• Ingen resultater fundet

Gemyser

In document Digitaliseret af | Digitised by (Sider 149-155)

koges i Vand og S a lt t i l de er m pre, saa tages de op, Traaden tages af og de holdes varme t i l Anretningen. De spises med rp rt S m p r med Muskat i, ganske som Slikasparges.

M a n kan ogsaa koge dem paa en Fiskerist, da man saa har lettere ved at faa dem op af Vandet.

Spises som Slikasparges med rp rt S m p r. Stokken og de yderste Rande af Bladene skceres bort. De skylles godt i flere Hold koldt Vand og scettes over Ild e n i kogende Vand og S a lt. De koger t i l de er m pre, hvilket man kan prove ved at lpsne Bladene. Sker dette med Lethed, ere de fcerdige, tages op af Vandet og lcegges paa en omvendt S ig te , at Vandet kan hobe af. De serveres paa et Fad med en S erviet om. M a n beregner 1 a 2 t i l hver Person. Spises med ro rt S m pr.

J o r d M e r

r

ere omtrent som K artofler. De skrcelles godt, lcegges i koldt Vand i 1 Tim e og koges i skummet Mcelk og lid t S m or.

N aar de er mpre, serveres de med rp rt S m p r. M a n kan ogsaa skcere dem istykker og joevne dem med lid t M e l og S m o r.

Skorzonerrodder.

Skorzonerrpdderne vaskes godt og den yderste sorte S kal aftages. De skceres efterhaanden i smaa Stykker og kommes i en S kaal med koldt V a n d , lid t Eddike og en Skefuld deri udrprt M e l. N a ar de alle ere rensede, tages de op af Eddike­

vandet, scettes over Ild e n i kogende Vand og S a lt, og koger t i l de er mpre. N u bages lid t S m p r og M e l og spcedes med det Vand, som Rpdderne er kogt i. D er tilscettes en S m ule C itronsaft, og Saucen hceldes over Rpddderne, som derefter kunne anrettes. F o r at prove om Skorzonerrpdderne er gode.

brcekker man dem ; de skulle, fo r at voere passende, voere meget hvide inden i.

D e kunne ogsaa stuves i Moelk og S m p r og M e l, men saa kommer m an lid t M uskatblom m e i.

S tu ve t E n d ivie .

E nd ivie n renses ved at man borttager S tilkene og det yderste haarde a f B la d e n e , men lader saa lid t grpnt som m u lig t fo rb liv e ved. Hovedet aabnes, renses fo r Insekter, det koges i V a n d og S a lt i '/« T im e , tages derpaa op og over- hoeldes med koldt V a n d . N a a r det er godt trykket af, hakkes det f in t , man bager lid t S m p r og M e l og speeder det med Moelk t i l det b liv e r joevnt, saa kommes E ndivien i og fa a r et Opkog paa 5 M in u te r. L id t S a lt og reven M uskat tilsoettes.

S erveres med overskaarne haardkogte M g ru n d t paa Fadet.

S tu ve t E n d ivie N r. 2.

Behandles paa samme M a a d e som t i l S a la t ; den maa ligge saa loenge i kogende V a n d , at man med Lethed kan trykke Bladene itu . S a a loegges de paa en S ig te , at V andet kan lpbe fra , og man kan enten hakke den eller ogsaa skoere den i smaa Stykker. T i l 5 E n d iv ie r bruges Vg P b- S m p r , som bages med 6 K v in t M e l og spoedes med kogende Moelk t i l det fa a r en passende Joevnhed. S a a rpres E nd ivie n i og krydres med lid t S a lt og stpdt M uskat.

S p in a t.

'/s Skoeppe S p in a t p ille s og skylles i flere H o ld V a n d . D en koges m pr i V a n d og S a l t og hoeldes i en S ig te , hvor man trykker V andet af. N a a r dette er sket, hakker man den fin paa et Hakkebroet. E n Joevning a f 5 K v . S m p r og 5 K v. M e l koges og spoedes med 1 '/« Poegl Moelk og naar det koger, kommes den hakkede S p in a t d e ri, rpres godt ru n d t og kan da anrettes.

Stuvede S y re r

behandles som S p in a t, kun at der tilscettes lid t Sukker, dersom de skulle vcere fo r syrlige ved A nretningen.

S y re r N r. 2.

V-, Skcrppe S y re r rive s fra S tilkene og skylles godt.

D e koger i V a n d , og naar de ere m pre, hoeldes V andet fra , men S yrerne b live r i G ryden, h v o ri de er kogte. S a a rpres 6 K v in t S m p r og lid t S a l t i og ved A nretningen Sukker

> efter S m a g .

Stuvede S ellerier.

2 store S e lle rie r rengpres, skceres i Stykker, koges i V a n d

! og S a lt og behandles paa samme M a a d e som G ulerødder, kun

» at der ikke kommes P ersille, men M uskat i ved A nretningen.

Unge G ulersdder.

