• Ingen resultater fundet

Det Teologiske Fakultet

In document Årbog 2004 (Sider 139-177)

Fakultetets ledelse

Pr. 1.2.2004: Dekan, professor Steffen Kjeldgaard-Peder-sen.

Prodekan, professor Mogens Müller.

Sekretariatschef Niels Christian Tolvang-Nielsen.

Fakultetsråd

Pr. 1.2.2004: Dekan, professor Steffen Kjeldgaard-Peder-sen (dekan og formand).

Lektor Lauge O. Nielsen.

Professor Holger Bernt Hansen.

Lektor Henrik Tronier.

Professor Theodor Jørgensen.

Overassistent Susanne Lux.

Bibliotekar Anne Nørgaard-Pedersen.

Biskop Holger Jepsen (ekstern repræsentant).

Redaktør Nils Gunder Hansen (ekstern repræsentant).

Stud.theol. Karsten Farup Hansen.

Stud.theol. Thomas Emil Sander Hornemann.

Adresse

Købmagergade 44-46, st.

Box 2164

1150 København K Telefon 35 32 36 03 Fax 35 32 36 00 teol-fak@fak.teol.ku.dk www.teol.ku.dk

Dekanens årsberetning

Fakultetet havde en nedgang i antallet af nyoptagne på den teologiske bacheloruddannelse, af færdiguddannede kandi-dater og af studenterårsværk på Åben Uddannelse. En pro-fessor i Dogmatik, en lektor i Det Gamle Testamentes Ek-segese og en lektor i Kirkehistorie fik efter ansøgning de-res afsked, de to første pga. alder. Ansat blev en professor i Dogmatik, en adjunkt i Kirkehistorie med særlige internati-onaliseringsopgaver og tre undervisningsadjunkter, en i hvert af fagene Det Gamle Testamentes Eksegese, Kirkehi-storie og Etik og Religionsfilosofi. En midlertidig stilling som akademisk informationsmedarbejder blev besat til ud-løb ved årets udgang. Fakultetets bemandingsplan for det videnskabelige personale kunne fastholdes uændret.

Staben af teknisk-administrative medarbejdere var uændret, idet to sekretærer overgik til ansættelse på særlige vilkår.

Akademisk var året tilfredsstillende, som det bl.a. frem-går af de videnskabelige medarbejderes mange danske og internationale publikationer. Forskningsindsatsen havde et dobbelt sigte: vedligeholdelse af de klassiske teologiske fagområder og opdyrkning af nye og i vid udstrækning tværfaglige emner og områder. Otte afhandlinger blev med held forsvaret for ph.d.-graden, og ved årsfesten modtog en

teologisk student medalje for sin prisopgavebesvarelse. Fa-kultetet var fortsat engageret i to af universitetets sats-ningsområder, “Religion i det 21. århundrede” og “Krop og Bevidsthed”, og var som tidligere hjemsted for Center for Afrikastudier og Center for Kunst og Kristendom samt for to ligeledes tværfaglige forskningscentre under Danmarks Grundforskningsfond: Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer og Center for Subjektivitetsforsk-ning. Med Søren Kierkegaard Forskningscenteret blev der indgået ny samarbejdsaftale, og endelig må nævnes, at fa-kultetet var værtsinstitution for et større forskningsråds-støttet projekt, “Filosofi ved Kristendommens Rødder”, og flere nordiske forskernetværk.

Antallet af internationale gæster (forskere og studeren-de) var stigende. Mange af fakultetets egne studenter, dog ikke så mange som ønskeligt, tilbragte et semester eller to ved et udenlandsk universitet. Fakultetet var vært ved en række internationale symposier og kongresser. Undervis-ningssamarbejdet med Institut for Teologi ved Ilisimatusar-fik (Grønlands Universitet) og samarbejdet med Præstehøj-skolen i Løgumkloster om undervisning og ph.d.-uddan-nelse og med Det Teologiske Fakultet ved Universitetet i Kiel om lærer- og studenterudveksling blev yderligere ud-bygget. Med en række nordiske uddannelsesinstitutioner, herunder Det Teologiske Fakultet ved Universitetet i Oslo, etableredes et samarbejde om efteruddannelse på masterni-veau for sygeplejersker.

Forskerskolen Religion og Samfund, som drives i sam-arbejde med Institut for Religionshistorie under Det Huma-nistiske Fakultet, fortsatte sin virksomhed med ca. 20 ind-skrevne ph.d.-studerende og kunne på tilfredsstillende måde gennemføre alle planlagte aktiviteter.

Bekendtgørelse af 6. maj 2004 om bachelor- og kandi-datuddannelser ved universiteterne medførte et omfattende arbejde med revision af de studieordninger, som trådte i kraft 1.9.2003.

Fakultetet var også i 2004 hjemsted for udgivelsen af et betydeligt antal tidsskrifter, årbøger og skriftserier, som formidler de opnåede forskningsresultater til fagfæller og offentlighed, og ved siden af den egentlige videnskabelige produktion publiceredes også en række hånd- og lære-bøger. De fleste af de fastansatte videnskabelige medarbej-dere havde desuden en omfattende foredragsvirksomhed.

