• Ingen resultater fundet

 

7.1  Indledning  

Udover   de   klassiske   interessekonflikter   i   principal-­‐agentteorien,   medfører   selskabsloven   også   nogle   mere   specifikke   problemstillinger,   som   gør   sig   gældende,  hvis  medarbejderne  vælger  at  benytte  deres  ret  til  at  vælge  en  del  af   det  øverste  ledelsesorgan.    

 

7.2  Aktionærernes  ejendomsret  

Den  normale  opfattelse  af  ejendomsret  er,  at  når  man  har  købt  noget,  så  kan  man   også  selv  bestemme,  hvad  man  har  lyst  til  at  gøre  med  det,  man  har  erhvervet.    

Dette   gør   sig   gældende,   om   det   er   en   person,   et   selskab   eller   staten,   der   har   erhvervet  sig  noget.  Retten  til,  at  medarbejderne  kan  vælge  en  del  af  det  øverste   ledelsesorgan,   går   derfor   direkte   imod   den   gængse   opfattelse   af,   hvad   ejendomsretten  er.  Dette  er  grundet  i,  at  aktionærerne  mister  deres  fulde  råderet   over  selskabet.    

I   hvor   høj   grad,   aktionærerne   skal   afgive   en   del   af   deres   ejendomsret   over   selskabet,  vil  være  afhængig  af  hvilken  ledelsesform,  der  er  valgt.  Hvis  selskabet   har  valgt  det  klassiske  danske  system  med  en  direktion  og  en  bestyrelse,  vil  de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   have   sammen   indflydelse   som   de   generalforsamlingsvalgte   bestyrelsesmedlemmer.   Dermed   skal   de   være   med   til   at  udforme  selskabets  strategiske  mål,  fortage  beslutninger,  som  ligger  uden  for   direktionen   beføjelser,   og   varetage,   at   selskabet   bliver   drevet   ordentligt.   Hvis   selskabet   vælger   en   ledelsesstruktur   med   et   tilsynsråd,   mindskes   denne   indflydelse   betydeligt,   da   tilsynsrådet   ikke   besidder   nogen   form   ledelseskompetencer   i   selskabet,   men   kun   skal   føre   tilsyn   med,   at   direktionen   udfører  sit  arbejde  på  behørig  vis.  

Selskabsloven   har   dermed   indført   en   fleksibilitet,   som   ikke   tidligere   var   mulig   under   aktieselskabsloven,   og   kan   dermed   være   med   til   at   sikre,   at   udlandske   investor  ikke  lade  sig  afskrække  af,  at  de  skal  opgive  noget  af  deres  ejendomsret   til   medarbejderne   i   selskabet.   Dette   vil   især   være   relevant   for   amerikanske   og   engelske  investorer,  da  der  i  de  respektive  lande  ikke  findes  nogen  ret  til  at  lade   medarbejderne  få  indflydelse  i  det  øverste  ledelsesorgan.    

 

7.3  Valgperiode    

Den   genereforsamlingsvalgte   del   af   bestyrelsen   skal   som   udgangspunkt   til   valg   hvert   år,   hvilket   også   følger   af   komitéen   for   god   selskabsledelse.   De   medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  skal  derimod  kun  til  valg  hvert  fjerde   år,   og   der   er   derfor   ikke   sammenhæng   mellem   anbefalingerne   for   god   selskabsledelse   og   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmers   valgperiode.  

Anders   Knutsen   udtrykker   også   en   manglende   sammenhæng   mellem   anbefalingerne  og  de  medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer,  da  reglerne  for   disse  er  modstridende,  og  mener  det  skyldes  en  berøringsangst  fra  komitéen  for   god   selskabsledelse   for   at   bevæge   sig   ind   på   et   potentielt   politisk   minefelt.125   Anne  Marie  Kverneland  er  dog  af    modsat  holdning,  da  hun  mener,  det  ville  være   for  kompliceret  at  skulle  holde  valg  hvert  år  samtidig  med,  at  det  kræver  noget   tid  at  tilvende  sig  bestyrelsesarbejdet.126    

