• Ingen resultater fundet

Uddannelse

2) Efterår  2011-­‐2013

Gennemførelse/implementering    

Løbende  forpligtende  møder  i  netværkene.  Kvartalsvise   møder  med  netværkskoordinatorerne.  Netværkstræf   hhv.  forår  2012  og  2013  –  med  vidensdeling  og   refleksion.  

Løbende  møder  med  de  øvrige  følgegrupper  se  under  

”Organisatoriske  rammer  og  evtuelle   samarbejdspartnere”.  

 

Kvalitetsmålinger  gennemføres  årligt  og  tilpasses  efter   evaluering.  Resultater  analyseres.  I  efteråret  2012/forår   2013  gennemføres  en  diplomuddannelse  for  

udviklingspædagoger  omkring  æstetik,  pædagogik  og   udvikling  værdier.  Formålet  er  indenfor  de  nye  

organisatoriske  rammer,  der  er  sat  med  netværkene  og   hvor  koordinatorer  sikrer  større  bæredygtighed  m.m.  at   skabe  et  rum  for  særlig  udvikling  af  den  pædagogiske,   æstetiske  og  værdimæssige  dimension  mhbp  udvikling   dette  felt  i  institutionen/netværket  og  skabe  tydelighed   overfor  forældre,  ansatte,  omverden  og  mobilisering   civilsamfund.  Tilgangen  er  inspireret  af  den  måde  som   daginstitutionsområdet  er  blevet  organiseret  på  i  

norditalien  gennem  30  år  i  Pistoia/Firenze  som  både  MDI   og  Svendborg  kommune  har  særlig  samarbejde  og   inspiration  af.  MDI  og  Svendborg  kommune  vil  da  også   sammen  være  primus  motor  i  udvikling  af  dette  

uddannelsestilbud  sammen  med  UCC  KLEO.  

 

I  perioden  udvikles  og  evalueres  løbende  det  

understøttende  konsulent-­‐  og  kursustilbud,  der  har  også   til  formål  at  afklare,  hvad  der  supplerende  er  behov  for   af  støtte  til  udvikling  og  vedligeholdelse  af  netværkene   ud  over  de  ydelser,  der  er  beskrevet  i  

administrationsbidraget  og  det  den  interne  fordeling  af  

midler  til  institutionerne  umiddelbart  foreskriver  i  de  

enkelte  netværk.  Der  søges  at  udvikle  et  forslag  til  en   model  herfor.  

   

Der  gennemføres  endvidere  i  denne  periode   interviews/fokusgrupper  (kvalitativt)  halvårligt,   afrapporteres  halvårligt  og  afsluttes  med  en  

afrapportering,  der  ligeledes  udkommer  i  bogform  –   med  de  høstede  erfaringer  og  viden  om  netværksledelse   i  selvejende  daginstitutioner.  Der  dokumenteres  løbende   med  metodetriangulering  og  evalueres  gennem  

fokusgruppesamlinger  og  kvalitetsmålinger.  

      Organisatoriske  rammer   og  eventuelle  

samarbejdsparter:  

 

 

Projektet  afvikles  af  MDI  i  samarbejde  med  LPF  ved  projektleder  Camilla  Sløk  og  

forskningskonsulent  Annette  Kirsten  Michelsen  Dornonville  de  la  Cour   samt  med  sparring  fra  EVA.  

Der  etableres  i  projektets  indledende  fase  følgende  grupper:  

 

Projektgruppe  

En  projektgruppe

18

 bestående  bl.a.  af  projektleder  Camilla  Sløk  LPF,   forskningskonsulent  Annette  Kirsten  Michelsen  Dornonville  de  la   Cour,  generalsekretær  Charlotte  Biil  MDI/direktør  Anders  Zorck   MDI.  Gruppen  modtager  løbende  sparring  fra  EVA  ved  bl.a.  

udviklingskonsulent  Frederik  Kiørboe.  Gruppens  opgave  er  at  styre   det  praktiske  forløb  og  sørge  for,  at  tidsplan  og  projektets  

forskellige  dele  spiller  sammen.    

