• Ingen resultater fundet

Krav til sproglig kompetence

In document Indholdsfortegnelse 1 (Sider 65-96)

Studieordning af 1. september 2007

Kapitel 8: Krav til sproglig kompetence

I bedømmelsen af alle skriftlige arbejder, hvad enten de er udarbejdet på dansk eller på det pågæl-dende fremmedsprog, indgår en vurdering af sprogrigtighed og fremstillingsevne (den studerendes evne til at fremstille sit stof præcist, nuanceret og velstruktureret).

Kapitel 9: Prøvebeskrivelser

Prøvetitel:ALMEN SPROGLIG VIDEN OG METODE

Prøvekode: B1 ECTS: 10

Prøvetype T: Dagsprøve

(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper)

Prøvebeskrivelse

Prøven afvikles på basis af et udleveret tekstmateriale samt et eller flere spørgsmål. Oversættelse til fremmedsproget af en tekst på maks. 2.200 tegn kan indgå. Bortset fra en evt. oversættelse skrives opgaven på dansk eller fremmedsproget, afhængigt af bestemmelserne i de enkelte sprogs studievej-ledning.

Omfang

Omfanget af opgavebesvarelsen, eksklusiv evt. oversættelse, udgør maks. 11.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres opgavebesvarelsen.

Varighed 12 timer.

Evalueringskriterier

Ved bedømmelse af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets kompetencemål, lægges især vægt på følgende elementer:

• Forståelse af problemstillinger, der er centrale for området

• Besiddelse af analytiske og metodiske færdigheder, herunder evne til at argumentere for konkre-te analytiske valg

• Evne til anvendelse af adækvat terminologi

• Evne til at strukturere en skriftlig fremstilling

• Evne til at udtrykke sig leksikalsk, grammatisk og stilistisk korrekt

Hvis opgaven indeholder oversættelse fra dansk til fremmedsproget, lægges der yderligere vægt på følgende element:

• Evne til at træffe leksikalske, grammatiske og stilistiske valg, der på en hensigtsmæssig og for-målstjenlig måde overfører den danske tekst.

Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.

Karakterbeskrivelser 12 Fremragende

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Uddybende:

Præstationen demonstrerer sikker evne til selvstændigt at foretage en sproglig analyse, for hvilken der argumenteres metodisk. Analysen er formidlet i et leksikalsk, grammatisk og stilistisk korrekt sprog. Hvis opgaven indeholder oversættelse fra dansk til fremmedsproget: Oversættelsen er en i høj grad korrekt overførsel af den danske tekst.

02 Tilstrækkelig

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Uddybende:

Præstationen demonstrerer en grundlæggende viden om området, men nogen usikkerhed i at anven-de anven-den metodisk i analyse. Fremstillingen af analysen er sprogligt usikker. Hvis opgaven inanven-deholanven-der oversættelse fra dansk til fremmedsproget: Oversættelsen viser en grundlæggende forståelse af den danske tekst og indeholder ikke væsentlige, meningsforstyrrende fejl, men er præget af sproglig usikkerhed.

Censur Ekstern.

Bedømmelse

Der gives én samlet karakter efter 7-trins skalaen. Hvor oversættelse indgår som en selvstændig del, vægter bedømmelsen af oversættelsen og af den teoretiske del hver 50 %. I den teoretiske del ind-går eksaminandens sproglige kompetence i bedømmelsen. Skrives den teoretiske del på fremmed-sproget, vægter den sproglige kompetence med 1/3 i denne del.

