• Ingen resultater fundet

Fælles konklusion for hele opgaven

In document Franchising in the Middle East (Sider 74-79)

DEL III: JURIDISK DEL

Kapitel 14. Fælles konklusion for hele opgaven

68

69 Hvis franchisetagerens årlige indkøbsniveau på tidspunktet for optionens udnyttelse er mindre end 2.500 kr. pr. m2, vil det udløse en straf på 500.000 kr., som fratrækkes franchisetagerens godtgørelse.

Hvis franchisetagerens indkøbsniveau på tidspunktet for optionens udnyttelse derimod er højere end 14.999 kr. pr. m2, vil det udløse en bonus på 3. mio. kr., som lægges oven i franchisetagerens godtgørelse.

Franchisetagerens godtgørelse kan jf. graf 5.2.A. inddeles i 3 intervaller og afhængigt af, hvilket indkøbsniveau franchisetager har opnået, motiveres han via en kontrol- eller en beskyttelsesforanstaltning til at opnå et højere indkøbsniveau. Ved hjælp af optionerne kan IDdesign derfor løse franchisetagerens dobbelte termineringsdilemma og dermed sikre, at franchisetagerne motiveres til at opfylde kontrakten og skabe så høj en omsætning som muligt.

Som følge af den godtgørelse, som franchisetager nu vil være berettiget til, anbefaledes det endvidere, at:

2. IDdesign hæver deres krav på den royaltybetaling, som franchisetageren løbende skal betale, således at IDdesign skal kræve følgende royalty:

Årlig Bruttoomsætning i mio. kr. Royalty %

Under 20 mio. 5,0

Efterfølgende 20 mio. op til 40 mio. kr. 4,5 Efterfølgende 20 mio. kr. op til 60 mio. kr 4,0

Over 60 mio. kr. 3,5

Udover det ovenstående option program og opjusteringen af royaltybetalingen blev det anbefalet, at IDdesign skal:

3. anvende mystery shoppers som en kontrolforanstaltning til at sikre, at franchisetagerne overholder kontrakten.

Efter at have analyseret kontraktens kontrolforanstaltninger og foreslået en række anbefalinger blev kontraktens beskyttelsesforanstaltninger analyseret med henblik på at foreslå forbedringer til disse.

70 Det blev konkluderet, at IDdesign anvender beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. territorial eksklusivitet og en lang kontraktlængde, hvilket motiverer franchisetageren til at opfylde kontrakten. Ydermere har IDdesign aldrig opsagt en franchisetager før, hvilket giver dem et godt renomme. Det er dog stadig

karakteristisk, at IDdesign ikke selv investerer i franchisekonceptet. Derfor blev det i kapitel 8 anbefalet, at:

4. Franchisetager skal leje alt butiksinventar af franchisegiver. I den forbindelse har franchisegiver en pligt til minimum hvert 7. år at forny butiksinventaret.

Idet IDdesign fremover selv skal finansiere franchisetagerens butiksinventar samt opsætningen af denne, vil franchisetagerens aktivspecifikke investeringer sænkes, hvilket vil motivere ham til at foretage yderligere investeringer, og parterne kan derved opnå kvasi-rente.

For endegyldigt at besvare den overordnende problemformulering, var f ormålet med den juridiske del af opgaven at formulere vilkårene for de anbefalede forbedringer til IDdesigns franchisekontrakt og samtidig sikre, at disse vilkår kan implementeres i kontrakten i overensstemmelse med kodeks for etisk franchising samt gældende dansk ret.

Forslag nr. 1. Anbefaling om at indsætte et optionsprogram, således at parterne kan opsige kontrakten.

For at sikre at det foreslåede optionsprogram kan implementeres i kontrakten, blev der formuleret en række vilkår108, som indeholdt følgende emner:

Fra hvilket tidspunkt kan optionen udnyttes Hvor længe kan parterne udnytte deres option Misligholdelse af optionsprogrammet

Hvornår udbetales den godtgørelse, som franchisetageren er berettiget til, hvis en af parterne opsiger kontrakten jf. kontrakten pkt. 1.a. eller 1.b.

Hvor lang opsigelsesperiode skal der gælde, før IDdesign skal overtage franchisetagerens butik, såfremt en af parterne udnytter sin ret til at opsige kontrakten jf. kontraktens pkt. 1.a eller 1.b.

Hvilken godtgørelse modtager franchisetager Hvilke aktiver overdrages til IDdesign

Overdragelse af lejemålet

Arbejdstagernes retstilling ved en virksomhedsoverdragelse.

108 Pga. den omfangsrige formulering kan samtlige vilkår til optionsprogrammet læses i den juridiske konklusion eller i bilag 4

71 På baggrund af de formulerede vilkår kunne det konkluderes, at optionsprogrammet, som giver franchisetageren sikkerhed for sin franchisebutik i minimum 4 år og tre måneder, er i overensstemmelse med de krav, som dansk kodeks for etisk franchising stiller til bl.a. kontraktens længde. En af de tungtvejende hensyn var her, at franchisetageren modtager en godtgørelse, når en af parterne opsiger kontrakten jf. 1.a eller 1.b. Det kunne endvidere konkluderes, at de enkelte vilkår for optionsprogrammet ikke er i strid med aftalelovens § 36, da man i erhvervsforhold fortolker kontrakten i sin helhed og ikke kun fortolker et enkelt vilkår.

Ud fra en samlet vurdering er standardvilkårene derfor i overensstemmelse med gældende dansk ret, og det anbefales derfor, at IDdesign implementerer disse standardvilkår i deres franchisekontakt.

Det blev ligeledes anbefalet at IDdesign implementerer forslag nr. 2 og 3 som var en:

Anbefaling om at opjustere royaltyopkrævningen fra franchisetageren109. Anbefaling om at anvende mystery shoppers.

Ved at erstatte kontraktens pkt. 7.28 med en ret for IDdesign til fremover at anvende mysteryshoppers til at kontrollere, franchisetagerens butik, vil franchisetagerens retsstilling forbedres, da franchisetageren ikke længere skal frygte at blive mødt af IDdesigns ledelse. Derfor kunne det konkluderes, at dette forslag ikke vil give anledning til aftaleretlige problemer. Det anbefales derfor, at indsætte den foreslåede formulering i IDdesigns franchisekontrakt110.

Vilkår om at franchisetager lejer alt butiksinventar af IDdesign

Ved formuleringen af vilkårene for dette forslag var det væsentligt at få præciseret omfanget af det butiksinventar, som IDdesign skal levere og opsætte, samt at få fastlagt IDdesigns forpligtelse til at udskifte inventaret. Det anbefalede forslag forbedrer franchisetagerens retstilling, idet han ikke selv skal foretage dyre investeringer i butiksinventar, og derfor vil dette forslag ikke give anledning til aftaleretlige problemstillinger. Som et led i en samlet økonomisk strategi anbefales det derfor, at IDdesign også implementerer den foreslåede formulering i deres franchisekontrakt111.

Ud fra en samlet vurdering vil de anbefalede forbedringer til IDdesigns kontrakt derfor alle være i overensstemmelse med gældende dansk ret. Da anbefalingerne vil sikre en kontrakt, der i højere grad end

110 Se bilag 4 for en oversigt over samtlige foreslåede formuleringer.

111 Se bilag 4 for en samlet oversigt samtlige foreslå ede formuleringer..

72 hidtil vil motivere franchisetageren til at opfylde kontraktens bestemmelser, anbefales det derfor, at IDdesign implementerer samtlige anbefalede forslag i deres franchisekontrakt.

73

In document Franchising in the Middle East (Sider 74-79)