• Ingen resultater fundet

ESG-raternes afdækning af matrixen

S- ray

8.2 ESG-raternes afdækning af matrixen

A4 MSCI Bloomberg RobecoSAM Sustainalytics Eikon S-ray Ge n.

Provid ing socie-tal needs by align-ing corpo-rate vision

1. Climate change vulnerability 2. Biodiversity and land usage 3. Access to healthcare 4. Access to finance 5. Access to com-munications 6. Responsible in-vestment

1. Air emis-sions 2. Ecosystem protection 3. Community

& human rights

1. Climate strat-egy

2. Biodiversity 3. Recyckling Strategy 4. Human Rights 5. Sustainable finance

1. Emissions, Ef-fulents and waste

2. Land use and biodiversity 3. Ressource use

4. Human rights

1. Biodi-versity 2. Diver-sity and inclu-sion 3. Hu-man rights 4.

Respons ible Marketin g

1. Emissions 2. Environ-mental Stewardship 3.

Ressource use 4. Diversity 5. Human Rights

4,5

Tabel 12: A4 - Providing societal needs by aligning corporate vision

hvor der er inddraget 1/3 i afdækningen af de eksterne. De to mindst inddragede typer forretningsmodeller optræder indenfor den eksterne bæredygtige værdiskabelse. Hvortil de to mest inkluderede fokuserer på interne aspekter.

Mønsteret for MSCI’s afdækning af bæredygtigværdiskabelse, er altså relativt tydeligt fokuseret på interne aspekter heraf. Internt i virksomhederne er fokus således rettet mod især processer og procedurer, og videre mod virksomhedernes tilgang til deres drift og operationer. Både indenfor optimering af effektivitet og ressourceforbrug (A1), men især indenfor udvikling af strategier og processer der på langt sigt kan sikre virksomhedens bæredygtige værdiskabelse gennem initiativer, der forventes at imødekomme fremtidens problemstillinger (A3). Det er herved for virksomheder og investorer der undersøger bæredygtighed gennem MSCI-ratings, afgørende at dette inddrages i den endelige vurdering. Når en så signifikant og tydelig opdeling er at finde i scopet for ratingen, er dette øjensynligt også afspejlet i den endelige ESG-rating MSCI vurdere. Oversigten over MSCI’s prioritering af kategorier kan ses i Figur 10.

MSCI

Interne

Langsigtede

Eksterne

A3 - Reinventing processes, products and business mod-els

A4 - Providing societal needs by aligning corporate vision

1. Financing Environmental Impact 2. Opportunities in green building 3. Opportunities in renewable energy 4. Opportunities in clean tech 5. Human capital development 6. Health and safety 7. Access to communications 8. Access to finance 9. Access to healthcare

10. Opportunities in health and nutrition 11. Health and demographic risk 12. Product safety and quality 13. Chemical safety 14. Ownership and control 15. Executive pay 16. Board diversity

1. Climate change vulnerability 2. Biodiversity and land usage 3. Access to healthcare 4. Access to finance 5. Access to communications 6. Responsible investment

A1 - Achieving operational efficiency

A2 - Implementing product stewardship

1. Electronic waste 2. Toxic emission & waste 3. Water stress 4. Product carbon footprint 5. Carbon Emissions 6. Packaging material & waste 7. Raw material sourcing 8. Labor management

1. Product carbon footprint 2. Controversial sourcing 3. Financial product safety 4. Supply chain labour standards 5. Privacy and data security 6. Biodiversity and land usage

Kortsigtede Figur 10: MSCI

Bloomberg

Bloomberg’s scope og dets identificering af bæredygtige forretningsmodeller frem-står tvetydig. Der er mellem tre og 23 kategorier inkluderet i afdækningen af de fire typer forretningsmodeller hos Bloomberg. Her er A4 afdækket gennem tre

kategorier og A3 gennem 23. Spændet bliver dog om muligt endnu mere tydeligt når den procentuelle fordeling vurderes. Hvor afdækning af A4 ses at udgøre 6,12% af Bloombergs samlede scope, og afdækning af A3 udgør 46,94%. Der er altså en enorm margin mellem den mest og mindst inddragede type forretningsmodel. Ba-lancen er hertil også påvirket og der forekommer en relativt stor divergens imellem prioriteten af de fire typer, scopet fordeler sig således at de fire typer afdækkes af henholdsvis 28,57% (A1), 18,37% (A2), 46,94% (A3) og 6,12% (A4). Der kan lige-som ved MSCI ses et tydeligt mønster i Bloombergs afdækning af typerne. Der ses en markant slagside til de interne typer (A1 og A3), hvor lige over 3/4 af kategorierne i scopet fokuseres på afdækning af disse. Det er en massiv andel, og hertil også den største andel blandt samtlige ESG-ratere i feltet. Der er ikke nogen af de resterende agenturer der prioriterer to typer så massivt som Bloomberg prioriterer disse to.