Den fortsatte tilpasning til fakultetets nye organisations-struktur efter institutsammenlægningen i 2003 og omstil-lingen til Københavns Universitets nye økonomistyringssy-stem stillede store krav til det teknisk-administrative perso-nale, som ved siden af det daglige arbejde har skullet finde tid og kræfter til efteruddannelse.

Med støtte fra Statens Center for Kompetence- og Kvali-tetsudvikling gennemførtes i samarbejde med universitetets personaleudviklingsenhed, PUMA, et vidensdelingsprojekt for alle personalegrupper.

Fakultetet kom som forventet ud af 2004 med et regn-skabsmæssigt underskud, og de hensatte midler er blevet tilsvarende reduceret. Det relativt tilfredsstillende resultat skyldtes ikke mindst, at de eksterne bevillinger kunne fast-holdes på et uændret højt niveau.

Dekan Steffen Kjeldgaard-Pedersen

Fakultets økonomi og aktiviteter

Tabel 1. Formålsopdelt regnskab 2000-2004

Udgifter, mio.kr., løbende priser

Formål 2000 2001 2002 2003 2004

Forskning i alt 13,825 15,057 20,668 22,716 23,932

Basisforskning 9,285 9,531 10,028 9,571 9,846

Tilskudsfinansieret forskning 2,513 3,413 8,457 11,121 11,974

Kontraktforskning -0,182 0,045 0,000 -0,012 0,000

Forskeruddannelse 2,210 2,068 2,183 2,036 2,112

Uddannelse i alt 15,772 16,469 17,237 16,080 16,177

Ordinær uddannelse 12,984 13,527 14,081 13,189 13,533

Åben Uddannelse 2,629 2,796 2,879 2,732 2,461

International studenterudveksling 0,160 0,146 0,277 0,159 0,183

Fælles formål i alt 2,013 2,031 2,188 1,759 1,927

Generel ledelse og administration 2,013 2,031 2,188 1,759 1,927

I alt 31,611 33,560 40,092 40,556 42,036

Tabel 2. Aktiviteter 2000-2004

Aktiviteter

2000 2001 2002 2003 2004

Antal studerende 1.039 978 917 905 825

Antal STÅ 400 404 376 381 321

Antal optagne pr. 1. oktober 161 145 132 134 112

Antal 1. prioritetsansøgere 123 102 105 120 101

Gennemsnitsalder for optagne 28 27 32 32 31

Median, alder, for optagne 24 23 29 26 25

Antal kandidater 50 51 61 75 46

Gennemsnitsalder, kandidater 34 34 34 34 33

Gennemsnitlige gennemførelsestid, kandidater 9 9 9 8 9

Åben Uddannelse - Antal deltagerbetalende STÅ 159 114 96 78 65

Antal forskeruddannelsesårsværk i alt 19 20 19 21 15

Antal forskeruddannelsesstud. pr. 1. okt., i alt 20 23 22 25 14

Antal forskeruddannelsesstud. pr. 1. okt., mænd 11 11 14 14 8

Antal forskeruddannelsesstud. pr. 1. okt., kvinder 9 12 8 11 6

Antal afhandlinger, året 5 1 2 2 7

Studerende, der udløser internationaliseringstilskud 44 39 36 45 42

Indgående 35 24 23 30 35

Udgående 9 15 13 15 7

Antal doktorgrader 1 0 2 1 0

Antal forskningspublikationer, iflg. årsberetning 165 241 278 199 190

Afdeling for Bibelsk Eksegese

Ledelse pr. 1.2.2004

Afdelingen ledes af afdelingsleder, lektor, cand.theol.

Geert Hallbäck.

Forretningsudvalget består af lektor, ph.d. Bodil Ejrnæs, lektor, cand.theol. Lone Fatum, korrespondent Lotte Elkjær samt afdelingslederen.

Adresse

Købmagergade 44-46, 2 1150 København K Telefon 35 32 36 45/46 Fax 35 32 36 52 abe@teol.ku.dk www.teol.ku.dk/abe

Afdelingslederens årsberetning Personaleforhold

Den 1.8.2004 tiltrådte cand.mag. Karen Martens en stilling som undervisningsadjunkt med henblik på varetagelse af undervisning i hebraisk.

I forbindelse med sin 70-årsdag fratrådte cand.theol.

Arne Munk stillingen som lektor i Det Gamle Testamente 1.12.2004.

Forskningsvirksomhed

Afdeling for Bibelsk Eksegese udgør rammen om forsk-ning og undervisforsk-ning i stofområderne Det Gamle og Det Nye Testamente samt de bibelske skrifters omverden, dvs.

den Nære Orients historie og kultur, den græsk-romerske verden og den antikke jødedom. Da de bibelske skrifter studeres på grundlag af deres oprindelige sprog, indbefatter fagene såvel hebraisk som græsk filologi. Ud over fortolk-ningen af de enkelte skrifter beskæftiger fagene sig des-uden med hermeneutikken, dvs. teoridannelserne omkring tekstfortolkning.

