• Ingen resultater fundet

Heinrich Heine

In document Danske Studier (Sider 117-123)

Hvori ligner da denne mangesidige og inciterende lyriker og prosaist vo-res egen læge og digter i hans alene lyriske produktion og højst varieren-de kvaliteter? Vi tager varieren-den sociale baggrund først:

Den unge Heinrich er jøde med en rig familie i handel, der sætter ham ind heri, og derpå til jurastudier, som han også snart opgiver, for at skri-ve i et nationalt vågnende land efter napoleonskrigene, under det retable-rede Gamle Styre, under en omfattende Reaktion med politiske forfølgel-ser af franskvenlige og tilhængere af Frihedsrettighederne. Heines spidse satirer pudser censuren på ham, og den jager ham til sidst ud, til eksilet i Paris. Der finder han et nyt politisk ståsted i Saint-Simons tidlige utopi-ske socialisme.

På disse punkter afviger personen Aarestrup helt. Han er som ung føjelig enevældetilhænger, slår i Nysted brat om til en underskudt kritik

af de herskende kredse og adelen, og til hele 14 års liberalisme og natio-nal-liberalisme som tilhænger af en fri forfatning. Da den i 1848 er ind-ført, bliver han også politisk stum. Der kan ikke påvises mindste indgreb af regimets censur imod hans dystre og skingre partisange. Og dog skri-ves de alle under pseudonymer, som om lægen var ængstelig for indgreb fra statsapparatet. Men han får aldrig sit sidste kongelige embedes titula-tur.

Heine er udsat for stadig risiko, han er jøde og således allerede ugleset, men han forbliver skarp og kompromisløs. – Aarestrup stikler blot, og er ellers rund, diskret, høfligt skrivende, for at behage enhver og de højere.

Heine har et svingende forhold til sine politiserende og administrative meningsfæller, især når de gør karriere inden for deres regimer. – Aare-strup omgås privat, med nydelse og en lille selvglæde, den dominerende adel og har i Odense som omsider Kgl. Stiftsfysikus en forkærlighed for kleresiet og de militære, som han har set skævt til alene i sine private Ri-torneller. Han taler på tomandshånd i breve mod begejstringen for Treårskrigen, men advokerer den de facto i sin satire »Drøm og Virkelig-hed«, tager på en art turistrejse til krigen, omgås alle de officerer han mø-der i disse år, og er nationalt rørt over de tapre jyske soldater og de lem-læstede ofre for krigen. Selv da krigstrætheden sætter ind, søger han at få trykt sit ældgamle digt om heltemodig søkrig, »Hvidtfeldt«. Efter sin sædvane er Aarestrup også heri påfaldende dobbelttydig. Konsekvenser-ne af den danske politik over for Tysklands stater og da fremmest Preus-sen har han intet øje for. Den politiske skribent Heine derimod virker synsk i sit sene blik for denne militærstats mulighed og fremtid som Das Dritte Reich, – ord med en lang genlyd.

Det bør til Aarestrups kredit anføres, at han altgennemgående har en nøgtern og professionelt vidende medfølelse med de underste lag i lan-det, men afskyer det uregerlige ros i bunden af København. – Heine har lidet herom, men skriver med optryk digtet »Die schlesischen Weber«, om væveropstanden i Riesengebirge 1844, et emne Gerhart Hauptmann siden gør til drama og Käthe Kollwitz gør sine tegninger til.1– Aarestrup har et vist blik for politiske klasserelationer 1848 i »Professor Clausen og Væver Hansen«, men har ingen sans for eller nogen tålmodighed til-overs for partikævlerier. – Heine næsten nyder dem og går personsnær-tende ind i dem.