Hvis   de   medarbejdervalgte   skulle   til   valg   hvert   år,   ville   det   med   overvejende   sandsynlighed   gøre   interessekonflikterne   større   mellem   de   medarbejdervalgte   og   aktionærerne.   Ved   at   der   kun   er   valg   hvert   fjerde   år,   behøver   de   medarbejdervalgte  ikke  have  samme  fokus  på  at  blive  genvalgt,  og  dermed  kan   de   bedre   varetage   aktionærernes   interesser     i   stedet   for   at   fokusere   på     medarbejdernes  præferencer.  Der  kan  dog  også  foreligge  væsentlige  problemer   med  den  lange  valgperiode.  Især  synes  muligheden  for,  at  der  udvises  passivitet,   langt  større.  Det  vil  være  endnu  svære  for  medarbejderne  at  yde  nogen  form  for   kontrol  med,  hvilken  arbejdsindsats  de  medarbejdervalgte  lægger  for  dagen,  end   det  er  for  aktionærerne  at  overvåge  bestyrelsens  arbejdsindsats.      

Det   syntes   rimeligt   at   antage,   at   indførelsen   af   retten   til,     at   medarbejderne   kunne   blive   repræsenteret   i   det   øverste   ledelsesorgan,   tilsigter,   at   de   medarbejdervalgte   også   ville   få   en   hvis   indflydelse   i   selskabet..   Dette   understøttet   af   de   resultater   Rose   og   Kvist   kommer   frem   til.127  Det   ville   derfor   være   i   modstrid   med   både   aktionærernes   og   medarbejdernes   ønske,   hvis   valgperiode  blev  nedsat  fra  fire  til  et  år.    

                                                                                                               

125  Caspar  Rose  og  Hans  Kurt  Kvist:  Medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  side  85  

126  Caspar  Rose  og  Hans  Kurt  Kvist:  Medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  side  92  

127  Caspar  Rose  og  Hans  Kurt  Kvist:  Medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  side  39    

7.4  Beskyttelse  mod  afskedigelse  

De   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   er   underlagt   den   samme   beskyttelse  mod  at  bliver  opsagt  som  tillidsmændene  i  selskabet.  Dette  er  også   en  indgriben  i  aktionærernes  ejendomsret,  da  de  dermed  ikke  frit  kan  disponere   over   selskabet,   som   de   har   lyst.   Beskyttelsen   mod   afskedigelse,   som   de   medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  er  dækket  af,  kan  formodes  at  skabe   en   øget   interessekonflikt   med   aktionærerne.   Dette   skyldes,   at   når   de   medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  ikke  umiddelbart  kan  blive  opsagt,  vil   der   ikke   være   noget   incitament   til   at   varetage   selskabets   interesser   frem   for   medarbejdernes.   Ydermere   kan   det   skabe   et   problem   med   passivitet,   da   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   ikke   har   noget   incitament   til   at   deltage  aktivt.      

Beskyttelsen   kan   dog   også   anskues   på   en   anden   måde,   at   det   netop   er   i   selskabets   interesse.     Hvis   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   ikke   var   underlagt   en   beskyttelse   mod   at   blive   opsagt,   ville   deres   indflydelse   i   bestyrelsen   meget   let   forsvinde.     Dette   skyldes,   at   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   er   langt   bedre   informeret   om,   hvad   der   sker   i   virksomheden,   og   kan   derfor     informere   den   resterende   del   af   bestyrelsen   herom.   Dette   vil   både   gøre   sig   gældende   om   nye   ting,   der   skal   implementeres,   men  også  for  hvordan  forskellige  ledere  eller  direktionen  bliver  opfattet  i  resten   af  virksomheden.  Det  vil  være  meget  svært,  og  er  det  højst  sandsynligt  alligevel,   at  kritisere  sin  daglige  chef  for,  hvordan  han  yder  sit  arbejde,  hvis  det  sker  under   risiko  for,  at  chefen  bliver  sur  og  dermed  opsiger  vedkommende.  Det  kan  også   tænkes  at  chefen  tager  mindre  drastiske  metoder  i  brug,  som  f.eks.  tildelingen  af   dårligere  arbejdstider  eller  bevist  forbigåelse  i  forbindelse  med  forfremmelser.    

De   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmers   beskyttelse   mod   afskedigelse   kan  derfor  betegnes  som  essentiel  for,  at  medarbejderne  ikke  bliver  fuldstændig   begrænset   i   deres   bestyrelsesarbejde.   Der   vil   dog   stadig   være   mulighed   for   interne  repressalier,  selvom  de  medarbejdervalgte  også    er  underlagt  beskyttelse   i  bekendtgørelsen,128  vil  der  være  svært  i  realiteten  at  bevise.    

