• Ingen resultater fundet

Generelt om matrixen og ESG-scopes

S- ray

8.1 Generelt om matrixen og ESG-scopes

Først vil der ud fra matrixens fire A’er vurderes bæredygtighed i ESG-raternes scopes ud fra en generel betragtning hvori de hver især vurderes i forhold til deres inklusion blandt raterne. I forlængelse heraf udfindes de enkelte A’ers individuelle rolle i ESG-scopene fra raterne. Hertil er er det interessant at betragte, hvilke A’er der inkluderes i flest kategorier og om disse samlet set vurderes at differentiere fra

hinanden, og videre hvad dette gør for identificeringen af bæredygtige forretningsmodeller. Det kan ud fra første øjekast tyde på, at der er en stor adspredelse og at matrixens A4, relaterede forretningsmodeller især er forsømt.

Hertil er A3 i langt højere grad afdækket med en lang serie af kategorier fra flere af agenturerne. Det samme kan i nogen henseende siges om A1, dog med en større adspredelse imellem agenturerne. A2 virker generelt minimalt afdækket, dog prioriterer RobecoSAM i høj grad afdækning heraf. En nærmere analyse af de matrixens A’er vil gennemgås nedenfor, hvor fokus vil være på gennemsnitteligt inkluderede kategorier, adspredelse imellem agenturerne, hvorvidt der er balance imellem agenturernes afdækning og en vurdering af, hvordan dette forventes at afspejle sig i praksis. For et komplet overblik over resultaterne i denne undersøgelse, se Bilag 5.

A1: Achieving operational efficiency

A1 betegner de kortsigtede og internt orienterede typer af forret-ningsmodeller. Her er ESG-raterne generelt grundigt afdækkende og gennemsnitligt benytter hver rater 9,5 kategorier til at identificere denne type forretningsmodeller. Dog er det relativt blandet med mellem fem og 17 kategorier inkluderet af agenturerne. Hvoraf den procentuelle inklusion for agenturerne svinger mellem 20,83% og 30,91%. Dette er et mindre spænd end det er set ved de andre typer forretningsmodeller. Der ses dog stadigt en relativt markant divergens imellem agenturerne prioritet her indenfor.

Bloomberg og RobecoSAM inkluderer mange kategorier i undersøgelsen af A1, hvor S-ray og MSCI gør det modsatte. I denne sammenhæng er der ikke enighed mellem agenturerne, men derimod en opdeling imellem dem. Disse omtales som muligheder internt i virksomheden for at optimere på processer og procedurer i forsøget på at gøre disse mere bæredygtige i forhold til bedre forbrug af ressourcer, arbejdskraft, affald og lignende Dette for at kunne gøre virksomheden mere bæredygtig i den forstand at der opnås værdi gennem besparelser på den måde virksomheden ”slider”

på jordens ressourcer, både miljømæssigt, socialt og administrativt. Hertil er denne del af matrixen den anden mest afdækkede ud fra de kategorier agenturerne inkluderer. Der er altså fra agenturernes side en stor interesse i at undersøge interne og kortsigtede forretningsmodeller ved virksomhederne i deres vurdering af om disse er bæredygtige. Agenturernes inkluderede kategorier kan ses i nedenstående Tabel 9.

A1 MSCI Bloomberg RobecoSAM Sustainalytic

s

Eikon S-ray Gen.

Achieving operational efficiency

1. Electronic waste 2. Toxic

1. Energy con-sumption 2. Waste

1. Electricity Genera-tion

2. Fuel Efficiency

1. Emissions, Effulents and waste

1. En-ergy 2. Waste

1. Waste 2. Water 3.

9,50

emssion &

waste 3. Water stress 4. Product carbon foot-print 5. Carbon Emissions 6. Packaging material &

waste 7. Raw mate-rial sourcing 8. Labor management

generation 3. Waste recy-cling

4. Wastewater 5. Water use 6. Water use policies 7. GHG emis-sions 8. Environ-mental fines 9. Environ-mental inci-dents 10. Transition risk