 

Kommunal  følge/styregruppe  

Følge/styregruppe  der  har  til  formål  at  sikre  udvikling  af  projektet,   forbereder  ad.board  møder  og  hvortil  de  3  arbejdsgrupper  om   henholdsvis  af  a)  udvikling  kvalitetsmål,  b)  kontraktsudvikling  og  c)   udvikling  netværksuddannelsen  og  udviklingspædagoguddannelsen   rapporterer.  Består  af  embedsmænd  fra  administrationen  fra  de   respektive  kommuner  og  MDI,  der  sammen  udvikler  og  følger   kvalitetsmålingerne  og  drøfter  de  tilbagemeldinger,  der  er  kommet   fra  respektivt  selvejemiljø  og  kommunalt  miljø.  Mødes  halvårligt  –  i   opstartsåret  kvartalsvis.  

 

Arbejdsgruppe  om  udvikling  kvalitetsmål  

Består  af  MDI,  København,  Svendborg  og  Århus  kommuner  og  har  

til  formål  at  udvikling  kvalitetsmål  indenfor  HR,  Økonomi,  Ledelse,  

faglighed/værdier  og  civilsamfund.  Gruppen  modtager  sparring  fra   EVA  og  MDI’s  projektledelse.  

 

 

Arbejdsgruppe  om  kontraktsudvikling  

Består  af  MDI,  København  og  Svendborg  kommune.  Har  til  formål   med  afsæt  i  en  partnerskabstilgang  og  de  dertil  knyttede  

teknologier  (under  udvikling  i  projektet)  at  evaluere  

driftoverenskomsten  som  styringsværktøj  og  udvikle  supplerende   teknologier  samt  indstille  forslag  til  modernisering.  Skal  også   overveje  evaluering  og  udvikling  af  det  løbende  understøttende   konsulent-­‐  og  kursustilbud  i  projektperioden,  og  dermed  søge  at   afklare,  hvad  der  supplerende  er  behov  for  af  støtte  til  udvikling  og   vedligeholdelse  af  netværkene  ud  over  de  ydelser,  der  er  beskrevet   i  administrationsbidraget  og  det  den  interne  fordeling  af  midler  til   institutionerne  umiddelbart  foreskriver  i  de  enkelte  netværk.  Der   søges  at  udvikle  et  forslag  til  en  model  herfor.  

 

Arbejdsgruppe  om  udvikling  netværksuddannelsen  og   udviklingspædagoguddannelsen  

Består  af  MDI  med  repræsentation  fra  bestyrelse,  sekretariat  og   institutionsledere,  Svendborg  kommune,  UCC  KLEO  og  eksterne   konsulenter  med  erfaring  i  arbejdet  udvikling  netværk,  

koordinatorer  og  udviklingspædagoger  for  disse,  herunder  arbejdet   med  og  mobilisering  af  civilsamfund  inspireret  af  måden  

daginstitutionerne  er  organiseret  på  i  kommunen  Pistoia/Firenze  i   Norditalien  hvor  Svendborg  kommune  og  involveret  ekstern   konsulent  fra  Næstved/Kalundborg  kommune  har  

partnerskabserfaringer.  Udvikler,  evaluerer  og  følger  arbejdet  med   diplom  i  netværksledelse/ressourcepædagoger  i  æstetik  m.m.  og  de   tilpasningsbehov,  der  er  samt  har  fokus  på  udvikling  af  

opfølgningsforløb  for  de  uddannede  koordinatorer  og   udviklingspædagoger.  

 

Tovholdergruppe  med  netværksrepræsentanterne  og   udviklingspædagoger  

Der  etableres  to  tovholdergrupper  for  respektivt  koordinatorer  og   udviklingspædagoger  med  repræsentation  fra  alle  netværk.  

Formålet  med  disse  grupper  er  løbende  at  drøfte  og  sikre  

vedligeholdelse  og  udvikling  af  de  tilførte  kompetencer  som  led  i   uddannelserne.  Formålet  er  at  de  nye  organisatoriske  strukturer  for   netværk  vedligeholdes  og  udvikles  og  at  det  gør  indholdet  og   arbejdsdelingen  også  –  og  at  der  sker  en  særlig  mobilisering  via   ressourcepædagogerne  omkring  æstetik,  værdier  og  pædagogik.  