Prøvetitel: FAGSPROGLIG VIDEN OG METODE

Prøvekode: B2 ECTS: 10

Prøvetype M: Mundtlig prøve

(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper)

Prøvebeskrivelse

Fem hverdage før prøvens afholdelse udleveres en opgaveformulering inden for de overordnede fagsproglige områder, der skal danne baggrund for eksaminationen. Opgaven kan eksempelvis bestå i redegørelse for forarbejdet til eller arbejdet med en skriftlig sprogproduktionsopgave, overvejelser over principper for tekstsammendrag og strukturering af tekstmateriale, kildekritisk redegørelse for informationssøgning, videnstilegnelse og belægssøgning, redegørelse for metoder til sproglig og/eller kommunikationsteoretisk analyse, samt redegørelse for den kultur- og samfundsmæssige indplacering af emnet.

Prøven afvikles som en præsentation af opgavebesvarelsen efterfulgt af en uddybende samtale mel-lem eksaminand og eksaminator. AV-midler kan anvendes. Præsentation og samtale foregår på fremmedsproget. Dele af eksaminationen kan evt. foregå på dansk, afhængig af opgavens art.

Varighed

30 min. inkl. votering. Ingen forberedelsestid.

Evalueringskriterier

Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets kompetencemål, lægges især vægt på følgende elementer:

• Evne til at anvende den teoretiske viden om fagsproglige metoder samt relevante analysemodel-ler i løsning af den elanalysemodel-ler de stillede opgaver

• Evne til at vælge og anvende egnede strategier med henblik på produktion af fagtekster

• Formidlings- og argumentationsevne

• Evne til at udtrykke sig korrekt på fremmedsproget

Bedømmelsen har fokus på, om sproget er flydende og idiomatisk samt korrekt med hensyn til grammatik, semantik og stilistik.

Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.

Karakterbeskrivelser 12 Fremragende

Fremragende præstation, der demonstrer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Uddybende:

Præstationen demonstrerer sikker evne til at inddrage relevant teori i løsningen af den stillede op-gave for så vidt angår såvel analyse som de metodiske valg. Sproget er flydende og idiomatisk med en høj grad af grammatisk, semantisk og stilistisk korrekthed. Ved præsentationen udvises der evne til på en fokuseret, struktureret og reflekteret måde at præsentere og diskutere besvarelsen af den stillede opgave.

2 Tilstrækkelig

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Uddybende:

Præstationen demonstrerer en grundlæggende teoretisk viden, men nogen usikkerhed i at anvende den til analyse og metode. Sproget er præget af usikkerhed med hensyn til grammatik, semantik, stilistik og idiomatik. Ved præsentationen udvises der evne til at præsentere den stillede opgave og besvarelsen heraf, men præstationen er præget af mindre præcist fokus og manglende refleksions-evne.

Censur Ekstern.

Bedømmelse

Der gives én karakter efter 7-trins skalaen for indhold og præsentation. Eksaminandens sproglige kompetence indgår i den samlede karakter med 1/3. Der kan desuden gives en karakter efter 7-trins skalaen for den mundtlige sprogfærdighed for de studerende, der ønsker denne vurderet i prøven.

Prøvetitel: OVERSÆTTELSE I TEKNISK SPROG

Prøvekode: P1 ECTS: 10

Prøvetype T: Dagsprøve

(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper)

Prøvebeskrivelse

Prøven afvikles på basis af et udleveret tekstmateriale og består i oversættelse til og fra fremmed-sproget. Prøven omfatter kommentarer vedrørende oversættelsen og/eller informationssøgningen.

Prøveteksten/-erne vælges inden for centrale tekstgenrer såsom produktbeskrivelser, betjeningsvej-ledninger, manualer, (populær) videnskabelige artikler. Det fremgår af de enkelte sprogs studievej-ledning, om kommentarerne skrives på dansk eller fremmedsproget.

Omfang

Omfanget af tekst, der skal oversættes, udgør maks. 5.000 tegn. Omfanget af opgavebesvarelsen, inkl. oversættelse, udgør maks. 11.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres opga-vebesvarelsen.

Varighed 12 timer.

