørgsel til miljø- og energiministeren: »Hvad kan rege-ringen oplyse om den danske forhandlingslinje op til - og på - den 4. klimakonference i Bue-nos Aires i november 1998? Lokaliseret 15. marts 2020 på webarkiv.ft.dk: http://webar-kiv.ft.dk/?/Samling/19981/forespoergsel/F4.htm

Schmidt, H. C. (16. november 2000). Forespørgsel nr. F 16: Forespørgsel til miljø- og energimini-steren: »Hvad kan regeringen oplyse om regeringens forhandlingslinje forud for de kom-mende klimaforhandlinger, COP 6, i Haag den 13.-26. november? Lokaliseret 15. marts 2020 på webarkiv.ft.dk: http://webarkiv.ft.dk/?/samling/20001/forespoergsel/f16.htm Schmidt, H. C. (15. marts 2001a). 2000-01 - B 84 (oversigt): Forslag til folketingsbeslutning om

indførelse af en bæredygtighedsvurdering i lovforslag. Lokaliseret 16. marts 2020 på webar-kiv.ft.dk: http://webarkiv.ft.dk/?/samling/20001/salen/b84_beh2_84_8_(nb).htm

Side 108 af 110 Schmidt, H. C. (26. april 2001a). 2000-01 - B 84 BEH2 torsdag 26 april 2001, Tale 21, Afslutning

af punktet vedr. B 84. Lokaliseret 21. marts 2020 på webarkiv.ft.dk: http://webar-kiv.ft.dk/?/samling/20001/salen/b84_beh2_84_8_(nb).htm

Schmidt, H. C. (12. marts 2003). F 49 (oversigt): Forespørgsel til økonomi- og erhvervsministeren og miljøministeren om drivhusgasser. Lokaliseret 29. marts 2020 på

http://webar-kiv.ft.dk/?/Samling/20021/forespoergsel/F49.htm

Schmidt, H. C. (12. marts 2003). Hvorledes vil regeringen sikre en opfyldelse af Danmarks forplig-telse til at reducere udled- ningen af drivhusgasser? Lokaliseret 28. marts 2020 på folke-tingstidende.dk:

https://www.folketingstidende.dk/samling/20021/forespoerg-sel/F49/20021_F49_M63_referat.pdf

Stavrakakis, Y. (1997). Green ideology: A discursive reading. Journal of Political Ideologies(2), s.

259-279.

Stavrakakis, Y. (2000). On the Emergences of Green Ideology: The Dislocation Factor in Green Politics. I D. Howarth, A. Norval, & Y. Stavrakakis, Discourse theory and political analy-sis: Identities, Hegemonies and Social Change (s. 100-118). Manchester: Manchester Uni-versity Press.

Stormhøj, C. (2011). Poststrukturalisme. I S. N. Larsen, & I. K. Pedersen (Red.), Sociologisk Leksi-kon (1. udgave udg., s. 509). København: Hans Reitzel.

United Nations climate change. (10. maj 2020). What is the Kyoto Protocol? Lokaliseret 12. marts 2020 på unfccc.int: https://unfccc.int/kyoto_protocol

Venstre. (1996). 69 gode grunde til at stemme på Venstre, 27-28. DA-småtryk.

Venstre. (21. juli 2001). Bæredygtighedsvurdering af lovforslag. Det vil Venstre: 55 forslag Venstre fremsætter i folketinget i efteråret 2001, 21.

Venstre. (7. maj 2019). FOLKETINGSVALGET ER UDSKREVET. Lokaliseret 22. april 2020 på venstre.dk: https://www.venstre.dk/nyheder/folketingsvalget-er-udskrevet

Side 109 af 110 Venstre. (10. maj 2020a). 1870: VENSTRE DANNES. Lokaliseret 14. marts 2020 på venstre.dk:

https://www.venstre.dk/partiet/venstres-historie/1870-venstre-dannes

Venstre. (10. maj 2020b). 1901: systemskiftet. Lokaliseret 6. april 2020 på venstre.dk:

https://www.google.com/url?q=https://www.venstre.dk/partiet/venstres-historie/1901-sy- stemskiftet&sa=D&ust=1589102964173000&usg=AFQjCNG79kENmj_Y93SSnOc-ttJZbr0CMog

Venstre. (10. maj 2020c). 1905 – RADIKALE OPSTÅR. Lokaliseret 6. april 2020 på venstre.dk:

https://www.venstre.dk/partiet/venstres-historie/1905-radikale-opstaar

Venstre. (10. maj 2020d). 2001-2005: EN DYNAMISK VK-REGERING. Lokaliseret 23. marts 2020 på venstre.dk: https://www.venstre.dk/partiet/venstres-historie/2001-2005-en-dynamisk-vk-regering

Venstre. (10. maj 2020e). 2001: HISTORISK SEJR. Lokaliseret 28. marts 2020 på venstre.dk:

https://www.venstre.dk/partiet/venstres-historie/2001-historisk-sejr

Venstre. (11. maj 2020f). ÆGTE GRØNNE LØSNINGER. Lokaliseret 29. april 2020 på venstre.dk:

https://www.venstre.dk/politik/velfaerdsloefte-og-groenne-loesninger-uden-hoejere-skat/aegte-groenne-loesninger

Venstre. (11. maj 2020g). UDFORDRING 3: KLIMAFORANDRINGER. Lokaliseret 11. maj 2020 på venstre.dk: https://www.venstre.dk/politik/et-trygt-danmark-i-et-staerkt-europa/udfor-dring-3-klimaforandringer

Venstre. (11. maj 2020h). Energi- og klimapolitik. Lokaliseret 2. maj 2020 på venstre.dk:

https://www.venstre.dk/politik/venstre-mener/energipolitik

Vesselbo, E. (12. marts 2003). F 49 (oversigt): Forespørgsel til økonomi- og erhvervsministeren og miljøministeren om drivhusgasser. Lokaliseret 28. marts 2020 på webarkiv.ft.dk: http://we-barkiv.ft.dk/?/Samling/20021/forespoergsel/F49.htm

Wognsen, C. (marts 2020). Liberal ind til benet. Liberalt Overblik (1), s. 6-11.