 

Advisory  Board  

Et  Advisory  board  bestående  af  p.t.  formand  Peter  Birch  og  

næstformand  Jens  Pheiffer  fra  MDI,  Peter  Duetoft  der  har  en  bred   civilsamfundsforståelse  fra  forskelligt  frivilligt  arbejde  som  fx  DLO,   engagement  i  forskellige  ngo-­‐sammenhænge  og  politisk  arbejde,   BUPL  ved  politisk  rejsesekretær  Søren  Winther,  arbejdsmarkeds-­‐  og   socialchef  Knud  Årup  fra  Randers  kommune,  Formand  for  børne-­‐  og   kulturchefforeningen  Flemming  Olsen,  Stabschef  René  Bugge  og   områdechef  Kate  Obeid  fra  Københavns  kommune,  Dagtilbudschef   Ole  Kiil  Jacobsen  fra  Århus  kommune,  Dagtilbudschef  Birgit  

Lindberg  fra  Svendborg  kommune,  OPS  chef  Marie  Louise  

Løvengreen  Rasmussen/fagchef  Jon  Krog  fra  Dansk  Erhverv,  lektor   Peter  Rod  og  Ida  Balling  fra  UCC  KLEO,  informationschef  Lars   Lydholm  fra  Frelsens  Hær,  generalsekretær  Hanne  Thomsen  fra   Diakonissestiftelsen,  direktør  Bo  Kristiansen  fra  Mariehjemmene,   fuldmægtig  Thomas  Rasmussen  og  fuldmægtig  Lene  Østergård  fra   Socialministeriet  samt  professor  Niels  Åkerstrøm  og  Holger  Højlund   fra  LPF,  hvis  opgave  det  er,  at  sikre  projektets  opbakning  samt   forankring  blandt  relevante  interessenter  og  bidrage  med  sparring   politisk,  strategisk  og  organisatorisk.  

    Forankring  -­‐  Hvordan   søges  forankring  

(eksempelvis  erfarings-­‐  

og  resultatspredning)   opnået?  

 

 

Projektet  vil  afslutningsvis  blive  formidlet  i  et  såkaldt  

”metodeskrift”,  der  er  en  handlingsrettet  rapport  med   evaluering  i  forhold  til  udvikling  af  en  ny  ledelsesmodel,  en   kvalitetsmålingsmodel  og  en  perspektivering  af  en  

partnerskabstilgang  med  tilknyttede  teknologier  som   alternativ/supplement  til  driftoverenskomsten,  og  hvad  det   indebærer  i  forhold  til  forståelsen  af  ydelser  til  

selvejemiljøet.  Formålet  er,  at  gøre  det  muligt  at  anvende   partnerskabs-­‐  og  netværksmodellen  i  selvejemiljøet   generelt,  og  også  udenfor  selvejemiljøet  til  inspiration  for   andre.  

 

Projektets  resultater  og  metoder  vil  løbende  blive  lagt  ud  og   formidlet  på  MDI´s,  LPF’s  samt  UCC  KLEO´s  hjemmesider,   der  er  tilgængelige  for  alle  -­‐  hvor  også  institutioner,   paraplyer  og  kommuner,  der  ikke  er  med  i  projektet  kan   finde  inspiration  til  bæredygtig  ledelse  og  organisering.  

 

Artikler  i  fagtidsskrifter:  Disse  artikler  vil  blive  udarbejdet  i   slutningen  af  projektet,  som  en  del  af  lancering  og  

udbredelse  af  projektet.  

 

Projektet  vil  indgå  som  en  fortsat  integreret  del  af  MDI´s   måde  at  arbejde  med  ledelse  på,  gennem  kurser,  

uddannelse,  kvalitetsmålinger,  udgivelser  og  supervision.  

