• Ingen resultater fundet

FORHOLDSREGLER  FOR  AT  UNDGÅ  ET  ERSTATNINGSANSVAR

 

5.1  Indledning                                                                                                  

Dette   kapitel     undersøges,   hvad   bestyrelsen   aktivt   kan   gøre   for   at   undgå   et   eventuelt   erstatningsansvar.   Det   vil   undersøges,   om   bestyrelsen   har   andre   handlingsmuligheder,   end   hvad   selskabsloven   forskriver,   for   at   gøre   ansvarsbedømmelsen   mildere.   Selskabsloven   forpligter   kun   bestyrelsen   i   få   situationer   til   at   handle   aktivt,   og   analysen   vil   derfor   tage   udgangspunkt   i   domme  og  Anbefalingerne  for  god  selskabsledelse.    

Anbefalingerne   for   god   selskabsledelse   er   ”soft   law”,   hvilket   betyder,   at   en   overtrædelse  ikke  kan  sammenlignes  med  en  overtrædelse  af  selskabsloven.    For   selskaber  med  aktier  til  handel  på  et  reguleret  marked,  gælder  ”følg  eller  forklar”  

princippet.93  Anbefalingerne   for   god   selskabsledelse   skal   betragtes   som   retningslinjer,  men  det  må  formodes,  at  domstolene  vil  tage  anbefalingerne  om   god   selskabsledelse   med   i   deres   overvejelser,   når   der   skal   statueres   et   erstatningsansvar.   Dermed   vil   anbefalingerne   kunne   få   en   indirekte   betydning   for   ansvarsbedømmelsen,   og   dermed   om   bestyrelsen   kan   holdes   erstatningsansvarlig.94    

 

5.2  Bestyrelsens  brug  af  ekstern  rådgivning                                                          

Bestyrelsen  vil  ikke  altid  være  i  besiddelse  af  de  nødvendige  kvalifikationer  til  at   kunne  håndtere  en  given  situation.  Det  vil  her  være  relevant  for  bestyrelsen  at   søge  ekstern  rådgivning  for  at  hjælpe  den  med  at  træffe  de  rigtige  beslutninger.    

Dette   vil   være   ekstra   relevant,   hvis   virksomheden   nærmer   sig   eller   allerede   befinder   sig   i   en   krisesituation,   og   der   er   tvivl,   om   en   given   beslutning   er   hensigtsmæssig  eller  legal.    

Der  forligger  ikke  noget  krav  i  selskabsloven  om,  at  bestyrelsen  skal  gøre  brug  af   ekstern  rådgivning,  og  det  vil  afhænge  af  situationen  og  de  kvalifikationer,  som   bestyrelsen  er  i  besiddelse  af.  Domstolenes  ansvarsbedømmelse  vil  afhænge  af,   om  bestyrelsen  har  overholdt  reglerne  i  the  bussiness  jugdment  rule  og  dermed   truffet  deres  beslutning  på  et  oplyst  beslutningsgrundlag  og  i  selskabets  bedste                                                                                                                  

93  Komitéen  for  god  selskabsledelse:  Anbefalinger  for  god  selskabsledelse  side  3    

94  Klaus  Stubkjær  Andersen:  Ledelsesansvar  og  ledelsesansvarsforsikring  side  29  

interesse.   Dette   synspunkt   understøttes   i   Havemann-­‐dommen95,   hvor   ledelsen   var  i  tvivl,  om  selskabet  kunne  fortsætte  med  at  handle  på  kredit.              

Sagen   omhandler   Havemann   Lyngby   A/S,   som   havde   et   stormagasin   i   Lyngby.  