Religiøst går Heine fra sin jødiske opdragelse og bliver kristen, mister troen og bliver irreligiøs, for slutteligt at få en ny interesse for sin jødiske arv og et nærmere, men frigjort gudsforhold. Med sine mange plager i

til-værelsen og sin endelige sygdoms tragedie får han oftere et sort syn på li-vet og et endeligt ønske om udfrielse. Om disse dybe sjælesvingninger skriver han åbent og koncist i sine digte. – Den purunge Emil lider af en syndeskræk og vil skrive salmer som Ewald, gør to kristelige anekdoter, men lader kun en økonomisk-sentimental »Børnesalme« trykke. Blot i hans to let desperate år efter udlandsrejsen, sidder der på undersiden af hans digte, og siden i breve, en tvivl om verdens(u)ordenen og Guds ga-le visdom. Men hans brugsvers er fromme til de modtagere der selv er det, hans breve viser et handy forhold til en dagligt praktisk og nyttig Vorherre, og en fashionabel eller konventionelt køn kirkelighed. Hvis han er blevet hjemmefrom i sine sene og noget plagede år, har det ikke sat ét spor i hans digte. En Dødens Engel fører luftigt de døde til Himlen, hvorfra de ser ned, og bliver mindede. Men hans egen særstilling over for døden er en tidlig og livslangt varig roover for dette fænomen. Hans pro-fessionelle materialisme som læge kan man kun udlede af digtenes bille-der og implikationer, og antydninger i fragmenter og løbende breve, men heri er han radikal materialist og filosofisk nihilist. Som sådan er han ene i sin tid, en forløber for 70’ernes krise, og en samtidig med os.

Det var baggrund og underbund i levned og tro, ideer og holdninger, hos disse to så forskellige digtere. Nu deres litteratur:

Fra første begyndelse har Heine et sikkert og et hårdt greb i sit tysk, som både er melodisk flydende og rytmisk chargeret. Sine tidlige digte lægger han væk, de unge bløde ting rydder han ud af sine tryk, og hans mange profiler og vide stemninger bliver livet igennem lige overlegent gennemført. Han er ned i de mindste detaljer og uden skånsel selvkritisk.

Desuden skriver han for et litterært højtdannet publikum og går aldrig på kompromiser, sent formulerer han sit altid underliggende krav på l’art pour l’art, kunsten for kunstens egen skyld, – og glemmer nok sine poli-tiske og epoli-tiske hensigter, sine pletskud som en funklende satiriker. – Det skal her siges tydeligt, at Aarestrup i et par håndfulde af digte og ritor-neller er vor eneste perfektionist i lyrik. Resten er solidt, forældet, eller højlig tvivlsomt.

Med visse skarpe kritiske udfald er han altid forvirret og uden en bun-dende selvkritik eller klarhed over sit særpræg og dets varige værdier.

Der er en interessant omvendt forskydning i de to digteres foretrukne genrer og længde af digte. Emil skriver gerne længere poemer, ballader og rimede anekdoter, mens Aarestrup kulminerer i sine 51 korte og yderst korte Situationer. – Heine derimod markerer sig som ung med for det meste korte forløb, og først henover årene bliver i hans modnede

samlinger de fleste digte narrative med tiltagende længde, tyngde og tæthed i udtrykket og de skærpede følemåder.

Kunne vi her nå at skyde ind, at begge digtere har et fint sprogøre?

Aarestrup giver flere opvisninger i lavborgerlig tale, fra ca. 1824 og til 1849, (han bander småt i visse vers), og i rimbrevene slår han volter i ro-manske gloser som rim. Sit borgerkøbenhavnske med de halvtyske glo-ser og konstruktioner anvender han automatisk som en del af sine taleva-ner. Men der kan ikke spores lollandsk dialekt i hans udtryk, selv efter 23 år i daglig tjeneste på Lolland. Hans tale og skrift er kultiveret, afsondret i stil, og han afholder sig da langt overvejende fra norrøne temaer og fra arkaiserende gloser. – Heine derimod sætter med overlæg vidt forskelli-ge tyske dialektord ind med satirisk hensigt, og bruforskelli-ger nu og da obsolete, mere intense gloser, således siechom sig selv som syg, krank.