11. Hazardous waste genera-tion

12. Hazardous waste recycling 13.

Sustainable sourcing 14. Labor actions

3. Energy mix 4. Mineral Waste Management 5. Water Operations 6. Water Related Risks

7. Low carbon strat-egy

8. Operational Eco-Efficiency

9. Resource Conser-vation and Resource Efficiency

10. Efficiency 11. Packaging 12. Resource Conser-vation and Resource Efficiency

13. Building materials 14. Raw Material Sourcing

15. Labor Practice In-dicators

16. Financial Stability and Systemic Risk 17. Risk & Crisis Man-agement

2. Ressource use

3. Carbon - Products and services 4. Carbon -Own opera-tions 5. Human capital 6. Resillience

3. Water 4. Emis-sions 5. Envi- ronmen-tal man-agement systems 6.

Sustaina ble packagin g 7.

Working conditio ns

Emis-sions 4.

Ressour ce use 5.

Labour Rights

Tabel 9: A1-Achieving operational efficiency

A2: Implementing product stewardship

A2 forretningsmodellerne inkluderer de aspekter i ESG-scopet der orienterer sig imod eksterne og kortsigtede muligheder. Dette skal ses i forhold til, hvordan virksomheden formår at skabe bæredygtig værdi ved at ændre på den måde virksomheden tilgår sin omverden og agere heri. Ansvarlighed og rollen virksomheden spiller i omverdenen er derfor central i denne kontekst. I forhold til inklusion er der for denne type forretningsmodeller tale om en lidt lavere inddragelse af kategorier i afdækning, og blandt agenturerne inkluderes gennemsnitlig 8,3.

Således er den øjensynligt mindre afdækket end A1-typerne. Der er for A2-typen et spænd i mellem den mest og mindst inkluderende rater på 18 kategorier (S-ray = 5, RobecoSAM = 23). Denne forskel i afdækningen bliver også tydelig når man ser på andelen af kategorier denne type forretningsmodeller er afdækket med. Her inkludere RobecoSAM 36,36% af deres scope på afdækning, hvor MSCI inkludere 16,67%. Hvilket er en forskel på 19,70% af scopet. Generelt fremkommer ESG-raterne uenige om vigtigheden af denne type forretningsmodel. Hvor der for A2-typerne er fem ud af seks agenturer der inddrager ni kategorier eller derunder og en enkelt der inddrager 20 (RobecoSAM). Det er udfundet, at alle agenturerne anerkender A2-typerne (eksterne og kortsigtede) som en del af ESG-scopet. Dertil

er der også for alle ratere en vis grundighed, men dette forhold kan siges at være tvetydigt. Samtidigt må det også betyde, at de virksomheder der fokuserer på omstilling og udviklingen indenfor stewardship og ekstern ansvarlighed må se sig mere anerkendt hos nogle agenturer end hos andre.

I forhold til hvorledes dette afspejler sig i reel identificering af bæredygtige virksomheder, så tyder undersøgelsen af de to typer (A1 og A2) på, at kortsigtede forretningsmodeller er en stor del af scopet. Dog med en vis difference mellem raterne, hvor RobecoSAM og Sustainalytics især fokuserer på A1 og A2-typerne, hvorimod andre, MSCI og S-ray, ikke har samme fokus herpå. Dette må forventes at afspejle sig i ratings fra udbyderene. Hvor RobecoSAM og Sustainalytics især udviser fokus på områder, som ressourceforbrug, ansvarlighed i markedet, produktionseffektivitet og medarbejderudvikling. Se nedenstående Tabel 10, for en oversigt over de inkluderede kategorier.

A2 MSCI Bloomberg RobecoSAM Sustainalytics Eikon S-ray Gen.

Imple menti ng produ ct stewa rdship

1. Product carbon footprint 2. Contro-versial sourcing 3. Financial product safety 4. Supply chain la-bour stand-ards 5. Privacy and data security 6.