1. Fællesprojekt om Messias/Kristus

Fællesprojekt om Messias/Kristus i og uden for Det Gamle og Det Nye Testamente. En undersøgelse af konstruktionen af messianske figurer gennem ‘personificering’ eller ‘bio-grafisering’ af ideologiske og teologiske motiver, med hen-blik på udgivelse i Afdelingens skriftserie “Forum for Bi-belsk Eksegese” (Bodil Ejrnæs, Troels Engberg-Pedersen, Lone Fatum, Geert Hallbäck, Ingrid Hjelm, Søren Holst, Niels Peter Lemche, Karen Martens, Mogens Müller, Jesper Tang Nielsen, Christina Petterson samt Thomas Thompson og Henrik Tronier (red.)).

The Messiah Myth. Monografi om den nærorientalske kongeideologis rolle i udviklingen af biografierne om Jesus og David; forventes at udkomme i 2005 (Thomas Thomp-son).

2. Det Gamle Testamente

From Gilgamesh to Jesus. Monografi om den intellektuelle tradition, som den afspejles i Det Gamle Testamentes an-vendelse af nærorientalske og klassiske fortællemønstre (Niels Peter Lemche, Thomas Thompson, P.R. Davies).

Det Gamle Testamente mellem historie og teologi.

Gam-meltestamentlig indledning og forskningshistorie, fulgt af en drøftelse af en opdateret historisk-kritisk forskningsmo-del for studiet af GT samt af spørgsmålet om religionshi-storie kontra teologi i GT. En lærebog (Niels Peter Lem-che).

Nyformulering af parallelismebegrebet med inddragelse af den klassiske filologi. En undersøgelse af parallelismer i hebraisk prosa i 1 Mosebog. Disse anses af semitiske filo-loger som poetiske indslag i prosateksten; men betragtes de – som i den klassiske filologi – som et retorisk stilmiddel, åbnes muligheder for at fortolke teksten i en ny sammen-hæng og for en nyformulering af parallelismebegrebet (Al-lan Rosengren).

En undersøgelse af forholdet mellem gammeltestament-lige salmer og salmer fra Qumran (Bodil Ejrnæs).

En undersøgelse af nordiske middelalderlige bibelover-sættelser – med henblik på bidrag til The New Cambridge History of the Bible (Bodil Ejrnæs).

3. Det Nye Testamente

3.1. Filosofi ved kristendommens rødder

Forskningsprojekt støttet af Statens Humanistiske Forsk-ningsråd, hvis overordnede anliggende er at afprøve, om og i hvilket omfang græsk-romersk filosofi ligger bag kri-stendommen allerede i dens tidligste skriftlige form. I pro-jektet indgår to ph.d.-projekter: “Johannesevangeliets akol-outhia mellem apokalyptik og etik” [jf. under Johannes-evangeliet] (Gitte Buch-Nielsen). “Filosofi bag Hebræer-brevets kristologi” (Stefan Nordgaard Svendsen). Mono-grafiprojektet “Paul in Space. Toward a Spatial Demytho-logizing of Philo, Apocalypses, and Paul” (Henrik Tronier) kan ligeledes placeres inden for forskningsprojektets per-spektiver. Deltagere i projektet: Troels Engberg-Pedersen, Henrik Tronier, Gitte Buch-Nielsen, Stefan Nordgaard Svendsen.

3.2. Markusevangeliet

Læsninger i Markusevangeliet. Gennemgang af Markus-evangeliet med præsentation af nye metodiske tilgange til evangelielæsningen. Et lærebogsprojekt (Lone Fatum (red.), Troels Engberg-Pedersen, Geert Hallbäck, Mogens Müller, Henrik Tronier).

Markusevangeliet som allegorisk skrift. Monografi, der undersøger evangeliet som en bevidst allegorisk konstruk-tion i lighed med Filons allegoriske fortolkninger af Mose-bøgerne (Henrik Tronier).

3.3. Johannesevangeliet

Überblendung im Johannesevangelium. Nyere kognitions-teoretiske studier over konceptuel ‘blending’ anvendes i tolkningen af Johannesevangeliets kristologi, hvor forskel-lige traditionelle forestillinger tilsyneladende smelter sam-men og danner nye betydningskonfigurationer (Jesper Tang Nielsen).

Johannesevangeliets akolouthia mellem apokalyptik og etik. Et forsøg på gennem den stoiske filosofis sans for

‘konsekvens’ at indfange betydningen af skabelsens fuld-endelse. Ph.d.-projekt (Gitte Buch-Nielsen).

3.4. Paulus

Body Language in Paul. En undersøgelse af Paulus’ tale om krop sammenholdt med konkrete forestillinger om krop og sted i antikken i øvrigt (Troels Engberg-Pedersen).

