• Ingen resultater fundet

LITTERATURLISTE

In document DANSK KANDIDAT- PRODUKTION 1950-2020 (Sider 77-86)

76

77

Copenhagen Business School, ”Bestyrelsesmøde, 11. april 2014,” Referat af 29. april 2014, Køben-havn, 2014.

Copenhagen Business School, ”Deltag i dette års HA-dimittendreception 2018,”CBS Nyheder. Sidst redigeret 08. oktober 2019, set 15. februar 2021 på https://www.cbs.dk/pressen/arrangemen-ter/deltag-aars-ha-dimittendreception

Danmarks Evalueringsinstitut, Hver 5. studerende indretter sin indsats efter eksamenskrav. København, 26. januar 2018.

Dansk Arbejdsgiverforening. Erhvervslivet Og De Videregående Uddannelser: Dansk Arbejdsgiverfor-ening Holdt En Uddannelsespolitisk Konference På Egelund I November 1991. Her Bringes De Cen-trale Temaer På Konferencen. København: DA, 1992.

Danske Universiteter, ”Massiv detailstyring af uddannelserne,” Pressemeddelser, 23. september 2014.

Danske Universiteter, ”Ny dimensionering er stadig problematisk,” Pressemeddelelser, 24. oktober 2014.

Danske Universiteter, ”Universiteterne er klar til at tage ansvar for dimensioneringen,” Pressemed-delser, 31. oktober 2014.

De europæiske universiteters Magna Charta. Bologna, 18. september 1988.

Deacon, Roger, "Theory as practice: Foucault's concept of problematization," Telos 118 (2000), 127-142.

Dreyer, Pernille, Philip Sune Dam & Anders Holmgaard, ”Undervisere: Flere studerende er ikke egnede til universiteter,” Berlingske, 27. marts 2015.

Dørge, Anette, ”Universitetsuddannelser udfordret på relevansen,” Danmarks Akkrediteringsinstitut (2014).

Ejsing, Jens, ”Lektor: Lug ud blandt studerende,” Berlingske, 8. januar 2014.

European Ministers of Education, The Bologna Declaration of 19 June 1999. Bologna, 1999.

Fabrikken, “HA-reformens fødsel og endeligt,” Fabrikken, 1. september 1979.

78

Finansministeriet, Globaliseringspuljen. København, 2. november 2006.

Folketingstidende 1965-1966, tillæg F, sp. 4439-4480. Titel: Første behandling af forslag til lov om centre for højere uddannelser.

Folketingstidende 1973/74 (2. samling), tillæg F, sp. 5342-5371. Titel: Redegørelse for situationen omkring de højere og videregående uddannelser.

Folketingstidende 1975-1976, tillæg A, sp. 4025-4032. Titel: Bemærkning til Lov om adgangsregulering ved de videregående uddannelser.

Folketingstidende 1975/76, tillæg A, sp. 4025-4032. Titel: Forslag til lov om adgangsregulering ved videre-gående uddannelser.

Folketingstidende 1975/76, tillæg B, sp. 1797-1800. Titel: Betænkning over forslag til lov om adgangsregu-lering ved videregåede uddannelser.

Folketingstidende 1975/76, tillæg C, sp. 769-770. Titel: Forslag til lov om adgangsregulering ved videregå-ende uddannelser. (Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 4. juni 1976).

Folketingstidende 1975/76, tillæg F, sp. 9771-9805. Titel: Første behandling af forslag til lov om adgangsre-gulering ved videregående uddannelser. (Lovforslag nr. 247. Fremsat 6/5 76).

Folketingstidende 1976/77, tillæg F, sp. 5075-5092. Titel: Første behandling til lov om styrelsen af højere uddannelsesinstitutioner. (Lovforslag nr. L 176. Fremsat 10/5 77)

Folketingstidende 1977/78, tillæg F, sp. 10561-10573. Titel: Redegørelse af 23. maj 1978 om Det Centrale Uddannelsesråds rapport U 90. (Redegørelse nr. X).

Folketingstidende 1977/78, tillæg F, sp. 11068-11072. Titel: Forhandling om undervisningsministerens skriftlige redegørelse af 23. maj 1978: Redegørelse om det centrale uddannelsesråds rapport U90.

Folketingstidende 1991-1992, tillæg F, sp. 782-801. Titel: Et åbent marked for videregående uddannelser.

Folketingstidende 1991/92, tillæg F, sp. 782-801. Titel: Redegørelse af 23/10/91 om et åbent marekd for vi-deregående uddannelser. (Redegørelse nr. R 2).