Dette betyder i høj grad også, at der ved Bloomberg’s rating prioriteres at undersøge virksomhedernes interne processer og procedurer, og ikke på samme vis virksom-hedernes rolle og plads i samfundet. Hvilket ved Bloomberg især må forventes at være afgørende for den endelige rating der vurderes for de enkelte virksomheder.

Prioritering af kategorierne kan ses i Figur 11.

Bloomberg

Interne

Langsigtede

Eksterne

A3 - Reinventing processes, products and business mod-els

A4 - Providing societal needs by aligning corporate vision

1. Air emissions policies 2. GHG emissions policies 3. GHG regulation 4. Waste management 5. Renewable energy use 6. Green product 7. Training

8. Operational preparedness 9. Facilities

10. Health & safety policies 11. Safety incidents 12. Operational incidents 13. Health & safety fines 14. Product quality & safety 15. Board refreshment 16. Chair tenure 17. Board independence 18. Board leadership independence 19. Board roles

20. CEO roles 21. Chair roles 22. Age diversity 23. Gender diversity

1. Air emissions 2. Ecosystem protection 3. Community & human rights

A1 - Achieving operational efficiency

A2 - Implementing product stewardship

1. Energy consumption 2. Waste generation 3. Waste recycling 4. Wastewater 5. Water use 6. Water use policies 7. GHG emissions 8. Environmental fines 9. Environmental incidents 10. Transition risk 11. Hazardous waste generation 12. Hazardous waste recycling

1. GHG target

2. Community & human rights 3. Community relations 4. Supplier social compliance 5. Organized labor 6. Business ethics 7. Competitive behavior 8. Legal & regulatory 9. Labor & employment practices

13. Sustainable sourcing 14. Labor actions

Kortsigtede Figur 11: Bloomberg

RobecoSAM

RobecoSAM, har det bredeste scope, med 55 inkluderede kategorier indenfor E, S og G aspekter (Her er finansielle sorteret fra). Der er en lang række kategorier tilknyttet til flere af forretningsmodeltyperne og der er en relativt god balance imellem de enkelte typer, dog med én slagside. Der forekommer mellem de mest og mindst afdækkede typer et spænd på 15 kategorier (A4 = 5, A2 = 20). Der er dog langt imellem den mindst og næstmindst afdækkede type forretningsmodel, da de tre andre spænder i mellem 13 til 20 (A1, A2 og A3). Vi kan således observere en grundlæggende god balance, med undtagelse af A4 der øjensynligt har en overfladisk afdækning. De mest afdækkede typer er for RobecoSAM er A1 og A2, disse udgør henholdsvis 30,91% og 36,36% af det samlede scope. A3 er afdækket af 23,64% af scopet, hvor A4 er afdækket af de resterende 9,09%. Hvilket samtidigt understreger at der er en slagside i RobecoSAM’s scope imod A1 og A2 (Kortsigtede), som er afdækket af over 2/3 af scopet. Under A1 og A2 afdækkes aspekter som ressourceoptimering, energimix, ansvarlighed over for miljøet og samfundet, udvikling af nærmiljø og sociale initiativer. Dette antages at påvirke ESG-ratingen fra RobecoSAM således, at der heri er et fokus på kortsigtede tiltag, frem for langsigtede initiativer og tilpasning imod fremtidige forventninger og udfordringer.

RobecoSAM’s scope er både grundigt og detaljeret, det er dertil balanceret men med en slagside til kortsigtede forretningsmodeller. RobecoSAM’s prioritering af kategorier, kan ses i Figur 12.