Paulus og Nietzsche. En sammenlignende analyse af Paulus’ og Nietzsches strategier, i samarbejde med syste-matisk teologi (Henrik Tronier).

3.5. Parænese

Early Christian Paraenesis in Context. Konferencebind ba-seret på to internationale konferencer, der kaster nyt lys over typer af formaning i antikkens filosofiske tradition og den tidlige kristendom (Troels Engberg-Pedersen i samar-bejde med James Starr).

3.6. Forskningshistorie

Udtrykket ‘menneskesønnen’ i fortolkningshistorien. Gen-nem analyser af fortolkningerne af udtrykket ‘menneske-sønnen’ fra De Apostolske Fædre og frem til nutiden søges det vist, i hvor høj grad de forskellige fortolkeres kristologi har bestemt forståelsen (Mogens Müller).

3.7. Religion i det 21. århundrede

Autoritative tekster. Inden for rammerne af satsningsområ-det ‘Religion i satsningsområ-det 21. århundrede’ afholdes en serie for-skerseminarer med deltagelse fra Jura og eksegese. Temaet er kanoniske og andre typer af autoritative tekster (Lone Fatum (leder), Troels Engberg-Pedersen, Geert Hallbäck, Henrik Tronier).

Andre ph.d.-projekter

“Komparative studier af bibelsk og tidlig græsk lov, relate-ret til vidne-funktionen” (Steen Thøgersen).

Faglige og administrative hverv Bedømmelsesudvalg

Bodil Ejrnæs: Formand for bedømmelsesudvalg vedr.

ph.d.-afhandling (Søren Holst) samt medlem af bedømmel-sesudvalg vedr. adjunktur i Det Gamle Testamente.

Troels Engberg-Pedersen: Formand for ph.d.-bedømmel-sesudvalg (Nicolai Techow) og medlem af bedømmelses-udvalg vedr. ph.d.-stipendium under satsningsområdet

‘Krop og Bevidsthed’ samt diverse udenlandske bedøm-melsesudvalg.

Niels Peter Lemche: Formand for bedømmelsesudvalg vedr. adjunktur i Det Gamle Testamente.

Thomas Thompson: Medlem af udenlandske bedømmel-sesudvalg.

Konsulent og rådgivningsvirksomhed

Geert Hallbäck: Konsulent for Bibelselskabets oversættelse af Det Nye Testamente til nutidsdansk.

Tillidshverv

Bodil Ejrnæs: Vicestudieleder; formand for det gammel-testamentlige fagudvalg; medlem af Københavns Universi-tets værdigruppe; næstformand i FolkeuniversiteUniversi-tets pro-gramråd; medlem af styrelsen af Nordic Network in Qum-ran Studies.

Troels Engberg-Pedersen: Medlem af Steering Commit-tee for Hellenistic Moral Philosophy Group under Society of Biblical Literature.

Lone Fatum: Formand for det nytestamentlige fagud-valg; medlem af KU’s stipendieudvalg for teologi og hu-maniora; formand for Det Teologiske Fakultets Grønlands-udvalg; medlem af Folkeuniversitetsnævnet samt medlem af div. legat- og kollegiebestyrelser.

Geert Hallbäck: Afdelingsleder samt medlem af rektors Bladudvalg.

Niels Peter Lemche: Leder af forskerskolen Religion og Samfund; ph.d.-studieleder; formand for Det Teologiske Fakultets It-udvalg.

Mogens Müller: Prodekan; medlem af rektors Forsk-ningsudvalg samt Formidlings- og Informationsudvalget;

formand for Hans Tausens Fond.

Henrik Tronier: Medlem af Fakultetsrådet samt af fakul-tetets Informationsudvalg.

Formidling

Udgivervirksomhed

Afdelingen udgiver skriftserien “Forum for Bibelsk Ekse-gese”. Bind 13, der redigeres af Henrik Tronier og Thomas Thompson, udkommer i begyndelsen af 2005.

Redaktionelle hverv

Bodil Ejrnæs: Collegium Biblicums årsskrift.

Troels Engberg-Pedersen: Medlem af board for Journal for the Study of the New Testament samt medlem af board for monografiserien Early Christianity in Context.

Niels Peter Lemche: Redaktør af Scandinavian Journal of the Old Testament samt medlem af board for Journal of Hebrew Scriptures.

Søren Holst, Flemming Nielsen, Jesper Tang Nielsen, Allan Rosengren mfl.: Redaktion af Bibliana.

Mogens Müller: Redaktør af Dansk Teologisk Tidsskrift.

Thomas Thompson: Hovedredaktør af monografiserien Copenhagen International Seminar samt medlem af redak-tionen for tidsskriftet Journal for the Study of the Old Te-stament.

Henrik Tronier: Teol-information.

Seminarer og andet

“Gender and Body in the Gospel of John”, internationalt forskerseminar arrangeret af ph.d.-stipendiat Gitte Buch-Nielsen, afholdt 20. oktober 2004 med deltagelse af Adele Reinhartz (Canada) Turid Seim (Norge), Jorunn Økland (England) samt Lone Fatum og Gitte Buch-Nielsen (Kø-benhavn).