Folketingstidende 1992/93, tillæg C, sp. 447-456. Titel: Forslag til Lov om universiteter m.fl. (universitets-loven). (Til lovforslag nr. L 75. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 1992).

79

Folketingstidende 2002/03, tillæg A, s. 2808-2837. Titel: Almindelige bemærkninger til forslag til lov om universiteter (universitetsloven).

Folketingstidende 2002/03, tillæg C, sp. 378-386. Titel: Forslag til Lov om universiteter (universitetslo-ven). (Til lovforslag nr. L 125. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. maj 2003).

Folketingstidende 2002/03, tillæg F, s. 4017-4061. Titel: Første behandling af lovforslag nr. L 126: Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. (Konsekvensændringer i forbindelse med universitetsreformen).

Folketingstidende 2006/07, tillæg C, sp. 597-600. Titel: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven.

(Til lovforslag nr. L 140. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. maj 2007).

Folketingstidende 2006/07, tillæg F, 3171-3187. Titel: Første behandling af lovforslaget nr. L 111: Forslag til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Sammen med denne sag foretoges: Første behandling af lovforslag nr L. 112: Forslag til lov om ændring af uni-versitetsloven og lov om forskningsrådgivning m.v. (Konsekvensændringer som følge af oprettelse af Akkrediteringsinstitutionen).

Folketingstidende 2006/07, tillæg F, sp. 3925-3945. Titel: Første behandling af lovforslag nr. L 140: Forslag til lov om ændring af universitetsloven.

Foucault, Michel, “Polemics, Politics, and Problemizations: An Interview,” i The Foucault Reader, ed. Paul Rabinow, 381-390. New York: Penguin, 1984.

Foucault, Michel, “The Concern for Truth,” i Michel Foucault: Politics, philosophy, culture. Interviews and other writings, 1977-1984, ed. L. D. Kritzman, 255-267. New York: Routledge, 1988.

Foucault, Michel, “Who are you, Professor Foucault?” [1967], i Religion and Culture, ed. Jeremy R.

Carrette, 87-103. New York: Routledge, 1999.

Foucault, Michel, ”So is it important to think?” i Power: Essential works of Foucault 1954-1984, ed.

James D. Faubion, 454-458. New York: The New Press, 2002.

Foucault, Michel, ”What Our Present Is” [1981], i The Politics of Truth, ed. Sylvére Lotringer, 129-143. Los Angeles: Semiotext(e), 2007.

80

Foucault, Michel, Biopolitikkens fødsel: forelæsninger på Collège De France, 1978-1979.København:

Hans Reitzel, 2009.

Foucault, Michel, Brugen af nydelserne [1984]. Frederiksberg: Det lille Forlag, 2004 Foucault, Michel, Fearless Speech. Los Angeles, California: Semiotext(e), 2001.

Foucault, Michel, Nietzsche, Genealogien, Historien [1971]. København: Hans Reitzel, 2001.

Foucault, Michel, Overvågning og Straf: fængslets fødsel [1975]. Frederiksberg: Det Lille Forlag, 2002.

Foucault, Michel, The Courage of Truth: the Government of Self and Others II: Lectures at the Collège de France 1983-1984, ed. Frédéric Gros. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011.

Foucault, Michel, The Government of Self and Others: Lectures at the Collége De France: 1982-1983. Ba-singstoke: Palgrave Macmillan, 2010.

Frederiksen, Kirsten, Kirsten Lomborg, & Kirsten Beedholm, "Foucault's notion of problematiza-tion: A methodological discussion of the application of Foucault's later work to nursing re-search," Nursing Inquiry 22:3 (2015), 202-209.

Garland, David, "What is a “history of the Present”? On Foucault’s Genealogies and Their Critical Preconditions," Punishment & Society 16:4 (2014), 365–384.

Graversen, Ernst, Universitetsledelse. København: Handelshøjskolens Forlag, 2009.

Gudmand-Høyer, Marius, Stemningssindssygdommenes Historie I Det 19. århundrede; Omtydningen Af Melankolien Og Manien Som Bipolære Stemningslidelser I Dansk Sammenhæng under Hensyn Til Dannelsen Af Det Moderne Følelseslivs Relative Autonomi. En Problematiserings- Og Erfaringsana-lytisk Undersøgelse. Copenhagen Business School [Phd], 2013.

Hansen, Else, Professorer, Studenter Og Polit.er: Om Velfærdsstatens Universitetspolitik 1950-1975. Kø-benhavn: Museum Tusculanums Forlag, 2017.