Hermed  sikres,  at  personale  fastholdes  og  tiltrækkes  –  og  at   det  selvejende  daginstitutionsmiljø  fremtidssikres.  Projektet   afspejler  en  organisationsstrategi,  MDI  har  arbejdet  med  ved   årsmøder,  årberetning,  medlemsblade,  gennem  

kampagneskrifter  og  samarbejde  med  andre  

paraplyorganisationer.  På  MDI´s  årsmøde  i  maj  2010   afholdtes  temadag  ud  fra  emnet  fællesskab  –  herunder  nye   organisationsformer  og  gensidigt  forpligtende  netværk.  

Også  til  MDI’s  repræsentantskabsmøde  i  maj  2011  var   forpligtende  netværksledelse  et  hovedtema.  Der  vil  fortsat   være  fokus  herpå  i  disse  sammenhænge  i  MDI  og  gerne   sammen  med  interessenterne  i  Advisory  Board.  

 

Der  afholdes  3  konferencer/netværkstræf  for  lederne  og   bestyrelserne  i  de  deltagende  kommuner  –  hvor  også  andre   interessenter  inviteres  i  løbet  af  projektperioden  for  

formidling  af  resultaterne.  

      Nytænkende  -­‐  Hvordan   er  projektet  

nytænkende?  

 

 

Hvordan  er  projektet  nytænkende?  

 

Der  er  ikke  hidtil  arbejdet  med  netværksledelse  indenfor   selvejemiljøet  i  en  så  eksplorativ  systematisk  grad,  som  der  her   lægges  op  til.  Med  netværkserfaringerne  i  Århus/SESAM,   København  og  Svendborg  er  der  taget  hul  på  en  afsøgning  af   mulighederne  for  at  sikre  bæredygtigheden  i  selvejemiljøet  og   dermed  for  mangfoldigheden  på  daginstitutionsområdet  generelt.  

 

Der  arbejdes  systematisk  med:  

 

Interne  konsulentfunktioner  

Faglig  specialisering  

Nye  rolledelinger  og  dermed  nye  interne  relationer  i   daginstitutioner  

Udvikling  af  en  kvalitetsmålingsmodel,  som  kan  anvendes  til   måling  af  kvaliteten  i  bl.a.  selvejeformen  

Interne  og  eksterne  kontrakter  med  interessenterne  

Ressourcefinding  indenfor  egne  rammer  

Tværgående  faglige  netværk  

Ressourcer  –  ikke  fejlfinding  

Fokusering  på  relationer,  æstetik  og  værdier  –  inklusion  og   anerkendelse  frem  for  problemer  

 

Derudover  ønsker  vi  at  se  på:  

Mobilisering  af  civilsamfundet,  hvilket  her  vil  sige,  at  se  på,   hvordan  inddragelsen  af  frivillige  tilfører  en  særlig  kvalitet  til   selvejeformen  og  derfor  er  en  kvalitet,  der  inddrages  i   kvalitetsmålingsmodellen.  

En  perspektivering  ved  at  organisere  selvejende   daginstitutioner  ind  i  forpligtende  netværk.  

 

Der  findes  ikke  i  dag  en  model  for,  hvordan  man  løbende  dynamisk   kan  udvikle  og  vedligeholde  en  stærk  forpligtelse  i  netværk  via  en   partnerskabsmodel  med  fokus  på  styringsteknologier  som  

kvalitetsmål,  interne  og  eksterne  kontrakter  der  cementerer  og   udfolder  forpligtelsen,  konsulentbistand,  kurser  og  diplom  o.lign.  I   dag  er  der  alene  fokus  på  driftoverenskomsten  som  

styringsteknologi.  Mange  selvejende  netværk  kritiseres  imidlertid   for  at  være  for  ”løse”  og  uforpligtende  til  reelt  at  kunne  matche  den   forpligtelse,  der  ligger  i  de  alternative  kommunale  løsninger  som   megafusioner/klynger  eller  områdeledelse  og  de  

styringsteknologier  der  knytter  til.  Udvikling  af  

partnerskabsprojektet  med  de  tilknyttede  teknologier  er  et  forsøg   på  at  være  en  alternativ  samarbejdstilgang  for  et  selvejende   daginstitutionsmiljø  til  kommunale  klynger  og  megafusioner  men   hvor  det  er  muligt  for  kommunerne  at  få  ønsker  omkring  

bæredygtighed  og  styring  tilgodeset  ligesåvel  som  det  giver   mulighed  for  det  samme  indad  for  selvejemiljøet  selv.    