Afdeling for Kirkehistorie Ledelse pr. 1.2.2004

Afdelingen ledes af afdelingsleder N. Kastfelt.

Bestyrelsen består af N. Kastfelt, M.S. Lausten og S.

Lux.

Adresse

Købmagergade 44-46, 1 1150 København K Telefon 35 32 36 10 Fax 35 32 36 39 akh@teol.ku.dk www.teol.ku.dk/akh

Afdelingslederens årsberetning

I løbet af 2004 har afdelingen afholdt et heldagsseminar om Retfærdig Krig, og været medarrangør af seminaret Ri-tualer i Kirkehistorisk og Praktisk-teologisk Perspektiv. I årets løb gik lektor Jørgen I. Jensen på pension, Eva Louise Lillie blev ansat som undervisningsadjunkt, og Anna Vind tiltrådte en stilling som adjunkt med særlige opgaver inden for internationalisering.

Forskningsvirksomhed

Afdelingens forskning vedrører især emner inden for mid-delalderens og 16. til 20. årh.’s kirkehistorie, herunder mis-sionens samt 3. verdens kirkehistorie. Tilknyttet afdelingen er desuden Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer, som le-des af lektor Nils Holger Petersen. Se særligt afsnit for samme.

1. Oldkirke og middelalder

Middelalderens korstogsbevægelse og kristningen af de baltiske lande (C.S. Jensen).

Dekalogens kirkehistorie; Matthæusevangeliets udlæg-ningshistorie (N. Jørgensen).

Hovedlinjerne og sammenhængen i Peter Aureolis tænk-ning (L.O. Nielsen).

2. Det 16.-20. århundrede

Dansk salmehistorie 1800-1870 (P. Balslev-Clausen).

Forholdet mellem Kierkegaard og Grundtvig; Teologisk teori (J.I. Jensen).

Erlangenskolens betydning for den lutherske forståelse af middelalderen (N. Jørgensen).

Luthers teologi 1515-1520 (S. Kjeldgaard-Pedersen).

Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark 1814-1849 (M.S. Lausten).

Luthers sprogforståelse og hans brug af den klassiske retorik; Forholdet mellem Paulus og Luther (A. Vind).

Den 3. verden

Kolonistaten og den postkoloniale stat: kirkens og missio-nens rolle for den afrikanske stats udvikling; Partnerskab eller afhængighed i samarbejde mellem donorer og modta-gere af udviklingsbistand (H.B. Hansen).

Kristendommens historie i Nordnigeria i kolonitiden;

Kristendom, islam og stat i nutidens Afrika; Kristendom og etnisk identitet i Nigeria (N. Kastfelt). Kristendom og poli-tik i Nordnigeria siden 1970’erne (N. Kastfelt med dr. M.

Gaiya, Nigeria).

Ph.d.-projekter

Forms Accepted, Forms Rejected: The Psysical and Intel-lectual Construction of the Trondheim Cathedral c. 1170-1270 (M.S. Andås. Se endvidere under Center for Studiet af Kulturarvens Ritualer); Povl Helgesens reformkatolske standpunkt (S. Haarløv); Hal Kochs bidrag til besættelses-tidens åndsliv (T.R. Reeh).

Satsningsområder

H.B. Hansen: Leder af fortsatte koordinationsaktiviteter in-den for KU’s Nord/Syd område.

N. Kastfelt: Medlem af styregruppen for temagruppen Religion mellem Konflikt og Forsoning under KU’s sats-ningsområde Religion i det 21. århundrede.

Faglige og administrative hverv Bedømmelsesudvalg

Afdelingens lærere har medvirket i bedømmelsesarbejde i ind- og udland i forbindelse med disputatser og stillingsbe-sættelser.

Udvalg og fonde

P. Balslev-Clausen: Formand. for Salmehistorisk Selskab og Grundtvig-selskabet; medlem af styrelsen for Nordisk Institut for Hymnologi og B.S. Ingemann-Selskabet.

M.B. Bruun: Medlem af bestyrelsen for Selskab for Kunst og Kristendom.

H.B. Hansen: Medlem af bestyrelsen for G.E.C. Gads Fond.

C.S. Jensen: Bestyrelsesformand for Øm Kloster Muse-um.

N. Jørgensen: Medlem af Fællesudvalget for Kristen-domsundervisning og af bestyrelsen for J.O. Andersens Le-gat.

N. Kastfelt: Medlem af Program- og Forskningsrådet ved Det Nordiske Afrikainstitut i Uppsala og af bestyrelsen for J.O. Andersens Legat.

S. Kjeldgaard-Pedersen: Medlem af styregruppen for Nordisk Institut for Hymnologi og Continuation Commit-tee for 11. Internationale Lutherkongres.

