• Ingen resultater fundet

50

17.1.6 Tilbakediskontert kontantstrøm

Figur 16 – Tilbakediskontert Kontantstrøm for Aker Solutions

Modellen benytter seg av nevnte forutsetninger for fremtidig vekst og inntjening, diskontert med en kapitalkostnad hentet fra gjennomsnitt i industrien (Damodaran, New York Stern School of Business , 2018). Verdien anses dermed som en Fair Value for Aker Solutions sett som en Stand Alone virksomhet, gitt et scenario hvor virksomheten ble skilt ut fra Aker ASA-strukturen.

17.2 Kværner

51

næringskjeden inkludert prosjektledelse, ingeniørtjenester og design (FEED), innkjøp, fabrikasjon og nedleggelse.

Kværner har sikret et anntall store kontrakter som bidrar til en solid og vedvarende kontantstrøm. I 2015 sikret de en EPC-konrakt på å produsere en rekke større elementer til Johan Sverdrup feltet. På samme tid fikk Kværner også en kontrakt fra Shell Norge på å bygge strømforsyning mellom Nyhamna gassfelt og Norges nasjonale kraftnett (Sysla, 2017).

Selskapets operasjonelle ekspertise har også vært en stor styrke som har tiltrukket en rekke store kunder. De har vært hovedleverandør for over 70% av plattformene på norsk sokkel, med kunder som Phillips, Statoil, BP, Norsk Hydro med fler, med en historikk på 46 stålunderstell på 45 år (Kværner, 2018). Kværner har i tillegg vært en pioner i bransjen på å bygge anlegg designet for nedleggelse og resirkulering av offshoreplattformer og ansees som eksperter på området med en resirkuleringsprosent på 99%. To av Kværners største prosjekter er plattformdekket til Edvard Grieg, en 257,4 meter høy og 185,5 meter bred konstruksjon til en verdi på 8,5 milliarder NOK til Lundin og plattformdekket og broer til Eldfisk i Nordsjøen til en verdi på 5,5 milliarder (Kværner, 2018).

17.2.2 Svakheter

Kværner markedsfører seg til et begrenset antall kunder. En vesentlig del av omsetningen stammer fra de tre største kundene. I 2015 stod de tre største kundene for 12,1 milliarder NOK av omsetningen, svarende til over 89% av total omsetning det året (Kværner, 2018). Den største kunden stod for 69%, nummer to for 13% og den tredje for 7%, hvilket bety at selskapet er svært avhengige av sine største kunder og dersom en kunde skulle falle fra vil omsetningen til selskapet falle kraftig.

17.2.3 Muligheter

Kværner genererer sin omsetning gjennom tjenester og produkter til upstream-segmentet i olje- og gassindustrien. I følge World Oil Outlook report 2016 vil investeringer i upstream-segmentet i perioden 2016-2040 være på omkring 7,4 billioner USD (OPEC, 2016).

Nødvendige investeringer i upstream-segmentet er estimert til 300 milliarder USD årlig, med

52

over tre fjerdedeler fra områder utenfor OPEC. Dette ansees som en stor mulighet for Kværner til å øke sin omsetning ved å ta sin andel av investeringene.

Selskapet fokuserer på å forbedre driften gjennom strategiske initiativer og omorganisering for å møte nedgangen i industrien de siste årene. I januar 2016 endret Kværner sin organisasjon til å fokusere på eksisterende prosjekter og kostnadsreduksjon (Kværner, 2017).

Sike strategiske initiativer ansees som en mulighet for selskapet.

Nye kontrakter kan gi solid avkastning for Kværner og i april 2017 inngikk selskapet en kontrakt med Aker BP på konstruksjon av faste offshoreplattformer, med både stålunderstell og plattformdekk (Kværner, 2018). Kontrakten gjelder for en seksårs periode med mulighet for forlengelse av fire ytterligere år. Denne avtalen kan sikre fremtidige kontantstrømmer som er en stor mulighet for virksomheten på sikt.