   

                                                                                                               

128  Bekendtgørelse  om  medarbejderrepræsentation  i  aktie-­‐  og  anpartsselskabet  §  21  

7.5  Tillidsrepræsentanter  

Hvis   medarbejderne   beslutter   sig   for   at   vælge   en   tillidsrepræsentant   ind   i   bestyrelsen,   vil   det   øge   muligheden   for,   at   de   interessekonflikter,   der   forligger   med   aktionærerne,   vil   forøges.   Dette   er   grundet   i,   at   tillidsrepræsentantens   primære   opgave   er   at   være   talsmand   for   medarbejderne   over   for   selskabets   ledelse.   Dette   indebærer,   at   han   skal   repræsentere   medarbejderne,   hvis   de   ønsker  at  klage  eller  fremlægge  forslag  til  ledelsen.  Samtidig  er  han  også  den,  der   skal  videregive  information  fra  ledelsen  til  medarbejderne.129                          

Tillidsrepræsentanten   vil   derfor   komme   til   at   besidde   en   meget   besynderlig   dobbeltrolle  i  selskabet,  da  personen  i  kraft  af  sin  stilling  som  tillidsrepræsentant   skal  fungere  som  medarbejdernes  talerør  til  selskabets  ledelse,  som  personen  i   kraft  af  sin  stilling  som  medarbejdervalgt  bestyrelsesmedlem  er  en  del  af.      

Der   kan   agumenteres   for   både   fordele   og   ulemper   i   forbindelse   med,   at   tillidsrepræsentanten  bliver  valgt  ind  som  medarbejdervalgt  bestyrelsesmedlem.  

Det  må  antages,  at  tillidsrepræsentanten  besidder  en  viden  om  medarbejderens   forhold,   og   hvad   der   rør   sig   i   selskabet,   som   ingen   anden   i   selskabet   besidder.    

Dermed  kan  tillidsrepræsentanten  være  en  god  sparingspartner  for  bestyrelsen,   især  hvordan  en  given  beslutning  vil  blive  modtaget  af  medarbejderne,  eller  om   den   overhovedet   vil   have   den   tilsigtede   effekt.   Tillidsrepræsentanten   vil   også   selv  kunne  komme  med  forslag,  netop  fordi  tillidsrepræsentanten  ved,  hvad  der   vil   være   gavnligt   for   selskabets   medarbejdere.   Problemet   er   dog,   hvordan   tillidsrepræsentanten   skal   kunne   adskille   den   dobbelte   rolle,   som   personen   besidder.   Vil   det   være   muligt   at   adskille   de   to   stillinger   fra   hinanden.   Denne   problematik   anerkendes   også   af   Rose. 130  Det   kan   formodes,   at   tillidsrepræsentantens   fokus   vil   være   at   varetage   medarbejderne   i   selskabet   interesse,  som  dermed  vil  ske  på  bekostning  af  aktionærerne.    Det  modsatte  kan   selvfølgelig  også  gøre  sig  gældende,  men  det  syntes  usandsynligt  og  må  i  bedste   fald  karakterers  som  sjældent.    

                                                                                                               

129  Ole  Hasselbalch:  Tillidsmandsret  side  333  

130  Caspar  Rose:  Medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  i  danske  virksomheder  side   37  

Netop   varetagelsen   af   medarbejdernes   interesse   frem   for   aktionærernes   kan   være  årsagen  til,  at  Rose  og  Kvist  ikke  finder  sammenhæng  mellem  indflydelse   over  bestyrelsesarbejdet  og  besiddelsen  af  andre  tillidshverv.131  

Et  andet  væsentligt  problem,  der  opstår,    er,  at  tillidsrepræsentanterne  oftere  må   betegnes  som  inhabile,  da  flere  af  bestyrelsens  arbejdsområder  netop  vil  gå  ind   og  påvirke  medarbejderne.    

 

7.6  Afsluttende  bemærkninger  

Selskabslovens   beskyttelse   af   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   forøger   agentomkostningerne,   da   reglerne   fokuserer   på   at   sikre   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmers   rettigheder,   men   ikke   rigtig   tager   stilling   til,   hvad   der   må   forventes   af   et   medarbejdervalgt   bestyrelsesmedlem.  

Dette  har  alt  sammen  betydning  for  de  interessekonflikter,  der  forligger  mellem   bestyrelsen  og  aktionærerne.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

         

   

 

   

                                                                                                               

131  Caspar  Rose  og  Hans  Kurt  Kvist:  Medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  side  45