Hansen, Kristian Bondo, Crowds and Speculation; A Study of Crowd Phenomena in the U.S. Financial Markets 1890 to 1940. Copenhagen Business School [Phd], 2017.

Hansen, Peter Juel, ”Undervisningsdemokrati,” Danske Studerendes Fællesråd (1968).

81

Hansen, Signe Pildal & Jens Erik Kristensen Socialanalytisk samtidsdiagnostik: baggrund, ansatser, mel-lemværender og udeståender. Emdrup, 2014.

Hermann, Stefan, Hvor står kampen om dannelsen? København: Informations forlag, 2016.

Horst, Maja & Irwin, Alan, Hvad Vil Vi Med Universiteterne? København: Informations Forlag, 2018.

Højbjerre Brauer Schultz, ”Udviklingen i kompetenceefterspørgslen på Djøf-arbejdsmarkedet,”

Djøf analyse (2018).

Jacobsen, Kurt & Anders Ravn Sørensen, CBS gennem 100 år. København: Historika, 2017.

Jensen, Henrik, ”Lektor er træt af kritik fra sine ”dovne og dumme” studerende,” Berlingske, 19.

marts 2015.

Jensen, Steven L. B., og Thomas Jørgensen, “Studenteroprøret I Danmark,” Historisk Tidsskrift 101:2 (2013), 436-470.

Johnsen, Rasmus, The Great Health of Melancholy; A Study of the Pathologies of Performativity. Copen-hagen Business School [Phd], 2009.

Jørgensen, Claus Møller, “Københavns Universitet indtil 1849,” Danmarkshistorien.dk. Sidst redige-ret 17. august 2011, set 9. marts 2021 på https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kil-der/vis/materiale/koebenhavns-universitet-indtil-1849/

Krarup, Troels, ”What does 'Archaeology' mean in Foucault? A Methodology for the Comparison of Contradictions Emerging from the Field of the History of Systems of Thought,” Working Paper (2019).

Kristensen, Jens Erik, “Samtidsdiagnostik og Tendensanalyse i Professionsforskningen,” Tidsskrift for Professionsstudier 16:30 (2020), 6-15.

Kristensen, Jens Erik, Ideer Om Et Universitet: Det Moderne Universitets Idehistorie Fra 1800 Til I Dag.

Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2007.

Kvalitetsudvalget, ”Kommissorium,” Uddannelses- og forskningsministeriet (2013).

Kvalitetsudvalget, ”Nye Veje – Analyserapport,” Uddannelses- og forskningsministeriet (2014).

Københavns Handelshøjskole, Årsberetning, 1974-75. København, 1975.

82

Københavns Handelshøjskole, Årsberetning, 1976-77. København, 1977.

Københavns Universitet, ”Bestyrelsesmøde nr. 75, 2. december 2014,” Referat af 29. januar 2015. Kø-benhavn, 2015.

Københavns Universitet, ”Københavns Universitets egen plan,” Dimensionering af uddannelser (2014), set 13. februar 2021 på https://nyheder.ku.dk/dimensionering/universitetets-egen-plan/

Københavns Universitet, ”Masseuniversitet, Fremdriftsreform og Verdensklasse,” Minisymposium 15. januar 2014. Set 24. februar 2021 på https://video.ku.dk/video/9270377/masseuniversite-ter-del-1

Københavns Universitet, Aarbog 1938-1939. København, 1939.

Københavns Universitet, Årsberetning 1977-1978. København, 1978.

Københavns Universitets, ”Bestyrelsesmøde nr. 82, 1. februar 2016,” Referat af 2. april 2016. Køben-havn, 2016.

Leth Andersen, Hanne, & Jens Christian Jacobsen, Til dannelse eller nytte?: universitetsuddannelser mellem forskningsbaseret faglighed og relevans for arbejdsmarkedet. Frederiksberg: Frydenlund, 2017.

Lonning-Skovgaard, Cecilia, ”Uden et studiejob risikerer du at blive arbejdsløs,” Uniavisen, 2. sep-tember 2020.

Lopdrup-Hjorth, Thomas, “Let’s Go Outside”; The Value of Co-Creation. Copenhagen Business School [Phd], 2013.

Lysheim, Britta, ”Det tager fire år at modne en nyudklækket civiløkonom,” Børsen, 29. oktober 1982.

Madsen, Mogens Ove. Universitetets Død: Kritik Af Den Nyliberale Tendens. København: Frydenlund, 2009.

Magrethe Vestager, ”Kvalitet i uddannelsessystemet,” Undervisningsministeriet, 1998.