RobecoSAM Langsigtede

A3 - Reinventing processes, products and business mod-els

A4 - Providing societal needs by aligning corporate vision

1. Environmental Policy & Management Systems

2. Co-processing

3. Human Capital Development 4. Strategy to Improve access to Drugs or Products

5. Health Outcome Contribution 6. Occupational Health & Safety 7. Partnerships Towards Sustainable Healthcare

8. Health & Nutrition 9. Passenger Safety 10. Asset Closure Management 11. Talent attraction & Rentention 12. Corporate Governance 13. Codes of Business Conduct

1. Climate strategy 2. Biodiversity 3. Recyckling Strategy 4. Human Rights 5. Sustainable finance

A1 - Achieving operational efficiency

A2 - Implementing product stewardship

Interne

1. Electricity Generation 2. Fuel Efficiency 3. Energy mix

4. Mineral Waste Management 5. Water Operations 6. Water Related Risks 7. Low carbon strategy 8. Operational Eco-Efficiency 9. Resource Conservation and Resource Efficiency

10. Efficiency 11. Packaging

12. Resource Conservation and Resource Efficiency

13. Building materials 14. Raw Material Sourcing 15. Labor Practice Indicators 16. Financial Stability and Systemic Risk 17. Risk & Crisis Management

1. Product Stewardship 2. Environmental Reporting 3. Transmisson & Distribution 4. Social Impacts of Communities 5. Stakeholder Engagement 6. Responsibility of Content 7. Addressing Cost Burden 8. Financial Inclusion

9. Corporate Citizenship and Philanthropy 10. Local Impact of Business Operations 11. Information Security/Cybersecurity &

System Availability 12. Privacy Protection

13. Social Integration & Regeneration 14. Social Reporting

15. Anti-crime Policy & measures 16. Tax Strategy

17. Compliance with Applicable Export Control Regimes

18. Brand Management 19. Sustainable Forestry Practices 20. Genetically Modified Organisms

Eksterne

Kortsigtede Figur 12: RobecoSAM

Sustainalytics

Sustainalytics er en af de mest balancerede ESG-ratere i feltet og deres inklusion af kategorier spænder mellem fire til otte. Hvor afdækningen af typerne er forholdt til henholdsvis 25%(A1), 33,33%(A2), 25%(A3) og 16,67%(A4). Der er inkluderet halvt så mange kategorier i afdækningen af A4 som ved A2. Sustainalytics udfører således ifølge teorien en blandet og meget bred undersøgelse af værdiskabelse.

Samtlige typer bæredygtige forretningsmodeller forekommer afdækket på en balanceret måde, med alle typer afdækket forholdsvis ligeligt. Det er derfor også vurderet at der i scopet for Sustainalytics ikke er en decideret slagside, men derimod en lettere skævhed mod de interne forretningsmodeller. Sustainalytics balancerede tilgang til afdækning af, hvordan der skabes bæredygtig værdi i virksomheder, tyder på at Sustainalytics rating afspejler mange aspekter af bæredygtig værdiskabelse. Det gør også at virksomheder og investorer får en bred indsigt i den bæredygtige værdiskabelse på flere niveauer end ved de ESG-ratere der er mindre balancerede.

Der er med andre ord stor adspredelse i Sustainalytics’ tilgang til bæredygtighed.

Sustainalytics prioritering af kategorier, kan ses i Figur 13.

Sustainalytics Langsigtede

A3 - Reinventing processes, products and business mod-els

A4 - Providing societal needs by aligning corporate vision

Interne

1. Human capital 2. Access to basic services 3. Occupational health and safety 4. Social Impact of Products and services 5. Product Governance

6. ESG integration – Financials

1. Emissions, Effulents and waste 2. Land use and biodiversity 3. Ressource use 4. Human rights

Eksterne

A1 - Achieving operational efficiency

A2 - Implementing product stewardship

1. Emissions, Effulents and waste 2. Ressource use

3. Carbon - Products and services 4. Carbon -Own operations 5. Human capital 6. Resillience

1. Land Use and biodiversity -Supply Chain 2. Ressource use -Supply chain 3. Environmental Impact of Products and ser-vices

4. Community relations 5. Business ethics 6. Data privacy and security 7. Bribery and corruption 8. Land use and biodiversity

Kortsigtede Figur 13: Sustainalytics

Refinitiv Eikon

Refinitiv Eikons scope er balanceret i forhold til afdækningen af forretningsmodellerne, dog ikke lige så jævnt fordelt som Sustainalytics’. Refintiv Eikons inklusion af kategorier i afdækningen af typerne spænder mellem fire og 11.