Evalueringskriterier

Ved bedømmelse af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-gende elementer:

• Evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog

• Evne til at anvende fagterminologi og de for den pågældende genre typiske konventioner

• Evne til at udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget og dansk

Bedømmelsen har fokus på, om sproget er korrekt med hensyn til grammatik, semantik, stilistik og idiomatik

• Evne til at redegøre for oversættelsesmetodiske, terminologiske, fagsproglige og/eller faglige problemstillinger

• Evne til at foretage faglig og sproglig informationssøgning.

Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.

Karakterbeskrivelser 12 Fremragende

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Uddybende:

Præstationen demonstrerer sikker evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog samt sikkerhed i anvendelse af fagterminologi og genrekonventioner. Sproget er idiomatisk med en høj grad af grammatisk korrekthed. I kommentardelen udvises der evne til på en fokuseret, struktureret og reflekteret måde at redegøre for oversættelsesmetodiske, fagsproglige og/eller fagli-ge problemstillinfagli-ger samt til selvstændigt og metodisk at foretafagli-ge informationssøgning.

02 Tilstrækkelig

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Uddybende:

Præstationen demonstrerer evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog uden væsentlige, meningsforstyrrende fejl. Sproget er præget af usikker beherskelse af fag-terminologi, genrekonventioner og grammatik. Kommentardelen viser kendskab til de grundlæg-gende faglige begreber og metoder, der er anvendt i oversættelsen, men er præget af mangelfuld faglig og metodisk indsigt og mindre præcist fokus.

Censur Ekstern.

Bedømmelse

Der gives to karakterer efter 7-trins skalaen, én for oversættelse til fremmedsproget med tilknyttede kommentarer og én for oversættelse fra fremmedsproget med tilknyttede kommentarer. Prøven be-stås på gennemsnittet af de to karakterer. Kravet om et gennemsnit på mindst 02 kan ikke opfyldes ved oprunding.

Der vil ved bedømmelsen især blive lagt vægt på, om der er tale om en fagligt dækkende

oversæt-Prøvetitel:OVERSÆTTELSE I JURIDISK SPROG

Prøvekode: P2 (gælder for fransk og spansk) ECTS: 10

Prøvetype T: Dagsprøve

(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper)

Prøvebeskrivelse

Prøven afvikles på basis af et udleveret tekstmateriale inden for centrale tekstgenrer såsom proces-dokumenter, kontrakter, videnskabelige artikler etc., og består i oversættelse til og fra fremmed-sproget. Prøven omfatter kommentering vedrørende oversættelsen og/eller informationssøgningen.

Det fremgår af de enkelte sprogs studievejledning, om kommentarerne skrives på dansk eller frem-medsproget.

Omfang

Omfanget af tekst, der skal oversættes, udgør maks. 5.000 tegn. Omfanget af opgavebesvarelsen, inkl. oversættelse, udgør maks. 11.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres opga-vebesvarelsen.

Varighed 12 timer.

Evalueringskriterier

Ved bedømmelse af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-gende elementer:

• Evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog

• Evne til at anvende fagterminologi og de for den pågældende genre typiske konventioner

• Evne til at udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget og dansk

Bedømmelsen har fokus på, om sproget er korrekt med hensyn til grammatik, semantik, stilistik og idiomatik

• Evne til at redegøre for oversættelsesmetodiske, terminologiske, fagsproglige og/eller faglige problemstillinger

• Evne til at foretage faglig og sproglig informationssøgning.

Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.

Karakterbeskrivelser 12 Fremragende

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Uddybende:

Præstationen demonstrerer sikker evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog samt sikkerhed i anvendelse af fagterminologi og genrekonventioner. Sproget er idiomatisk med en høj grad af grammatisk korrekthed. I kommentardelen udvises der evne til på en fokuseret, struktureret og reflekteret måde at redegøre for oversættelsesmetodiske, fagsproglige og/eller fagli-ge problemstillinfagli-ger samt til selvstændigt og metodisk at foretafagli-ge informationssøgning.