      Evaluering  -­‐  Hvordan   evalueres  projektet  ud   over  ministeriets  tiltag?  

 

 

Der  evalueres  på  følgende  kriterier,  der  skal  være  opfyldt  i   projektperioden:  

 

80-­‐90  %  af  MDI’s  institutioner  svarende  til  ca.  10%  af  det   samlede  selvejemiljø  indenfor  daginstitutionsområdet   indgår  i  projektet  med  forpligtende  netværk  pr.  januar  2012.  

Der  vil  i  slutfasen  være  udgivet  et  metodeskrift,  der   dokumenterer  og  beskriver,  hvordan  man  i  et  

partnerskab/en  partnerskabelsesproces  med  de  involverede   kommuner  som  alternativ  til  driftoverenskomsten  som   styringsteknologi  har  udviklet  forpligtende  netværk,  udviklet   og  anvendt  en  ny  ledelsesmodel,  udviklet  og  anvendt  

kvalitetsmål  samt  perspektivere  hvordan  samarbejdet  kan  

understøttes  ydelsesmæssigt  i  forhold  til  den  gængse   opfattelse  af  driftoverenskomst  og  administrationsbidrag.  

Kvalitetsmål  er  endelig  udviklet,  afprøvet  og  formidlet  til   netværket  ultimo  2013,  hvor  der  vil  være  gennemført  3   kvalitetsmålinger,  som  et  pilotprojekt  for  interessenterne  i   projektet.  

Kvalitetsmål  producerer  viden  kvantitativt  og  kvalitativt.  

Således  at  netværkene  forankres  og  organisationen  MDI,   herunder  lederudviklingen  i  netværkene  -­‐  styrkes.  

Kvalitetsmålingerne  fungerer  som  selvevaluering  for   institutionerne  og  understøtter  kommunernes   tilsynsforpligtelse  og  styring  af  området.    

Væsentlige  aktører  spørges  efter  projektets  afslutning  jan.  

2014  om  og  i  hvilken  forstand,  de  oplever,  at  partnerskabet   som  alternativ  og  supplement  til  driftsoverenskomsten  med   de  styringsteknologier  det  indeholder  og  har  udviklet  

undervejs  har  styrket  daginstitutionsmiljøet  i  de  forpligtende   netværk  og  de  dertil  knyttede  værkstøjer  er  brugbare:  

bestyrelserne,  ledelsen  i  institutioner,  forældre,  de   involverede  kommuner  m.fl.    

Et  væsentligt  succeskriterie  er,  at  relationen  ml.  institution,   netværk,  paraply  og  kommune  opleves  styrket.  

De  forpligtende  netværk  skal  være  etableret  og  være   velfungerende  2013:  Dette  skal  fremgå  dels  af  

selvevaluering  i  kvalitetsmålinger  kvantitativt,  dels  i   opfølgende  kvalitative  fokusgruppesamtaler    -­‐  der  vil  blive   afrapporteret.  

Der  skal  i  2014  være  udviklet  kursus-­‐  og  konsulenttilbud  i   MDI-­‐regi,  samt  et  netværksdiplom  for  koordinatorer  og   udviklingspædagoger,  som  modsvarer  de  behov  der  er,  når   man  som  leder  og  daginstitution  arbejder  med  gensidigt   forpligtende  netværk.  Hvorvidt  dette  lykkes  vil  fremgå  dels   kvantitativt  af  kvalitetsmålingerne,  dels  kvalitativt  af  de   opfølgende  fokusgrupper  –  heraf  følgende  afrapportering.  

Endelig  skal  der  primo  2014  foreligge  en  perspektivering  der   knytter  an  til  etablering  og  drift  af  forpligtende  netværk  som   alternativ  til  megafusioner/klynger  og  områdeledelse.