M.S. Lausten: Formand for bestyrelsen for Nørregaard

& Kochs Mindefond, for J.O. Andersens Legat; formand.

for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og for den dan-ske afdeling af Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique; medlem af styrelsen for Nordisk Institut for Kyrkohistorisk Forskning og for Folkeuniversitetet i København.

N.H. Petersen: Formand. for Center for Kunst og Kri-stendoms ledelsesgruppe; medlem af bestyrelsen for Stu-dies in Medievalism (St. Louis, Missouri, USA), for Nor-disk Selskab for Interartielle studier og for Modus, for-ening for middelaldermusikk (Oslo).

Konsulent- og rådgivningsvirksomhed

P. Balslev-Clausen: Konsulent for Kirkeministeriet i hym-nologiske spørgsmål.

C.S. Jensen: Forestår opbygningen af it-baseret og it-un-derstøttet undervisning.

A. Vind: Forestår udvikling og koordinering af fakulte-tets internationale forhold.

Tillidshverv

H.B. Hansen: Leder af Center for Afrikastudier; medlem af Fakultetsråd; formand for Rådet for U-landsforskning;

medlem af og næstformand. for bestyrelsen for Institut for Internationale Studier; medlem af bestyrelsen for Institute of Commonwealth Studies.

N. Jørgensen: Medlem af Studienævn.

N. Kastfelt: Afdelingsleder; formand. for Internationalt Udvalg.

S. Kjeldgaard-Pedersen: Dekan.

M.B. Bruun: Censor ved Universitetet i Nuuk.

L.O. Nielsen: Medlem af Fakultetsråd og af bestyrelsen for Forskerskolen Religion og Samfund (KU).

N.H. Petersen: Medlem af it-udvalg.

T.R. Reeh: Medlem af ph.d.-studienævn.

A. Vind: Medlem af Det Internationale Udvalg og af Sak-I-Udvalget.

Formidling

Udgivervirksomhed

Afdelingen udgiver kompendieserien Kirkehistoriske Frag-menter.

Center for Afrikastudier udgiver skriftserien Occasional Papers.

Redaktionelle hverv

P. Balslev-Clausen: Ansvarsh. red. for Hymnologiske Meddelelser.

M.B. Bruun: Medred. af Transfiguration.

H.B. Hansen: Medlem af Editorial Board for tidsskriftet African Affairs, Royal Africa Society, London.

S.R. Havsteen: Medred. af Transfiguration.

N. Kastfelt: Medlem af Editorial Board af Journal of Re-ligion in Africa (Brill); medredaktør af Kürito. A Journal af Bwatiye Studies.

S. Kjeldgaard-Pedersen: Medarb. ved Lutherbibliographie.

M.S. Lausten: Medred. af Dansk Teologisk Tidsskrift.

C.S. Jensen: Red. af middelaldersektionen ved tidsskrif-tet Nyt fra Historien.

E.L. Lillie: Medred. af Kirkehistoriske Samlinger; red.

af Iconographisk Post.

L.O. Nielsen: Editorial advisor for tidsskriftet Medieval Philosophy and Theology (Camb. U.P.).

N.H. Petersen: Ansvarsh. red. af tidsskriftet Transfigura-tion; medlem af redaktionskomitéen for Studies in Me-dievalism og for Journal af Music and Meaning; consultant editor for De Gruyter’s International Encyclopedia of the Bible (Berlin-New York).

E. Østrem: Medred. af Transfiguration.

Nationalt og internationalt forskningssamarbejde

M.S. Lausten: Medlem af styregrp. for Corpus Reformato-rum Scandinavicum.

H.B. Hansen: Deltager i Research and Education for Democracy in Tanzania (REDET), University of Dar es Salaam..

L.O. Nielsen: Udgiver af udvalgte værker af Petrus Au-reoli med dr. C. Schabel, University of Cypris, Nicosia;

udgiver af udvalgte værker af Thomas Wylton med dr. C.

Trifogli, All Souls’ College, Oxford.

N.H. Petersen: Deltager i “sapientia”-projektet ved Insti-tutionen för klassiska språk, Stockholm.

N. Jørgensen: Luthers postiller.

A. Vind: Medlem af forskningsgruppen Luther, Luthe-rans and the Bible: Past History and Future Directions.

Forskningsophold i udlandet

H.B. Hansen: Makerere University, Uganda.

Netværk

M.B. Bruun: Medlem af ENID, European Network on the Instruments of Devotion.

H.B. Hansen: Medlem af ledelse af AEGIS (samarbejds-organ mellem europæiske Afrikacentre); Erasmus-samarb.

med University of Edinburgh inden for Afrikastudier.

C.S. Jensen: Medlem af De re Militari.

S. Kjeldgaard-Pedersen: Formand. for styregruppen i NorFa-netværket Luther og luthersk tradition.

N.H. Petersen: Medlem af ENID, European Network on the Instruments of Devotion.

Vind: Medlem af styregruppen for Nordic Luther Network.

Afdeling for Systematisk Teologi Ledelse pr. 1.2.2004

Afdelingen ledes af afdelingsleder, lektor Bent Flemming Nielsen.