Hertil er der en procentuel afdækning på 14,29%(A4) og 39,29%(A3). I midten ses en relativt jævn fordeling med henholdsvis 25%(A1) og 21,43%(A2). Fordelingen minder om MSCI’s fordeling, hvor A3 og A1 er de mest afdækkede. Der forekommer dog en større balance i afdækningen hos Refinitiv Eikon end hos MSCI.

Refinitiv Eikon placerer sig et sted imellem Bloomberg og Sustainalytics i forhold til både procentuelt inddragede kategorier og type af forretningsmodeller, der inddrages flest kategorier i afdækningen af. Det er en rating med en høj grad af balance imellem afdækning af typerne, men ligesom med MSCI og Bloomberg, er scopet for Refinitiv Eikon i særdeleshed orienteret imod de interne typer af forretningsmodeller. Disse udgør lige under 2/3 (65%) af scopet. Refinitiv Eikons prioritering af kategorier kan ses i Figur 14.

Refinitiv Eikon

Interne

Langsigtede

Eksterne

A3 - Reinventing processes, products and business mod-els

A4 - Providing societal needs by aligning corporate vision

1. Environmental management systems 2. Green revenues, R&D and CapEx 3. Product innovations

4. Career developement and training 5. Health and safety

6. Working conditions 7. Product Quality 8. Mangement structure 9. Mangement compensation 10. Shareholder rights 11. CSR Strategy

1. Biodiversity 2. Diversity and inclusion 3. Human rights 4. Responsible Marketing

A1 - Achieving operational efficiency

A2 - Implementing product stewardship

1. Energy 2. Waste 3. Water

1. Environmental supply chain 2. Community

3. Responsible Marketing

4. Emissions

5. Environmental management systems 6. Sustainable packaging

7. Working conditions

4. Data Privacy 5. Reporting & transparency 6. Takeover defenses

Kortsigtede Figur 14: Refinitive Eikon

S-ray

S-ray er den mest balancerede af ESG-raterne. S-ray afdækker A1-, A2- og A4-typerne med fem kategorier og A3-A4-typerne med ni. Derfor vurderes der at være en balanceret afdækning imellem, hvordan bæredygtige forretningsmodeller identificeres i ESG-ratingen af S-ray. Der kan derfor heller ikke defineres en specifik type forretningsmodeller som afdækkes mindst, men der er derimod flere af typerne der afdækkes ligeligt. Der kan ligeledes argumenteres for at der i ratings udført af S-ray forekommer en inklusion af samtlige aspekter af bæredygtigheden som defineret af teorien. S-ray må opfattes som havende et balanceret scope og hertil den rater der procentuelt inddrager den største andel af A4 forretningsmodellerne i deres scope.

Det bør nævnes at S-ray, ligesom Refinitiv Eikon og Sustainalytics ikke inddrager så mange kategorier i deres scopes, som eksempelvis RobecoSAM eller Bloomberg.

Hvilket potentielt kan påvirke fordelingen af kategorier i matrixen og hermed resultere i balanceret afdækning, da der kun inkluderes få kategorier. Investorer og virksomheder, kan derved opfatte S-ray’s identificering af bæredygtige virksomheder, som balancerede i deres afdækning af bæredygtige forretningsmodeller, meget på samme måde som det blev påpeget ved Sustainalytics.

Nedenfor i Figur 15, kan S-ray’s inkluderede kategorier ses.

S-ray

Interne

Langsigtet

Eksterne

A3 - Reinventing processes, products and business mod-els

A4 - Providing societal needs by aligning corporate vision

1. Environmental management 2. Environmental Solutions 3. Employment Quality 4. Training and Development 5. Occupational Health and Safety 6. Product Access

7. Product Quality and Safety 8. Diversity

9. Corporate governance

1. Emissions

2. Environmental Stewardship 3. Ressource use 4. Diversity 5. Human Rights

A1 - Achieving operational efficiency

A2 - Implementing product stewardship

1. Waste 2. Water 3. Emissions 4. Ressource use 5. Labour Rights

1. Environmental Solutions 2. Environmental Stewardship 3. Community Relations 4. Transparency 5. Business Ethics

Kortsigtet Figur 15: S-ray