• Ingen resultater fundet

B. Estimering af ”risiko for misligholdelse”

8.1 PEST 80

8.1.2 Economical

Generelle makroøkonomiske forventninger har indflydelse på salget, og de vigtigste makroøkonomiske om-råder vil kort blive berørt for de enkelte regioner, med baggrund i tal fra OECD85 og Nordea86.

80 Bog: “Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, Gjellerup, side 82-86 og Bog: ”Grundlæggende erhvervs-økonomi”, John Eli Andersson, Ove Hedegaard og Helle Lauritsen, 3. udgave, 3. oplag, 2005, side 24-26.

81 Non government organizationorganisation

82 World Health Organization

83 Rapport: ”Global Strategy to reuduce the harmful use of alcohol” af WHO fra 2010, http://www.who.int/substance_abuse/alcstratenglishfinal.pdf

84 Artikel: ”Russiske afgifter spøger inden Carlsberg-regnskab”, www.business.dk, Michael Korsgaard Nielsen, 6. juni 2012, http://www.business.dk/foedevarer/russiske-afgifter-spoeger-inden-carlsberg-regnskab

85 Rapport: OECD “Economic Outlook no. 92”, 27. November 2012, http://www.oecd.org/eco/outlook/Handout%20EO92%20-%20English.pdf

40 Inden de enkelte regioner gennemgås er det en fordel at have Carlsberg A/S og Heineken N.V. fordeling af omsætning i baghovedet. Se nedenstående.

Illustration 8: Selskabernes omsætning fordelt på regioner.

Kilde: Egen tilvirkning af data fra selskabernes respektive årsrapporter fra 2012

8.1.2.1 Vesteuropa

Vesteuropa er som marked vigtigt for begge bryggerier, men regionen vejer tungest hos Carlsberg A/S, hvor over 56% af omsætningen genereres i denne region. Markedet har siden 2007 og 2008 været præget af den altomfattende gældskrise, med inddragelse af flere lande, herunder især Grækenland, Spanien og nu senest Cypern.

Problemerne i Vesteuropa ser endnu ikke ud til at være løst, og stor gæld, store budgetmæssige underskud og høj arbejdsløshed præger fortsat mange lande. Heri ligger formentlig en del af årsagen til, at ølsalget har været vigende i regionen i perioden fra 2009 til 2011.87. Meget afhænger af den politiske vilje og signaler til de enkelte samfund, og OECD forventer lav vækst imellem -0,4% og 1,3% i BNP88 de kommende år. Endvi-dere forventes en arbejdsløshed i samme periode til at være imellem 11% og 12%. Nordea følger denne linje og supplerer med en vigende eller nulvækst i privatforbruget.

Bryggerierne skal således forvente et problemfyldt marked også fremadrettet.

8.1.2.2 Amerika

Det amerikanske marked er den største økonomi på markedet. Her spår OECD en lidt mere positiv udvikling med en BNP vækst på mellem 2,2% og 2,8% i USA og en let faldende arbejdsløshed fra spændet mellem

86 Rapport: Nordea ”Økonomisk Perspektiv – Langsom vending”, 19. marts 2013, www.nordea.dk, http://research.nordeamarkets.com/en/2013/03/19/okonomisk-perspektiv-langsom-vending/?lnkID=nordea-dk__markets_top-banner_EO_dk_19-03-2013 Rapport: OECD “Economic Outlook no. 92”, 27. November 2012, http://www.oecd.org/eco/outlook/Handout%20EO92%20-%20English.pdf

87 Rapport: ”Beer Statistics 2012”, Brewers of Europe, http://www.brewersofeurope.org/asp/publications/index.asp

88 Brutto National Produktet Gross domestic product

41 8,1% og 7,5%. Brasilien, Mexico og Chile fra samme region spås en lidt højere vækst i BNP i lejet mellem 3% og 6% frem mod 2014.

Amerika er således en region med positive takter og pæne vækstforventninger i flere lande.