02 Tilstrækkelig

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Uddybende:

Præstationen demonstrerer evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog uden væsentlige, meningsforstyrrende fejl. Sproget er præget af usikker beherskelse af fag-terminologi, genrekonventioner og grammatik. Kommentardelen viser kendskab til de grundlæg-gende faglige begreber og metoder, der er anvendt i oversættelsen, men er præget af mangelfuld faglig og metodisk indsigt og mindre præcist fokus.

Censur Ekstern.

Bedømmelse

Der gives to karakterer efter 7-trins skalaen, én for oversættelse til fremmedsproget med tilknyttede kommentarer og én for oversættelse fra fremmedsproget med tilknyttede kommentarer. Prøven be-stås på gennemsnittet af de to karakterer. Kravet om et gennemsnit på mindst 02 kan ikke opfyldes ved oprunding.

Der vil ved bedømmelsen især blive lagt vægt på, om der er tale om en fagligt dækkende

oversæt-Prøvetitel: OVERSÆTTELSE OG REDEGØRELSE I JURIDISK SPROG

Prøvekode: P3 (gælder for engelsk og tysk) ECTS: 10

Prøvetype R: Rapport

(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper)

Prøvebeskrivelse Skriftlig del

Prøven afvikles på basis af et udleveret tekstmateriale inden for centrale tekstgenrer såsom proces-dokumenter, kontrakter, videnskabelige artikler etc., og består i oversættelse til og fra dansk med tilknyttede kommentarer. Disse kommentarer kan være af oversættelsesteoretisk, faglig og fag-sproglig karakter og relaterer sig til det udleverede tekstmateriale. Som eksempler kan nævnes over-sættelsesmetodiske spørgsmål, uddybning af specifikke juridiske problemstillinger samt terminolo-gisk og fagsprogslingvistisk analyse. Det fremgår af de enkelte sprogs studievejledning, om kom-mentarerne skrives på dansk eller fremmedsproget.

Mundtlig del

Prøven består i en samtale om juridiske forhold og årsagssammenhænge med udgangspunkt i rap-porten og det udleverede tekstmateriale. Ved den mundtlige prøve kan der endvidere prøves i eks-temporal oversættelse.

Omfang

Omfanget af tekst, der skal oversættes, udgør maks. 5.000 tegn. Omfanget af den skriftlige rapport, inkl. oversættelse, udgør maks. 22.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres opga-vebesvarelsen.

Varighed

Der gives 1 uge til udarbejdelse af rapporten. Den mundtlige prøve finder sted maks. 5 uger efter fristen for rapportens aflevering. Bedømmelsen af den skriftlige opgave skal foreligge senest 1 uge før den mundtlige prøves afholdelse. Det mundtlige forsvar varer 30 min. inkl. votering. Der gives ikke forberedelsestid.

Evalueringskriterier Skriftlig del

Ved bedømmelse af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-gende elementer:

Evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog

• Evne til at anvende fagterminologi og de for den pågældende genre typiske konventioner

• Evne til at udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget og dansk

Bedømmelsen har fokus på, om sproget er korrekt med hensyn til grammatik, semantik, stilistik og idiomatik

• Evne til at redegøre for oversættelsesmetodiske, terminologiske, fagsproglige og/eller faglige problemstillinger

• Evne til at foretage faglig og sproglig informationssøgning.

Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.

Karakterbeskrivelser Skriftlig del

12 Fremragende

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Uddybende:

Præstationen demonstrerer sikker evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog samt sikkerhed i anvendelse af fagterminologi og genrekonventioner. Sproget er idiomatisk med en høj grad af grammatisk korrekthed. I kommentardelen udvises der evne til på en fokuseret, struktureret og reflekteret måde at redegøre for oversættelsesmetodiske, fagsproglige og/eller fagli-ge problemstillinfagli-ger samt til selvstændigt og metodisk at foretafagli-ge informationssøgning.