Bestyrelsens består af afdelingslederen, lektor Hans Raun Iversen, lektor Kirsten Busch Nielsen, lektor Jakob Wolf, korrespondent Birgitte Muriset og overassistent Else Tange samt stud.theol. Karsten Farup Hansen, stud.theol.

Peter Thorius (indtil 30.9.) og stud.theol. Maris Louise Wadum (fra 01.10.).

Organisation

Afdelingen er fagligt opdelt i sektioner for Etik og Religi-onsfilosofi, Dogmatik med Økumenisk Teologi, Praktisk Teologi og Kierkegaardforskning.

Adresse

Købmagergade 44-46, 3 Postboks 2164

1150 København K Telefon 35 32 36 75/76 Fax 35 32 36 84 ast@teol.ku.dk www.teol.ku.dk/ast

Afdelingslederens årsberetning

Afdeling for Systematisk Teologi har med sine tre sektio-ner for Dogmatik, Etik og Religionsfilosofi og Praktisk Teologi i 2004 haft et bredt udbud af undervisningstilbud, og medarbejderne har deltaget i en lang række seminarer, konferencer og andre aktiviteter både indenlands og uden-lands. Den fjerde afdeling fungerer i tæt tilknytning til SKC. Afdelingen udvikler E-learning med fjernstuderende og engelsksproget undervisning for udenlandske studeren-de. Det er tiltag, som søges udvidet fremover. Forskningen forløber i overensstemmelse med nedenstående prioriterin-ger og for en dels vedkommende i tæt samarbejde med af-delingens nære samarbejdspartnere, CFS, SKC og sats-ningsområdet Religion i det 21. århundrede.

Personaleforhold

Den 1.1. tiltrådte lic.theol. Niels Henrik Gregersen stillin-gen som professor i Systematisk Teologi med særligt hen-blik på Dogmatik.

Den 31.8. tog afdelingen afsked med professor, dr.theol.

Theodor Jørgensen, der har ønsket at gå på pension; og 1.8.

blev cand.mag. Peter Busch-Larsen ansat som undervis-ningsadjunkt med henblik på undervisning i Almen Filoso-fi samt Etik og ReligionsFiloso-filosoFiloso-fi.

Forskningsvirksomhed

De systematisk-teologiske fag – Dogmatik med Økume-nisk Teologi, Etik og Religionsfilosofi samt Praktisk Teo-logi – har til opgave at overveje den kristne traditions lære-indhold og ethos i et systematisk, herunder kommunikativt, perspektiv. Instituttets forskning sigter mod at udfolde, hvad kristendommen betyder som forpligtende livstydning i dag.

Dette brede sigte nødvendiggør, at forskningen på tværs af fagene koncentreres om særlige områder:

1. Menneskesyn og personbegreb

Kristen teologi ser mennesket som en person i et spæn-dingsforhold mellem individualitet og fællesskab, aktivitet og passivitet, uafhængighed og afhængighed. Dette forhold reflekteres på forskellige, ofte modsatrettede, måder inden for den teologiske og filosofiske tradition. Problemstillin-gen udfoldes i projekter om bl.a. åndsbegrebet, om refor-matorisk syndslære og om forsynslæren (A. Grøn, K.B.

Nielsen og S. Bruun samt C. Sløk (ph.d.-projekt)).

Med tilknytning til afdelingen er Danmarks Grundforsk-ningsfonds Center for Subjektivitetsforskning oprettet 1.3.2002. Professor A. Grøn og ph.d.-studerende I. Dam-gaard, B.K. Poulsen og W.M. Quist har forskningsmæssigt fungeret under centeret, hvorfor deres publikationer også er anført der.

2. Teologi, metafysik og hermeneutik

Den aktuelle teologiske diskussion udfolder sig mellem en metafysisk horisont på den ene side og en metafysikkritisk (hermeneutisk) horisont på den anden. Denne dobbelthed gør sig gældende i overvejelsen af, hvordan en religiøs til-værelsestydning som kristendommens forholder sig til en ikke-religiøs, f.eks. en naturvidenskabelig, tolkning af mennesket og verden. Dobbeltheden gør sig også gældende i den teologiske drøftelse af gudsbegrebet, der er et centralt tema i en række projekter (S. Bjerg, C. Pallesen og J. Wolf samt M. Gjerris, B.K. Poulsen og C.W. Tornøe (ph.d.-pro-jekter)).

3. Søren Kierkegaard-forskning

Af historiske og saglige grunde er afdelingen særligt for-pligtet på Søren Kierkegaard-forskning. Forpligtelsen vare-tages i samarbejde med Søren Kierkegaard Forskningscen-teret. Der arbejdes især med fortolkning af Søren Kierke-gaards værk i en aktuel systematisk-teologisk kontekst (A.

Grøn og P. Søltoft samt I. Damgaard, M. Olesen og W.M.

Quist (ph.d.-projekter)).