17.2.4 Trusler

Kværners forretninger er svært utsatt for økte kostnader. Kontraktsprisene er inngått på bakgrunn av en rekke estimater, slik som kostnader til tredjeparter, tidsrammer, tilgang på arbeidskraft og råvarer. Dersom disse estimatene slår feil kan dette påvirke profitten kraftig.

Forsinkelser fra underleverandører, økte råvarepriser eller mangel på arbeidskraft er faktorer som kan påvirke Kværner negativt og ansees som en viktig trussel for selskapet.

I tillegg vil en industrivirksomhet som Kværner være utsatt mot konkurrenter i land med betydelig lavere kostnader, spesielt i produksjon og konstruksjon. Spesielt Sør-Korea, Kina og Singapore er land som i økende grad har kunnet gjennomføre arbeid til betydelig lavere kostnader enn hva Kværner og andre norske industrivirksomheter kan (Lorenzen, 2017).

I tillegg er det en del operasjonell risiko knyttet til Kværners forretning. Selskapet er avhengig av en høy aktivitet i E&P-segmentet og reduserte oljepriser kan lede til reduksjon i E&P som igjen vil påvirke Kværners omsetning negativt. I tillegg er borreskandaler og skader på miljøet som følge av uforutsette formasjoner i grunnen eller økt trykk eksempler på eksterne faktorer som kan resultere i forsinkelser og permanente stopp i produksjonen.

53

Kværner opererer på et marked preget av sterk konkurranse som kan skade markedsandelen og profittmarginen til Kværner. Selskapet konkurrerer mot store ledende aktører på markedet på faktorer som pris, arbeidskapasitet, tekniske og operasjonelle kapabiliteter. Andre konkurransemessige drivere er kvalitet, bredden på servicetilbud og geografisk dekning. Med store internasjonale aktører som konkurrenter vurderes som en vesentlig trussel for virksomheten.

17.2.5 Forutsetninger

På bakgrunn av den strategiske vurderingen av Kværner, samt den finansielle analysen av tidligere års regnskaper, legges følgende forutsetninger til grunn for fremtidig vekst og utvikling i virksomheten.

Figur 17 – Vekstforutsetninger for Kværner

I likhet med Aker Solutions er Kværners fremtidsutsikter preget av stor usikkerhet grunnet relativt få og store kontrakter, samt et svakt historisk marked for Kværners produkter og tjenester. En vedvarende oljepris over USD 70 per fat vil være avgjørende for investeringsvilje på norsk sokkel, som igjen er essensielt for Kværners ordrebok.

Det anses som sannsynlig at konkurransen fra lavkostnadsland vedvarer, og dette vil ha en negativ innvirkning på Kværners vekst i omsetning på både kort og lang sikt.

Forecasting 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal

Omsetning -16% -16% -16% -16% -12%

Bruttofortjeneste/Omsetning 27% 30% 40% 51% 46% 48% 47% 48% 47%

EBITDA/Omsetning 6% 5% 8% 12% 10% 11% 11% 11% 11%

EBIT/Omsetning 4% 4% 4% 11% 7% 9% 8% 9% 8%

NOPAT/Omsetning 1% 2% 2% 8% 5% 6% 6% 6% 6%

54

17.2.6 Tilbakediskontert Kontantstrøm

Figur 18 – Tilbakediskontert kontantstrøm for Kværner

Den frie kontantstrømmen tilbakediskonteres med en kapitalkostnad basert på frittstående sammenliknbare virksomheter innen olje og oljefeltservice (Damodaran, New York Stern School of Business , 2018). Oppgavens estimater av fremtidig vekst er i stor grad sammenfallende med konsensusestimater for virksomheten samt estimater for fremtidige investeringer i det norske olje -og gassmarkedet. Verdivurderingen representerer Kværners verdi som en frittstående virksomhet ikke underlagt et konglomerat.

17.3 Aker BP