02 Tilstrækkelig

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

gende faglige begreber og metoder, der er anvendt i oversættelsen, men er præget af mangelfuld faglig og metodisk indsigt og mindre præcist fokus.

Evalueringskriterier Mundtlig del

Ved bedømmelsen af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-gende elementer:

• Evne til at redegøre for og indgå i dialog om juridiske forhold og sammenhænge

• Evne til at udtrykke sig mundtligt på fremmedsproget

Bedømmelsen har fokus på, om sproget er flydende og idiomatisk samt korrekt med hensyn til grammatik, semantik og stilistik

• Evne til at formidle et fagligt indhold ved mundtlig oversættelse mellem de to sprog, herunder evne til anvendelse af fagterminologi, såfremt prøven indeholder ekstemporal oversættelse.

Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.

Karakterbeskrivelser Mundtlig del

12 Fremragende

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Uddybende:

Præstationen demonstrerer evne til fokuseret, struktureret og reflekteret at redegøre for og indgå i samtale om juridiske forhold og sammenhænge. Sproget er flydende og idiomatisk med en høj grad af terminologisk og grammatisk korrekthed. Såfremt der i prøven indgår ekstemporal oversættelse, demonstreres der sikker evne til at formidle et fagligt indhold ved mundtlig oversættelse mellem de to sprog.

02 Tilstrækkelig

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Uddybende:

Præstationen demonstrerer kendskab til grundlæggende juridiske forhold, men er præget af mang-lende dybde og mindre præcist fokus. Såfremt der i prøven indgår ekstemporal oversættelse,

de-uden væsentlige, meningsforstyrrende fejl. Sproget er præget af usikker beherskelse af fagtermino- logi og grammatik.

Censur Ekstern.

Bedømmelse

Der gives tre karakterer efter 7-trins skalaen, to for den skriftlige del og én for den mundtlige del.

For den skriftlige del gives der én karakter for oversættelse til fremmedsproget med tilknyttede kommentarer og én for oversættelse fra fremmedsproget med tilknyttede kommentarer. Hver af de to karakterer for den skriftlige del fremkommer ved en samlet vurdering af oversættelse hhv. til og fra fremmedsproget og kommentarer samt af de øvrige elementer, der måtte indgå, dog således at hovedvægten vil blive lagt på kvaliteten af oversættelserne. Karakteren for den mundtlige del frem-kommer ved en vurdering af det faglige indhold og eksaminandens sproglige kompetence. Den sproglige kompetence indgår i den mundtlige karakter med 1/3. Prøven bestås på gennemsnittet af de tre karakterer. Kravet om et gennemsnit på mindst 02 kan ikke opfyldes ved oprunding.

Der kan desuden gives en karakter efter 7-trins skalaen for den mundtlige sprogfærdighed for de studerende, der ønsker denne vurderet i prøven.

Prøvetitel:OVERSÆTTELSE I ØKONOMISK SPROG

Prøvekode: P2 (gælder for engelsk og tysk) ECTS: 10

Prøvetype T: Dagsprøve

(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper)

Prøvebeskrivelse

Prøven består i oversættelse til og fra dansk og afvikles på basis af udleveret tekstmateriale inden for centrale genrer såsom brochurer, beretninger, analyser og årsregnskaber samt artikler, ledere, kronikker m.v. i aviser og fagblade. Oversættelsen indeholder kommentering vedrørende oversæt-telsen og/eller informationssøgningen. Det fremgår af de enkelte sprogs studievejledning, om kom-mentarerne skrives på dansk eller fremmedsproget.

Omfang

Omfanget af tekst, der skal oversættes, udgør maks. 5.000 tegn. Omfanget af opgavebesvarelsen, inkl. oversættelse, udgør maks. 11.000 tegn. Omfanget i tegn (ekskl. blanktegn) skal påføres opga-vebesvarelsen.

Varighed 12 timer.