Mathias Sindberg, “Det er blevet meget, meget nemt,” Information 31. august 2019.

83

Morten Østergaard, Relevans er kvalitet. Kolding: Uddannelsesmødet, 2013. https://ufm.dk/ministe- riet/ministeren/taler/arkiv/tidligere-minister-morten-ostergaards-taler/2013/relevans-er-kva-litet

Nepper Larsen, Steen, At ville noget med nogen: filosofiske og samtidskritiske fragmenter om dannelse og pædagogik. Aarhus: Turbine Akademisk, 2016.

Nevers, Jeppe, En verden af viden: Syddansk Universitet 1966-2016. Odense: Syddansk Universitets-forlag, 2016.

Nietzsche, Friedrich. Om vore dannelsesanstalters fremtid [1872]. Århus: Klim, 2020.

Oddershede, Jens, SDU Årstale. Odense: 2004. Link: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/sdus_pro-fil/historie/rektors+taler

Olaf-Hansen, Erik, ”Øder universitetet de unges tid bort,” Politiken, 3. marts 1957.

Osborne, Thomas, "What is a problem?," History of the human sciences 16:4 (2003), 1-17.

Pedersen, Mogens N., ”STUDENT - KANDIDAT - ARBEJDSLØS?,” Politica 2:4 (1969), 28-29.

Pedersen, Ove K., Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag, 2011.

Pedersen, Pernille Steen & Troels Krarup, ”Foucault og problematiseringsanalyse – en analysemo-del,” i Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning, ed. Frederik Alkier Gildberg og Lise Hounsgaard, 221-243. Aarhus: Klim, 2018.

Planlægningsrådet for de Højere Uddannelser, Skitse for udbygningen af de højere uddannelser i tiden indtil 1980. København, 1967.

Raffnsøe, Sverre, Marius Gudmand-Høyer & Morten S. Thaning, Foucault. Frederiksberg: Sam-fundslitteratur, 2009.

Rasmussen, Anders Fogh, Fra Socialstat Til Minimalstat: En Liberal Strategi. København: Lindhardt og Ringhof A/S, 2017.

Regeringen & Undervisningsministeriet, Bedre Uddannelse. København: Undervisningsministeriets forlag, 2002.

84

Rektorkollegiet, Internationalisering Af Højere Uddannelse I Danmark: Et Debatoplæg. København: rek-torkollegiet sekretariat, 1997.

Rektorkollegiet, Universiteter for fremtiden: universiteterne og videnssamfundet. København: Sam-fundslitteratur, 2001.

Rienecker, Lotte, Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2013.

Rose Skaksen, Jan, & Rockwool Fondens Forskningsenhed, Afkast af Uddannelse: Det Samfundsmæs-sige og Individuelle Rationale. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2018.

Sonne, Rikke ”Studiejob øger sandsynligheden for at komme hurtigt i job som nyuddannet,” Dansk Industri Analyse (2019).

Sørensen, Anders Ravn ”Internationalisering af de danske handelsuddannelser,” Økonomi og Poli-tik, 90:2 (2017), 26-35.

Thomsen, Ole B., ”Fra slaabrokstudent til nyakademiker,” Studenterbladet 5. november 1958.

Uddannelse- og Forskningsministeriet, ”Tilskud til Uddannelse,” Økonomi, sidst redigeret 23. de-cember 2020, set 13. februar 2021 på https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddan-nelse/universiteter/okonomi/uddannelsestilskud/bevillinger-til-universitetsuddannelse Uddannelses- og forskningsministeriet, ”Modelbeskrivelse,” Dimensionering af de videregående

ud-dannelser, sidst redigeret 1. marts 2021, set 9. marts 2021 på https://ufm.dk/uddannelse/vide-regaende-uddannelse/dimensionering/ledighedsbaseret-dimensionering/modelbeskrivelse Uddannelses- og Forskningsministeriet, ”Udviklingskontrakter 2006-2017,” Styring og ansvar, sidst

redigeret 17. september 2020, set 15. februar 2021 på https://ufm.dk/uddannelse/viderega-ende-uddannelse/universiteter/styring-og-ansvar/udviklingskontrakter

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på hel-tid. BEK. Nr. 20 af 09/01/2020. København.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Evaluering af den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel. Kø-benhavn, 2018.

Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser, Universitetsuddannelser til Fremtiden. København: Ud-dannelses- og forskningsministeriet, 2018.

In document DANSK KANDIDAT- PRODUKTION 1950-2020 (Sider 77-86)