Biodiversit y and land usage

1. GHG tar-get 2. Commu-nity & hu-man rights 3. Commu-nity rela-tions 4. Supplier social com-pliance 5. Orga-nized labor 6. Business ethics 7. Competi-tive behav-ior 8. Legal &

regulatory 9. Labor &

employ-ment prac-tices

1. Product Stewardship 2. Environmental Reporting 3. Transmisson & Distribu-tion

4. Social Impacts of Com-munities

5. Stakeholder Engagement 6. Responsibility of Content 7. Addressing Cost Burden 8. Financial Inclusion 9. Corporate Citizenship and Philanthropy

10. Local Impact of Busi-ness Operations 11. Information Secu-rity/Cybersecurity & System Availability

12. Privacy Protection 13. Social Integration & Re-generation

14. Social Reporting 15. Anti-crime Policy &

measures 16. Tax Strategy

17. Compliance with Appli-cable Export Control Re-gimes

18. Brand Management 19. Sustainable Forestry Practices

20. Genetically Modified Organisms

1. Land Use and biodiversity -Supply Chain 2. Ressource use -Supply chain

3. Environmen-tal Impact of Products and services 4. Community relations 5. Business eth-ics

6. Data privacy and security 7. Bribery and corruption 8. Land use and biodiversity

1. Envi-ronmental supply chain 2. Com-munity 3. Re-sponsible Marketing 4. Data Privacy 5.

Reporting

&

transpare ncy 6.

Takeover defenses

1. Envi- ronmen-tal Solu-tions 2. Envi- ronmen-tal Stew-ardship 3. Com-munity Rela-tions 4.

Transpa rency 5.

Busines s Ethics

8,33

Tabel 10: A2 - Implementing product stewardship

A3: Reinventing processes, products and business models

For A3-typerne er fokus centreret omkring interne og langsigtede forretningsmodeller, der kan skabe bæredygtig værdi. Især er fokus på, hvordan virksomheden formår at indtænke den bæredygtige omstilling i drift og produktion af deres produkter/services og processer. Denne type forretningsmodeller afdækkes i gennemsnit med 13 kategorier blandt agenturerne. Hvilket er det højeste antal blandt de fire typer. Inddragelsen blandt agenturerne strækker sig fra seks til 23, hvoraf fem af de seks agenturer inddrager ni kategorier eller derover. Agenturerne afdækker gennemsnitligt A3-typerne med 36,13% af deres samlede scope. Dette er væsentligt højere end den næsthøjeste som er A1-typerne, hvor 25,42% af ESG-raternes kategorier gennemsnitligt inkluderes i afdækningen. Der er et spænd imellem inddragelsen af kategorier i afdækningen af A3-typerne på 23,64% og 46,94%. A3-typerne er for fire af de seks agenturer, den type der inkluderes flest kategorier i afdækningen af. Der er altså en meget stor andel af scopet for feltet der er orienteret imod netop belysning og undersøgelse af de interne og langsigtede bæredygtige forret-ningsmodeller, som A3-typerne indbefatter. Det er en type forretningsmodeller alle agenturerne inddrager i et grundigt omfang. Dette står i kontrast til de to først omtalte typer (A1 og A2), hvor grundigheden i afdækningen fremkom sporadisk. Tiltag, processer og udvikling, centreret om gentænkning af produkter og procedurer fremkommer herved grundigt afdækket iblandt agenturerne. Det vurderes derfor at agenturerne finder identificering af denne type forretningsmodeller, afgørende for bæredygtig værdiskabelse. Især MSCI og Bloombergs ratings forventes at afspejle virksomheders værdiskabelse indenfor, interne og langsigtede forretningsmodeller. Nedenfor ses kategorierne hver rater inkludere i afdækningen af A3-typerne.

A3 MSCI Bloomberg RobecoSAM Sustainalytic

s

Eikon S-ray Ge

n.

Rein- vent-ing pro-cesses , prod-ucts and busi-ness mod-els

1. Financing En-vironmental Im-pact

2. Opportunities in green building 3. Opportunities in renewable energy 4. Opportunities in clean tech 5. Human capi-tal development 6. Health and safety 7. Access to communications

1. Air emissions policies

2. GHG emissions policies

3. GHG regulation 4. Waste manage-ment

5. Renewable en-ergy use 6. Green product 7. Training 8. Operational preparedness 9. Facilities 10. Health &

safety policies

1. Environmen-tal Policy &

Management Systems 2. Co-pro-cessing 3. Human Capi-tal Development 4. Strategy to Improve access to Drugs or Products 5. Health Out-come Contribu-tion

6. Occupational

1. Human cap-ital

2. Access to basic services 3. Occupa-tional health and safety 4. Social Im-pact of Prod-ucts and ser-vices 5. Product Governance 6. ESG integration – Financials