Emil efterligner alle manérer, Aarestrup gemmer sine ældste poesier og leverer brugsdigte til given lejlighed og alle slags venner og trykker glad private sager sammen med de middelmådige og ringe i sin eneste bog; som også siden hen i magasinerne indtil det sidste, og desuden leve-rer han igennem en halv menneskealder nationalliberale sange og retorik.

Da er han holdt op at skrive lødige værker, undtagen i de spredte, sene Angel Visits. Hans forblivende evner er dog overordentlige, men hans al-mene betingelser er trange og belastede, og hans selvadministration er dubiøs. Han når aldrig til den trodsige sikkerhed i vurderingen af sig selv, som Heine tidligt udtrykker, med fuld grund lige til i dag: »Jeg vil blive nævnt ved siden af Goethe«. Og læst.

Over for Aarestrups selverklærede dovenskab og opslidningen i en hård praksis, kan man stille Heines årelange elendighed i hans Matratz-engruft, da han i sin rygmarvstæring må lukke sine øjenlåg op med fin-grene for at se, – og dikterer de digte hans hoved tumler med om natten.

Men han når op til en ætsende og en grusom direkthed, som overgår hans efterfølger Brecht. Og i sin klare vildskab måler alene den sig gennem ti-derne med en nutids daglige foreteelser nært som fjernt.

Men nu mere litterarisk. Heine skriver sig fra 1817 gennem sine to første digtsamlinger i en énsporing om sin svigtende elskede og hendes ægteskab, og til det sidste i livet skriver han fortvivlede digte om hende.

Han har næppe behøvet Goethe som sin ansporing, med hans privatper-sonlige forelskelser og brud, og det sidste, bidske stilleje ligger alene op til Catul og Juvenal. Først fremme i hans »Harzreise« fra 1824 dukker andre, nærmere kvinder op, endog som idyller, og han skriver siden en række højst variable portrætter af kvinder, helt ud til grotesker i en

løs-sluppen humor. Han er selvbevidst i lidenskaber og udleveringer af dem og sig selv. – Emil rimer sødeligt om følelsesfulde forelsketheder, til så Aarestrup depersonaliserer sig i sin eneste samlende kulmination, de psykologiserende »Erotiske Situationer«.

Selvom begge besnæres af les ingénues, så elsker de afgjort forskelli-ge typer. Landlæforskelli-gen de lyrisk hvidt svulmende, mens Heines faste glose om en kvinde er schlank. Som fritlevende person kan Heine leve sine ra-der af forelskelser ud med ra-deres henførende tildragelser, lige til ra-deres in-trikate, plagsomme og følelsestømte ophør. Visse gange afværger han da på forhånd endnu en liaison. Alt dette gennemspiller han med intim stemme, og under det ligger hans første og langt sviende afvisning fra hans svigtende elskede, som slår ud i et par hadefulde udbrud under hans dødende sygdom. – Lægen og ægtemanden på Lolland er kødeligt hen-vist til en hustru og har ellers sine sjældne kissemisserier i København, og ud over dette er han kronisk erotiseret over for ethvert kvindfolk, der indgår i hans venskabskreds; specielt en mor og hendes to døtre, som hans to sønner er forelskede i. Han skaber da en dobbelt persona i de

»Erotiske Situationer«: en busende, men sjælden Elsker, men langt hyp-pigere en tilbageholdende og tilbedende Forelsket. En litterær konven-tion, en efterklang fra hans unge tid, og et tænkeligt udslag af hans køde-lige og psykiske frustrationer, synes at løbe sammen i dé to fiktive ma-sker. Men den tilbedende rolle gennemlider han i rimbreve og strofer om sin betagne forelskelse i Chr. Winthers første forlovede, Sophie Hansen.