Gulerødderne skrabes, skylles og skceres i smaa Stykker, t der scrttes over I ld e n med B o u illo n , dersom m an h a r det,

» ellers kan man ogsaa bruge V a n d og S a lt , men der maa da r mere S m p r t i l at jcevne dem med. N a a r de ere mpre, kommes

» en Jcrvn in g af M e l og S m p r p a a , og ved A nretningen lid t t fin t hakket Persille. M a n regner en dyb T allerken fu ld a f f skrcrllede og ituskaarne G ulerpdder t i l 6 — 7 Personer.

Hvideroer.

Behandles ligesom botfeldske R oer, kun at der ved A n re t- nin ge n, istedetfor M uskat, kommes lid t fin t hakket P ersille i.

k M a n regner 8 — 10 store R oer t i l 6 — 7 Personer.

Snittebonner.

50 B pnner revles (se Voksbpnner) og snittes ganske H fine. D e skylles og scrttes over Ild e n med koldt V a n d . N a a r

de ere m vre , hceldes de i en S ig te , og man lader V andet rinde fra . M a n kan enten komme dem i den varme G ryde igen og ryste dem godt med S m p r eller lave en Joevning af 5 K v. S m p r , 5 K v. M e l og '/z P o t Mcelk og lade dem fa a et lille Opkog deri. Ved A nretningen tilsoettes lid t S a lt

og fin t hakket P ersille.

Voksbonner

spises paa samme M a a d e som Asparges. D e revles ligesom S n itte b ø n n e r og koges i S a l t og V a n d t i l de er mpre. De bindes sammen i B u n d te r paa 1.0 S tk r. og anrettes saa snart de ere foerdige. Spises med r p r t S m p r. D e kunne ogsaa stuves ligesom Asparges, men maa da skceres i smaa Stykker.

Voksbonner N r.

50 V o ksb M n e r re vle s, d. e. m an aftrcekker den haarde T rc rv l, som sidder paa begge S id e r a f Bpnnerne. D e skylles koldt V a n d og koges i rig e lig t V a n d og S a lt t i l de er mpre.

S a a rystes V a n d e t godt fra i et D p rsla g , og de serveres paa et v a rm t Fad med rp rt S m p r t il.

. « .

Stuvede hvide Bonner.

1 P d .. hvide B p n n e r soettes over I ld e n med S a lt og V a n d og koger t i l de er mpre. S a a hceldes de i et D prslag.

P d . S m p r smoeltes, deri rpres B p n n e rn e ; lid t Eddike og Sukker tilsoettes ved A nretningen.

' i

Stuvede Linser.

Linserne koges i V a n d og S a lt i 2 T im e r. N a a r de, ; er mpre, rystes de i et D p rsla g . '/§ P d . S m p r smoeltes og ^ bages med en lille S ke fu ld M e l og spcedes med Moelk t i l det t er tilp a s joevnt. S a a kommes Linserne i med lid t S a lt og i M uskat.

M a n kan ogsaa, naar Linserne ere mprkogte, hcelde Vandet !

fra og komme '/» Pd. S m p r i de varme Linser og ryste dem godt. N a a r de serveres, kommes lid t hakket Persille paa.

M a n regner 1 P d. Linser t i l 6 Personer.

G rsnne W rte r.

Boelgene tages af '/ r Skceppe ZErter og man maa vel passe at udskyde de ZErter, som der er O rm i. ZErterne skylles og soettes over Ild e n med saa meget V a n d , at det netop staar over dem. Dersom man har det, kan man komme lid t smaatskaarne Gulerødder i og lade dem koge sammen med ZErterne. N a a r de ere myre, tilsoettes en Joevning af 5 Kv.

S m p r og 5 Kv. M e l og naar det har faaet et Opkog, er det foerdigt. Ved Anretningen kommer man lid t hakket Persille i.

En anden M aade er at koge ZErterne med ganske lid t Vand og et Stykke hvidt Sukker in d til de er mpre. S a a rpres et godt Stykke S m p r i, og W rterne anrettes straks.

B lom kaal.

2 store Hoveder Blom kaal befries fra de grpnne Blade og Stokken, som skceres af. Kaalen skylles og koges m yr i

rigelig V and og S a lt , tages op og loegges paa en S igte eller et Dprslag, in d til Vandet er lpbet fra. 6 Kv. S m s r smoeltes og hceldes over Kaalen, naar den er la g t paa et varm t Fad for at anrettes. L id t fin t hakket Persille drysses over ved Anretningen. E lle r man laver en Joevning af 5 Kv.

S m p r og 5 Kv. M e l, som bages og spcedes med en god halv P o t kogende Moelk. L id t stpdt Muskat kommes i ved Anretningen.

G ro u Langkaal.

De inderste og fineste Blade af Grpnkaalen rives af Stokkene, koges halv mpre i Vand og S a lt og hceldes i en S igte sov ' at Vandet kan fjernes. Kaalen hakkes fin t, og

10

mange bruge slet ikke at hakke den T i l en dyb Tallerken s K a a l bruger m an '/ r Pcegl S u p p e , 1 0 K v . S m p r og lid t ^ S a lt. D e ri koges K aalen t i l den er m pr. D en anrettes med kogte Kastanier eller smaa brunede K a rto fle r, som lcegges

ovenpaa. !

In document Digitaliseret af | Digitised by (Sider 149-155)