1. Environ-mental manage-ment sys-tems 2. Green revenues, R&D and CapEx 3. Product innovations 4. Career develope-ment and training 5. Health

1. Envi-ronmental manage-ment 2. Envi-ronmental Solutions 3. Em-ployment Quality 4. Training and Devel-opment 5. Occu-pational Health

13

8. Access to fi-nance 9. Access to healthcare 10. Opportuni-ties in health and nutrition 11. Health and demographic risk

12. Product safety and qual-ity

13. Chemical safety 14. Ownership and control 15. Executive pay

16. Board diversity

11. Safety inci-dents

12. Operational incidents 13. Health &

safety fines 14. Product qual-ity & safety 15. Board refresh-ment

16. Chair tenure 17. Board inde-pendence 18. Board leader-ship independ-ence

19. Board roles 20. CEO roles 21. Chair roles 22. Age diversity 23. Gender diversity

Health & Safety 7. Partnerships Towards Sus-tainable Healthcare 8. Health & Nu-trition 9. Passenger Safety 10. Asset Clo-sure Manage-ment 11. Talent at-traction &

Rentention 12. Corporate Governance 13. Codes of Business Conduct

and safety 6. Working conditions 7. Product Quality 8. Mange-ment struc-ture 9. Mange-ment com-pensation 10. Share-holder rights 11. CSR Strategy

and Safety 6. Product Access 7. Product Quality and Safety 8.

Diversity 9.

Corporate governanc e

Tabel 11: A3: Reinventing processes, products and business models

A4: Providing societal needs by aligning corporate vision

A4-typerne indbefatter de forretningsmodeller der fokuserer på eksterne og langsigtede aspekter ved bæredygtig værdiskabelse. A4-typerne betegner forretningsmodeller indenfor omstilling og omstillingsparathed, og herved, hvordan virksomheder formår at imødekomme behovet for udvikling og tilpasning indenfor miljø og samfund. I afdækningen af denne type forretningsmodeller er de seks agenturer væsentligt dårligere positioneret end ved de resterende typer bæredygtige forretningsmodeller. Agenturerne inkluderer gennemsnitligt 4,5 kategorier i afdækning af denne type forretningsmodeller. Hvoraf inklusionen spænder fra tre til seks kategorier. A4-typerne fylder i gennemsnit 13,94% af agenturernes samlede scope, hvilket er den laveste andel. S-ray har den højeste procentuelle inklusion af denne type forretningsmodel i deres scope og inkluderer 20,83% af deres scope til afdækning heraf. Den rater der afdækker A4-typerne mindst er Bloomberg, hvoraf kun 6,12% af deres samlede scope afdækker denne type forretningsmodeller. Der er en bred enighed imellem raterne om at A4-typerne fremkommer som de mindst relevante forretningsmodeller. Det er blandt andet i forretningsmodeller af denne A4-type, at virksomhedens forståelse for fremtidige samfundsbehov og omstilling hertil udvikles. Ligeledes er det også i denne kontekst, at aspekter som forståelse af fremtidige behov for både miljø og samfund er inkluderet. I Tabel 12 ses de inkluderede kategorier i afdækningen af A4-typerne.

A4 MSCI Bloomberg RobecoSAM Sustainalytics Eikon S-ray Ge n.

Provid ing socie-tal needs by align-ing corpo-rate vision

1. Climate change vulnerability 2. Biodiversity and land usage 3. Access to healthcare 4. Access to finance 5. Access to com-munications 6. Responsible in-vestment

1. Air emis-sions 2. Ecosystem protection 3. Community

& human rights

1. Climate strat-egy

2. Biodiversity 3. Recyckling Strategy 4. Human Rights 5. Sustainable finance

1. Emissions, Ef-fulents and waste

2. Land use and biodiversity 3. Ressource use

4. Human rights

1. Biodi-versity 2. Diver-sity and inclu-sion 3. Hu-man rights 4.

Respons ible Marketin g

1. Emissions 2. Environ-mental Stewardship 3.

Ressource use 4. Diversity 5. Human Rights

4,5

Tabel 12: A4 - Providing societal needs by aligning corporate vision