8.1.2.3 Østeuropa

Østeuropa er et marked, hvor OECD ser store forskelle i væksten i de forskellige land. Fra Slovenien med forventet vækst i GDP på -2,1% og 1,1% til Polen, Tjekkiet og Slovakiet med vækstforventninger i lejet 2,4% og 3,4% frem mod 2014. Men vigtigst på dette marked er Rusland, med vækstforventninger på om-kring 4%, privat forbrug på mere end 6% og forholdsvis lav arbejdsløshed. Herudover er det Nordeas for-ventning, at Ruslands nylige medlemskab af WTO, også vil bidrage positiv til væksten. Vigtigt for stabilite-ten modsat at den russiske centralbank fortsat kan tæmme inflationen.

8.1.2.4 Asien

Asien er endnu et marked med store regionale forskelle i væksten. De store økonomier i for eksempel Japan og Kina spår OECD vækstrater i BNP på henholdsvis 0,8% og 8,9% frem mod 2014. Indien bør også nævnes som en kommende økonomisk spiller i regionen. Nordea forventer vækstrater i BNP på mellem 5,9% og 6,6%. Herudover er der flere store interessante lande som for eksempel Indonesien med en forventet vækst på omtrent samme BNP niveau som Indien, mellem 6,3% og 6,5%.

Vigtigst for væksten i Asien er dog forsat Japan og Kina. Japan oplever p.t. en faldende JPY i kraft af en del benarbejde af den nye premierminister for sikre en bedre konkurrenceevne. Sådanne politiske tiltag forventes at være nødvendige men understøtter også i højere grad en positiv vækst fremadrettet, hvilket bevæger Japan væk fra deflationsscenariet. Nordea nævner i deres rapport, at der er udfordringer ved at stole på de statisti-ske tal, som offentliggøres fra Kina. Ses der bort fra dette, forventes Kina at blive en altovervejende faktor i den globale økonomi frem mod 2030 med en andel af den globale økonomi på 28%.89

Fælles for alle de store økonomier er at renteniveauet også forventes at være lavt de kommende år.

Globale bryggerier såsom Carlsberg A/S og Heineken N.V. er udsat for betydelige risici i kraft af svingende afregningsvalutaer. For eksempel er der set betydelige fald i kursen JPY/DKK fra 0,0739 pr. 2. oktober 2013 til 0,0623 pr. 2. april 201390. En betydelig indtægt i JPY ville på baggrund af denne udvikling være faldet ca.

15% for Carlsberg A/S, som benytter DKK som regnskabsvaluta.

8.1.2.5 Afrika

Carlberg A/S har ingen aktivitet i Afrika. I kontrast til hertil kommer 14,40% af Heineken N.V.’s omsætnin-gen fra denne region. Det forventes, at demografien i dette område vil opleve stor vækst, idet hver fjerde menneske unde fyrre i verden vil komme fra Afrika i 2050. Siden 2000 har væksten i regionen ligget om-kring de 4,50%, hvilket er på linje med Brasilien og Rusland. Inflationen i regionen har altid været høj med en inflation på 5,80% i 2009 og 7,90% i 2010, hvilket skyldtes stigende fødevare- og oliepriser. Til trods for diverse konflikter (det arabiske forår, valgkonflikter i Egypten og Elfenbenskysten med videre) blev væksten

89 Rapport: Nordea ”Økonomisk Perspektiv – Langsom vending”, 19. marts 2013, www.nordea.dk, http://research.nordeamarkets.com/en/2013/03/19/okonomisk-perspektiv-langsom-vending/?lnkID=nordea-dk__markets_top-banner_EO_dk_19-03-2013 Rapport: OECD “Economic Outlook no. 92”, 27. November 2012, http://www.oecd.org/eco/outlook/Handout%20EO92%20-%20English.pdf

90Nordea e-Markets på www.nordea.dk, http://www.nordea.dk/Markets/Om+Markets/1591522.html?lnkID=editorial_NordeaMarkets_08-08-2012

42 alligevel 3,40% i 2011 mod 5,00% i 2010. Afrika er en region med stor forskellighed og ulighed, men kan være et interessant men udfordrende marked at være på for Carlsberg A/S og Heineken N.V.