Den  18.  februar  1975  fik  stormagasinet  leveret  et  parti  frakker  på  kredit.  Senere   samme   dag   efter   et   netop   overstået   bestyrelsesmøde   meddelte   bestyrelsen,   at   selskabet  vil  blive  likvideret  som  følge  af,  at  det  var  insolvent.  Leverandøren  af   frakkerne  anklagede  herefter  bestyrelsen  for  at  have  været  bekendt  med,  at  en   betaling  ville  være  umulig,  og  den  derfor  var  erstatningsansvarlig  for  leverancen,   da  bestyrelsen  skulle  have  stoppet  alt  køb  på  kredit.  Højesteret  var  dog  ikke  af   samme   opfattelse   og   frikendte   bestyrelsen   for   et   erstatningsansvar.   Højesteret   begrundede   frikendelsen   med,   at   bestyrelsen   havde   været   i   seriøse   forhandlinger   om   kapitaltilførsel   til   selskabet,   hvilket   ville   have   medført,   at   en   videre  drift  ville  have  været  mulig.    

Højesteret   lagde   også   vægt   på,   at   bestyrelsen   havde   vist   den   pånødende   agtpågivenhed,  da  de  havde  været  i  tvivl,  om  de  kunne  forsætte  med  at  handle  på   kredit  ved  at  søge  rådgivning  hos  en  advokat.  Advokaten  havde  rådet  bestyrelsen   til  at  forsætte  driften  af  selskabet  uden  at  ændre  på  praksis  af  køb  på  kredit.  

Selvom  der  var  flere  faktorer,  der  havde  indflydelse  på  højesterets  frifindelse  af   bestyrelsen,   synes   indhentningen   af   rådgivning   at   være   en   væsentlig   faktor   i   højesterets   bedømmelse.   Dette   understøttet   af   AOF-­‐Aarhus   dommen96,   hvor   højesteret  lage  særligt  vægt  på,  at  bestyrelsen  havde  søgt  rådgivning  hos  AOF’s   moderorganisation.   Højesteret   kom   frem   til,   at   bestyrelsen   havde   udført   sit   erhverv  efter  bedste  evne,  og  gjort  alt  i  sin  magt  for  at  lede  foreningen,  herunder   søgt   rådgivning   hos   moderorganisationen.   Bestyrelsen   blev   således   ikke   holdt   erstatningsansvarlig.    

Det  synes  at  kunne  konkluderes,  at  brugen  af  ekstern  rådgivning  vil  blive  taget   med  i  domstolens  overvejelser  i  forhold  til  et  eventuelt  erstatningsansvar.  Hvis   der  er  hentet  ekstern  rådgivning,  vil  det  forhøje  bestyrelsens  vidensgrundlag  og   dermed   den   margin   for   fejl,   der   kan   udvises   hos   bestyrelsen   ud   fra   et   forretningsmæssigt  skøn.                                          

 

                                                                                                               

95  U.1977.274H  

96  U.2006.2637  

5.3  Information  om  virksomhedens  økonomiske  situation                        

Når  et  selskab  skal  foretage  handler  på  kredit,  vil  det  være  op  til  kreditgivende   selskab  at  vurdere  det  kreditmodtagende  selskabs  økonomi,  og  om  det  ønsker  at   yde  kreditten.  Kreditor  skal  dermed  lave  en  vurdering  af,  om  risikoen  ved  at  yde   kreditten  er    risikoen  værd.  Der  foreligger  dermed  et  element  af  egen  skyld  og   accept  af  risiko  for  det  kreditgivende  selskab  ved  at  yde  kredit.97  

Hvis   accept   af   risiko   og   egen   skyld   skal   kunne   finde   anvendelse   på   ansvarsbedømmelsen  af  et  eventuelt  erstatningsansvar,  må  det  tolkes  at  kreditor   skal   have   haft   mulighed   for   at   undersøge,   i   hvilken   økonomisk   forfatning   det   kreditmodtagende   selskab   befinder   sig   i.   Årsregnskabsloven   §   2   forskriver,   at   der   skal   aflægges   et   årligt   regnskab.   Der   kan   dog   ske   væsentlige   ændringer   af   selskabets   økonomiske   situation   i   løbet   af   et   år,   og   i   anbefalingerne   for   god   selskabsledelse   opfordres   virksomhederne   således   også   til   at   lave   et   kvartalsregnskab.98  