– Gensidige forførelser og frigørelsen fra dem, det bliver Heines forhold indtil hans sene ægteskab. – Aarestrup får kun profileret en bydende ung dame, visse lidende kvinder, og en langsomt døende; og ellers mere pri-vat sin hustru som en opmuntrende sygepasser eller i fuldeste udbrud.

Han forekommer som blot besnæret af kvindevæsenernes legemlige, at-traktive fremtræden og ellers ligeglad med deres fulde karakter eller med deres begavelse. De dér er ikke hans medmennesker. Med sit eget og gentagne udtryk er han »brutal« over for sin Caroline i hendes støt gen-kommende selvmordstanker.

Med sine mange skitser af kvinder får Heine også indtegnet kvinders omsorgsfulde eller endda intellektuelle væsen, og jo deres små irriteren-de træk. De synes at være hele væsener sammen med ham, – så længe irriteren-det varer. Og han har ømme udsagn om sin sidste og smukke unge kone, og sarte strofer om sin sygeplejerske, den små Mouche, inden sin langsom-melige død.

Det må markeres igen, at Heine chikaneres med censur og forfølgelse,

også af smagsdommerne med deres så moralske grunde, for sin lette, ero-tiske åbenhjertighed. Den var først tilladt i Paris og blev der nydt. – Aarestrup derimod driver sin egen selvcensur, og den viser sig fra udka-stenes nok så vilde udbrud til den færdige og glattede form, og det selv i de gemte digte. Også han havde stødt an imod tidens kønslige pruderier, kun i sine private digte tillader han sig mer nøgne udtryk. Men da også i en elskovsakt, som Heine aldrig bare antyder. (Og dog –).2

Det bliver da Buch der Lieder, 1827, – der først blev en succes 10 år efter sin fremkomst, – der inciterer Aarestrup til at skrive sine korte dig-te, som Heine havde vist sit mesterskab i. For lægen viste sjældent nogen lang konstruktiv evne, og lidet af den litterære radikalitet, som Heine ud-folder i sin Nordseereise.3

Aarestrup brugte mytologien til sine kvindemaskers ophøjelse, til sek-suelle underspil, og til travestier, som også efter sin private uvane. – Men Heine bygger en real verden ved havet sammen med sine højst egne li-denskaber i en dramatisk udnyttelse af de store myter. Det sker i en høj og frygtløs stil, der placerer den afsluttende kulmination, »Im Hafen«, som et af de mest radikale, næppe overtrufne præstationer i tysk og øvri-ge europæiske sprog. Kun Rilkes »Saltimbanque Elegie«, og da Gerard Manley Hopkins’ udbrud, når til sammenlignelige ydelser. – Aarestrup viser i sin svagt vaklende oversættelse, at den slags var udelukket i hans blødt-lyriske Danmark, og umuligt for hans evner eller vilje til brud med stil, frem imod en sådan digterisk selvhævdelse.

Efter 1839 og sin slående fiasko tier vor private lyriker, og når aldrig i sine Ritorneller eller politiserende digte en så løssluppen boltren i humo-ren, en snært og et bid i satiren som Heine i Atta Troll, 1844, og i Deutschland. Ein Wintermärchen, samme år. – Men i november 1851 låner Aarestrup to sæt strofer fra et digt han har oversat, fra den netop ud-komne Romanzero, og sender hele fire versioner af sin egen fantasering til private venner: »Man har Sagn om Borgtapeter«. Som en umættelig læser følger han med i litteraturen, men er forlængst gået ud af lyrikkens høje baner med kun enkelte sene, lyriske meteorer.4

Summa. Heine havde Tysklands rige byer og det boblende Paris til at udfolde sig i. – Aarestrup var henvist til et provinsielt Kjøbenhavn og til landlige flækker. Men der var en spændfjeder i den tyske digter, der må savnes i hans danske samtidige, han der ikke som Heine var, og aldrig blev, digter ind i sjælen og i nervernes fibre: Et helt og intenst liv igen-nem, under stadige udviklinger og mere radikale udfoldelser.

In document Danske Studier (Sider 117-123)