4. Teologi og kommunikation

Både historisk og systematisk udgør kommunikation en væsentlig dimension af kristen teologi. Dogmatisk set gør sammenhængen mellem ‘communio’ og ‘communicatio’

sig gældende både i gudslære, sakramentslære og ekklesio-logi – og ikke mindst, hvor disse lærepunkter drøftes i et økumenisk perspektiv. I den praktiske teologi melder det kommunikative aspekt sig bl.a. i liturgik, homiletik og mis-siologi. Spørgsmålet om teologi og kommunikation tages op i en række projekter (S. Bjerg, B.F. Nielsen, P. Nør-gaard-Højen og J.H. Olsen samt J. Jørgensen og R. Mark (ph.d.-projekter)).

5. Kirkeliv og kristen tro i forhold til sociale, politi-ske og retslige institutioner

For kirkeforskningen i Danmark spiller folkekirken en ho-vedrolle. Især de brudlinjer, der præger folkekirken i liv og lære, er genstand for afdelingens forskning. Således tages det ofte spændingsfyldte forhold mellem det dogmatisk normerede i kirkeforståelsen og kirkens faktiske udfoldelse som kirke op i projekter, ligesom kirkens forhold til stat, marked og civilsamfund drøftes (L. Christoffersen, H.

Raun Iversen, T. Jørgensen og B.F. Nielsen samt J. Bis-gaard (ph.d.-projekt)).

Faglige og administrative hverv Bedømmelsesudvalg

Medarbejdere ved afdelingen har medvirket ved følgende bedømmelsesopgaver:

N.H. Gregersen: Disputatser fra universiteterne i Gro-ningen (Holland) og Lund, en ph.d.-afhandling (KU) samt i ph.d.-bedømmelsesudvalget for KU’s satsningsområde

“Religion i det 21. århundrede”. A. Grøn: medlem af dis-putatsbedømmelsesudvalg, Det Teologiske Fakultet, Aar-hus Universitet, bedømmelsesudvalg vedr. lektorat i Pæda-gogisk Filosofi, DPU, samt bedømmelsesudvalg vedr. un-dervisningsadjunktur, Det Teologiske Fakultet, KU.

H.R. Iversen: Har været medlem af bedømmelsesudvalg ved doktorgradsforsvar i Lund.

Theodor Jørgensen: Har været officiel opponent ved dis-putats i Oslo.

B.F. Nielsen: Formand for bedømmelsesudvalg for en ph.d.-afhandling (KU).

K.B. Nielsen: Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. lek-torat i Dogmatik ved Aarhus Universitet, af udvalg vedr.

en ph.d.-afhandling og af sakkundigudvalg vedr. forskaras-sistent ved Uppsala Universitet.

P. Nørgaard-Højen: Har været medlem af sagkyndigt ud-valgt til bedømmelse af teologisk afhandling (Stavanger) og medlem af evalueringsteam til bedømmelse af de teolo-giske uddannelser i Estland.

C. Pallesen og P. Søltoft: Har været formænd for bedøm-melsesudvalg for hver to ph.d.-afhandlinger.

Konsulent- og rådgivningsvirksomhed

S. Bjerg: Har været konsulent for Norges forskningsråd.

N.H. Gregersen: Har udført konsulentarbejde for Det Norske Forskningsråd, samt for John Templeton Foundati-on (USA).

A. Grøn: Konsulent for Nordisk Samarbejdsnævn for Humanistisk og Samfundsvidenskabelig Forskning (NOS-HS) og the Fund for Scientific Research (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzook), Belgien.

H.R. Iversen: Konsulent for NorFa.

K-B. Nielsen: Udpeget til medlem (co-chair) af interna-tional arbejdsgruppe 2005-2008 vedr. anglikansk-luthersk dialog (LWF), medlem af forskerskolebaggrundsgruppe i forlængelse af styregruppe for Nordisk Netværk for Kon-tekstuel Teologi, af planlægningsgruppe vedr. “Copenha-gen Bonhoeffer Symposium sept.-okt. 2005 og medlem af plangningsgruppe vedr. Nordisk Systematikerkonference 2007.

Tillidshverv

I. Damgaard: Medlem af bestyrelsen for Forskerskolen Re-ligion og Samfund, KU.

N.H. Gregersen: Medlem af Det Lutherske Verdensfor-bunds (LWF’s) Council som repræsentant for Den Danske Folkekirke; bestyrelsesformand for The Ecumenical Insti-tute i Strassbourg; Trustee og Executive Committee Mem-ber for International Society for the Science and Religion (ISSR); Council Member for John Templeton Foundation (Philadelphia, USA); medlem af Det Mellemkirkelige Råds LWF-arbejdsgruppe samt medlem af Diakonhøjskolens be-styrelse.

A. Grøn: Medlem af Det Kongelige Danske Videnska-bernes Selskab, medlem af bestyrelsen for Forskerskolen Religion og Samfund, KU, leder af Afdeling for Søren

In document Årbog 2004 (Sider 139-177)