I   Bønnelycke-­‐dommen99  blev   kreditor,   Bønnelycke   træ,   overtalt   til   at   levere   på   kredit   ud   fra   den   sidste   udarbejdede   årsrapport.   Direktøren   havde   dog   tilbageholdt  oplysninger  om  selskabets  nuværende  situation,  hvor  den  hidtidige   leverandør  havde  nægtet  kredit  og  truet  med  inkasso.  Bestyrelsesmedlemmerne   blev   frikendt,   da   direktøren   havde   handlet   anormalt,   men   direktøren   og   revisoren  blev  idømt  et  erstatningsansvar.  Erstatningen  blev  halveret  ud  fra  den   betragtning,  at  kreditor  havde  udvist  egen  skyld  og  accept  af  risiko  ved  at  have   tiltro  til  et  ældre  regnskab  og  ikke  selv  søgt  yderligere  oplysninger.100        

At  der  kan  ske  en  nedsættelse  af  erstatningsansvaret  eller  en  frikendelse  synes  at   ligge  tæt  op  at  kreditors  accept  af  risiko  og  egen  skyld.    Dette  understøttes  også  i   Tjæreborg   Huse-­‐dommen101,   hvor   bestyrelsen   havde   udsendt   en   beroligende   meddelelse   om   selskabets   økonomiske   situation   til   selskabets   kreditorer   3   måneder  inden  selskabets  likvidation.  Skrivelsen  byggede  på  et  regnskab,  der  var   6   måneder   gammelt,   og   revisoren   havde   haft   kritiske   bemærkninger   til  

                                                                                                               

97  Thorbjørn  Sofsrud:  Bestyrelsens  beslutning  og  ansvar  side  310  

98  Komitéen  for  god  selskabsledelse:  Anbefalinger  for  god  selskabsledelse  side  25  

99  U.1982.595H  

100  Klaus  Stubkjær  Andersen:  Ledelsesansvar  og  ledelsesansvarsforsikring  side  49  

101  U.1974.1005H  

driftsbudgettet   for   de   næste     6   måneder.   Bestyrelsen   blev   frikendt   i   højesteret   med  dissens  4  mod  3.    

De  4  dommere  fandt,  at  bestyrelsen  havde  handlet  i  selskabets  bedste  interesse,   og  det  ikke  havde  været  uforsvarligt  at  udsende  en  betryggende  meddelelse  til   selskabets  kreditorer.  Domstolen  ville  sandsynligvis    ikke  været  kommet  frem  til   samme  resultat  i  dag,  da  der  i  SL  §  115  pålægges  bestyrelsen  et  krav  om  at  sikre,   at   regnskabet   er   tilfredsstillende   udført,   og   at   der   er   et   forsvarligt   kapitalberedskab.   De   3   dissenterende   dommere   kom   frem   til,   at   erstatningsansvaret  skulle  halveres,  da  det  måtte  være  op  til  kreditor  at  vurdere,   at   en   genoptagelse   af   kreditkøb   ville   være   forbundet   med   risiko.   Altså   skulle   erstatningsansvaret  halveres  på  bagrund  af  egen  skyld  og  accept  af  risiko.  Dette   synspunkt  vil  sikkert  stadig  være  gældende  i  dag,  og  derfor  kan  dommen  stadig   godt  tillægges  noget  præjudikatsværdi.      

Domstolene  synes    at  tage  graden  af  egne  skyld  og  accept  af  risiko  med  i  deres   bedømmelse.  Dette  er  dog  ikke  ensbetydende  med  en  ansvarsfraskrivelse,  men   nærmere  en  bedømmelse  af  skylden  hos  begge  parter  og  derfor  en  bedømmelse   af,  hvor  meget  ansvar  hver  part  må  bære,  og  dermed  ses  ofte  en  nedsættelse  af   erstatningsansvaret.                                      