Evalueringskriterier

Ved bedømmelse af, i hvilken grad den studerende opfylder fagets mål, lægges især vægt på føl-gende elementer:

• Evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog

• Evne til at anvende fagterminologi og de for den pågældende genre typiske konventioner

• Evne til at udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget og dansk

Bedømmelsen har fokus på, om sproget er korrekt med hensyn til grammatik, semantik, stilistik og idiomatik

• Evne til at redegøre for oversættelsesmetodiske, terminologiske, fagsproglige og/eller faglige problemstillinger

• Evne til at foretage faglig og sproglig informationssøgning.

Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen.

Karakterbeskrivelser 12 Fremragende

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Uddybende:

Præstationen demonstrerer sikker evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog samt sikkerhed i anvendelse af fagterminologi og genrekonventioner. Sproget er idiomatisk med en høj grad af grammatisk korrekthed. I kommentardelen udvises der evne til på en fokuseret, struktureret og reflekteret måde at redegøre for oversættelsesmetodiske, fagsproglige og/eller fagli-ge problemstillinfagli-ger samt til selvstændigt og metodisk at foretafagli-ge informationssøgning.

02 Tilstrækkelig

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Uddybende:

Præstationen demonstrerer evne til at formidle et fagligt indhold ved oversættelse mellem de to sprog uden væsentlige, meningsforstyrrende fejl. Sproget er præget af usikker beherskelse af fag-terminologi, genrekonventioner og grammatik. Kommentardelen viser kendskab til de grundlæg-gende faglige begreber og metoder, der er anvendt i oversættelsen, men er præget af mangelfuld faglig og metodisk indsigt og mindre præcist fokus.

Censur Ekstern.

Bedømmelse

Der gives to karakterer efter 7-trins skalaen, én for oversættelse til fremmedsproget med tilknyttede kommentarer og én for oversættelse fra fremmedsproget med tilknyttede kommentarer. Prøven be-stås på gennemsnittet af de to karakterer. Kravet om et gennemsnit på mindst 02 kan ikke opfyldes ved oprunding.

Der vil ved bedømmelsen især blive lagt vægt på, om der er tale om en fagligt dækkende

oversæt-Prøvetitel: OVERSÆTTELSE OG REDEGØRELSE I ØKONOMISK SPROG

Prøvekode: P3 (gælder for fransk og spansk) ECTS: 10

Prøvetype R: Rapport

(Se i øvrigt kap. 5: Uddannelsernes prøvetyper)

Prøvebeskrivelse Skriftlig del

Prøven afvikles på basis af et udleveret tekstmateriale inden for centrale genrer såsom årsregnska-ber, brochurer, beretninger, analyser samt artikler, ledere, kronikker m.v. i aviser og fagblade og består i oversættelse og version. Den kan desuden omfatte andre former for sprogproduktion f.eks. i form af referat, resumé eller revision.

Til opgaven knyttes en række spørgsmål af oversættelsesteoretisk, faglig eller fagsproglig art, som relaterer sig til prøvematerialet. Som eksempel kan nævnes oversættelsesmetodiske kommentarer, uddybning af specifikke økonomiske problemstillinger, indhentning af økonomiske data samt ter-minologisk og fagsprogslingvistisk analyse. Det fremgår af de enkelte sprogs studievejledning, om kommentarerne skrives på dansk eller fremmedsproget.

Mundtlig del

Prøven består i en samtale om økonomiske forhold og sammenhænge med udgangspunkt i rappor-ten samt det udleverede tekstmateriale. Ved den mundtlige prøve kan der endvidere prøves i eks-temporal oversættelse.

Omfang

Omfanget af tekst, der skal oversættes, udgør maks. 5.000 tegn. Omfanget af den skriftlige rapport,

Omfanget af tekst, der skal oversættes, udgør maks. 5.000 tegn. Omfanget af den skriftlige rapport,

In document Indholdsfortegnelse 1 (Sider 65-96)