Hvis   der   findes   offentlig   tilgængelig   information   om   selskabet,   er   det   op   til   kreditor   at   tjekke   selskabets   økonomiske   situation.   Dette   kunne   for   eksempel   være   i   Erhvervs-­‐   og   Selskabsstyrelsens   elektroniske   register,   og   manglende   kendskab  vil  ikke  kunne  påkaldes,  da  det  vil  være  egen  skyld.  Det  er  altså  ikke   bestyrelsens   opgave   at   sikre,   at   kreditor   træffer   sine   beslutninger   på   et   oplyst   grundlag,   hvis   informationen   er   offentlig   tilgængelig.   Bestyrelsen   er   formentlig   forpligtet   til   at   oplyse   om   væsentlige   ændringer   i   selskabets   økonomiske   situation,  hvis  de  ved,  at  de  oplysninger,  som  kreditor  søger,  er  misvisende  for   selskabets  nuværende  situation.102  

Da   det   er   meget   beskedent   med   oplysningspligt   til   kreditor   i   selskabsloven,   vil   selskabet   med   fordel   kunne   lave   en   Investor   Relations-­‐strategi.   En   Investor   Relations-­‐strategi   er   en   sammenfatning   af   selskabets   dialog   med   aktionærerne   og   bør   indeholde,   hvilke   typer   information   der   skal   offentliggøres.103  Den   kan                                                                                                                  

102  Thorbjørn  Sofsrud:  Bestyrelsens  beslutning  og  ansvar  side  314  

103  Komitéen  for  god  selskabsledelse:  Anbefalinger  for  god  selskabsledelse  side  9  

dermed   fungere   som   retningslinje   for   bestyrelsen   og   sikre,   at   den   information,   som  videregives  til  selskabets  interessenter,  er  i  selskabets  interesse.    

Det   synes   at   kunne   konkluderes,   at   tilbageholdenhed   med   at   videregive   information   til   kreditor   ikke   er   ansvarspådragende,   men   vil   blive   taget   med   i   domstolens  ansvarsbedømmelse  af  et  erstatningsansvar  til  kreditor.  Bestyrelsen   skal  derfor  kunne  bedømme,  hvis  det  ikke  er  blevet  besluttet  i  for  eksempel  en   Investor  Relations-­‐strategi,  hvornår  det  kan  videregive  information,  så  det  stadig   er   i   selskabets   interesse.   Hvis   bestyrelsen   vælger   at   dele   information   om   selskabets   dårlige   økonomiske   situation,   vil   det   helt   sikkert   være   i   kreditors   interesse,   men   vil   i   mange   tilfælde   ikke   være   i   selskabets   og   dermed   aktionærernes   interesse.   Dermed   vil   en   offentliggørelse   af   selskabets   økonomiske   situation   formenligt   kunne   være   ansvarsfrikendelse   i   forhold   til   kreditor,  men  til  gengæld  medføre  en  øget  risiko  for,  at  aktionærerne  kan  gøre  et   erstatningsansvar  gældende.      

Hvis  bestyrelsen  foreslår  en  kapitalnedsættelse,  jf.  SL  §  188,  og  dette  godkendes   på  generalforsamlingen,  forligger  der  ikke  noget  krav  til  en  kreditorindkaldelse,   såfremt   nedsættelsen   sker   for   at   dække   et   underskud,   da   kreditor   ikke   bliver   dårligere   stillet.104  Dette   skyldes,   at   der   er   tale   om   en   ren   kosmetisk   regnskabsmæssig  tilpasning.  Hvis  en  virksomhed  har  en  egenkapital  på  1  million   kroner   og   et   underskud   på   200.000   kr.,   kan   bestyrelsen   foreslå   en   kapitalnedsættelse   pålydende   det   samme   beløb   som   underskuddet.   Dermed   vil   selskabet  ikke  fremstå  med  et  underskud,  og  egenkapitalen  er  derfor  nedsat  fra  1   million  kroner  til  800.000  kr.  

 

5.4  Bestyrelsens  aktivitetsniveau  

Der   stilles   ikke     krav   i   selskabsloven   eller   i   anbefalingerne   om   god   selskabsledelse   til,   hvor   ofte   der   skal   afholdes   bestyrelsesmøder,   og   dermed   heller  ikke  noget  krav  hvis  selskabet  befinder  sig  i  økonomiske  vanskeligheder.  

Nørbyrapporten  anbefaler,  at  der  minimum  afholdes  5  møder  om  året  efter  en  i   forvejen   fastlagt   mødeplan,   og   at   bestyrelsen   ellers   mødes,   når   det   virker   hensigtsmæssigt  eller  nødvendigt.  105  Det  syntes  derfor  naturligt  at  udlede,  at  en                                                                                                                  

104  Erhvervs-­‐  og  selskabsstyrelsen:  Vejledning  om  kapitalnedsættelse  side  2  

105  Nørby-­‐udvalgets  rapport  om  Corporate  Governance  i  Danmark  side  59  

øget   mødefrekvens   vil   være   et   naturligt   skridt,   hvis   selskabet   er   i   økonomiske   vanskeligheder.    

Det  er  bestyrelsesformanden  opgave  at  sikre,  at  der  bliver  holdt  møde,  når  det  er   nødvendigt   jf.   SL   §   123   første   del.   Andre   medlemmer   af   bestyrelsen   og   den   generelforsamlingsvalgte   revisor   kan   også   kræve,   at   formanden   indkalder   til   bestyrelsesmøder,  jf.  SL  §  123  anden  del.    

Når  det  påhviler  formanden  at  sikre,  at  der  bliver  afholdt  møde,  vil  det  således   også   være   formandens   vurdering   ,der   er   afgørende   for,   om   der   bliver   afholdt   bestyrelsesmøder,   og   det   må   forventes,   at   behovet   for   afholdelsen   af   bestyrelsesmøder   vil   stige   i   takt   med,   at   selskabets   økonomiske   situation   forværres.     Hvis   bestyrelsen   øger   mødefrekvensen   i   tilfælde   af   en   vanskelig   økonomiske   situation,   formodes   det   også,   at   domstolen   vil   tage   det   med   i   betragtningen  af  bestyrelsens  ansvarsbedømmelse.  Dette  understøttes  af  Sø-­‐  og   Handelsretten   i   Dansk   Panama   industri-­‐dommen.106  Sø-­‐   og   Handelsretten   kom   frem   til,   at   det   faktum,   at   bestyrelsen   havde   afholdt   seks   møder   over   de   sidste   tolv   måneder,   gjorde,   at   bestyrelsen   havde   prøvet   at   holde   sig   opdateret   om   virksomhedens   vanskelige   situation.     Hvorvidt   domstolen   ville   komme   frem   til   samme   resultat   i   dag,   er   ikke   muligt   at   konkludere,   men   det   syntes   rimeligt   at   bestyrelsens  mødefrekvens  tages  med  i  ansvarsbedømmelsen.107  

 

5.5  Afsluttende  bemærkninger  

Hvis   en   virksomhed   nærmere   sig,   eller   allerede   befinder   sig   i   en   økonomisk   krise,   vil   det   kunne   medføre   en   mildere   ansvarsbedømmelse,   hvis   bestyrelsen   aktivt  har  gjort,  hvad  den  kunne  for  at  rede  selskabe,t  og  ikke  påført  kreditorerne   ekstra  omkostninger.  Brugen  af  ekstern  rådgivning  syntes  især  at  kunne  påvise   en  mildere  ansvarsbedømmelse.  Videregivelse  af  information  til  kreditor  vil  også   have  en  disculperende  virkning  i  forhold  til  virksomhedens  andre  interessenter,   men   det   skal   dog   fortages   på   en   måde,   som   er   i   overensstemmelse   med   selskabets   interesse.   Aktivitetsniveauet   synes   også   at   kunne   spille   en   mindre   rolle,  men  det  vigtigste  her  vil  ikke  være  antallet  af  møder,  men  nærmere  hvad   der   er   blevet   udrettet   på   disse   møder.   Bestyrelsen   synes   at   have   flere                                                                                                                  

106  U.1956.990  SH  

107  Thorbjørn  Sofsrud:  Bestyrelsens  beslutning  og  ansvar  side  497  

handlingsmuligheder   for   at   prøve   at   mildne   ansvarsbedømmelsen,   men   der   findes  ikke  nogen  facitliste,  og  hver  situation  skal  afgøres  individuelt.