• Ingen resultater fundet

Det Juridiske Fakultet

In document Årbog 2004 (Sider 177-200)

Fakultetets ledelse

Pr. 1.2.2004: Dekan, professor, lic.jur. Vagn Greve.

Prodekan, professor, dr.jur. Jens Kristiansen.

Administrationschef, cand.jur. Kim Hastrup.

Sekretariatschef, cand.jur. Pia Skov.

Fakultetsråd

Pr. 1.2.2004: Dekan, professor, lic.jur. Vagn Greve (dekan og formand).

Professor, dr.jur. Jens Kristiansen (prodekan).

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen (ekstern re-præsentant).

Højesteretsdommer Jon Stokholm (ekstern repræsentant).

Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen.

Professor, dr.jur. Peter Pagh.

Professor, dr.jur. Vibe Ulfbeck.

Lektor Anita Rønne.

Advokat Anders Dorph (D-VIP).

Biblioteksleder Lisbeth Rasmussen (TAP-repræsentant).

Kontorfuldmægtig Anja Westmann (TAP-repræsentant).

Kontorfuldmægtig Gitte Jensen (TAP-suppleant).

Stud.jur. Mads Skovgaard Andersen (studenterrepræsen-tant).

Stud.jur. Kristian Lauta (studenterrepræsentant).

Stud.jur. Julie Torsbjerg Holse (studenterrepræsentant).

Adresse

St. Kannikestræde 11 1169 København K Telefon 35 32 32 22 Fax 35 32 35 86 jurfak@jur.ku.dk www.jur.ku.dk

Dekanens årsberetning

2004 var for universitetet et mellemår, hvor man ventede på, hvad implementeringen af den nye universitetslov ville komme til at betyde i praksis. Det blev imidlertid ikke af den grund et år præget af passivitet. Det Juridiske Fakultet fortsatte sit arbejde med at fremtidssikre uddannelse, forsk-ning og administration.

Fakultetets økonomiske situation er fortsat præget af, at de “tørre fag” som jura forfordeles bevillingsmæssigt, hvil-ket sætter snævre grænser for udviklingen såvel forsk-ningsmæssigt som pædagogisk. Fakultetet er endvidere i den interne fordeling kendetegnet ved at have en væsent-ligt mindre forskningsbevilling end de øvrige fakulteter, hvilket gør det vanskeligere at lægge forpligtende langtids-planer. Fakultetet har dog heller ikke ladet dette stoppe ud-viklingsarbejdet inden for de givne rammer.

I nutiden er regelmængden og regeludskiftningen man-gedoblet sammenlignet med situationen for blot få år siden.

Det har medført, at mange juridiske problemkredse har ændret karakter fra at være hjørner af hovedfag til at være selvstændige discipliner, som kræver en forskers fulde tid, hvis studenterne skal have en forsvarlig undervisning og praktikerne de nødvendige analyser og hjælpemidler. I modsætning til de fleste andre fag er det ikke muligt at im-portere lære- og håndbøger fra udlandet; de kan kun produ-ceres af de juridiske universitetsmiljøer i Danmark, fordi retssystemet fortsat på de fleste områder er blandinger af

nationale og overnationale regler. Også af den grund bør lærerstaben øges kraftigt. Fakultetets forskningsplan er med denne baggrund præget af et ønske om stor bredde og ikke blot koncentration om de særligt stærke områder. I årets løb er der nybesat professorater i formueret, civilpro-cesret og mægling, lektorat i immaterialret samt adjunktu-rer i it-ret, entrepriseret og menneskeret.

Forskningen blomstrer; stabens videnskabelige produk-tion er meget omfattende med 311 forskningspublikaproduk-tioner eller gennemsnitligt 3,6 per videnskabelig medarbejder.

Der er publiceret afhandlinger om WTO, strafudmåling, det statslige bevillingssystem og synet på kriminalitet. Ved siden af de dogmatiske studier er der bl.a. gennemført rets-sociologiske og kriminologiske undersøgelser. En ekstern evaluering af den offentligretlige forskning karakteriserede fakultetet som et levende og aktivt forskningsmiljø, men pegede også på, at der fortsat er væsentlige lakuner.

Fakultetet lægger stor vægt på en tæt kontakt mellem teori og praksis. Lærerne har desuden taget aktivt del i lov-forberedelse og samfundsdebat. Det Juridiske Fakultet har som bekendt ekstremt få faste lærere i forhold til antallet studerende (1:84). Den direkte kontakt mellem de faste lærere og studenterne kan derfor ikke have det omfang, som er ønskeligt. Til gengæld gives en meget stor del af undervisningen af særdeles kvalificerede praktikere, der sikrer, at undervisningen er baseret på en tæt kontakt mel-lem praksis og teori.

Fakultetet har fortsat en høj gennemførelsesprocent. Ar-bejdsløshedstallene for jurister har i mange år været meget lave. Det har i en periode været anderledes, men vore kan-didaters praktiske anvendelighed viser sig ved, at deres ar-bejdsløshed fortsat er lav i forhold til sammenlignelige ud-dannelsers. Der er heldigvis nu en positiv udvikling. Be-skæftigelsessituationerne har – antager jeg – smittet af på gennemførelseshastigheden, hvilket har givet sig udslag i færre gennemførte eksaminer end i de foregående år.

Alle vore studerende ved, at en meget betydelig del af deres fremtidige arbejde vil blive baseret på internationale og udenlandske regler, vil foregå på fremmede sprog, vil blive for udenlandske klienter eller med udlændinge som modpart. Uddannelsen ændrer derfor i disse år karakter, så de får forudsætningerne herfor. Kandidatuddannelsen har således et stort antal internationale fag, hvor der undervises på et hovedsprog. Det er også derfor, at fakultetet relativt set er et af de områder på universitetet, der modtager flest gæstestuderende og sender flest studerende afsted på studieophold ved fremmede universiteter. Vi har haft ad-skillige udenlandske gæstelærere og gæsteforelæsere.

Et led i fakultetets internationale arbejde er deltagelse i de internationale processpilkonkurrencer. Fakultetet har også i år haft den glæde, at vore studenter har fået meget flotte pla-ceringer, herunder en første plads i “forhandling i Paris” og en anden plads ved “EF-Domstolen i Luxembourg”.

I studienævnets regi er der arbejdet intensivt på revisio-ner af bachelor- og kandidatuddannelserne med henblik på færdiggørelse af nye studieordninger m.m. i 2005. Endvide-re fortsættes arbejdet med at skabe et bEndvide-redt og varieEndvide-ret grundlag for livslang efter- og videreuddannelse på det juri-diske område. Det gælder såvel med hensyn til master- og diplomuddannelser, som ved åbent universitetaktiviteter.

Fakultetet har en velfungerende og effektiv administrati-on. Ved et stort personaleseminar i Helsingør blev den ku-legravet af medarbejderne. Seminaret har resulteret i en række reformer. Universitetets gennemgribende omstruktu-rering af hele den økonomiske forvaltning har inddraget fa-kultetet og dets medarbejdere.

Dekan Vagn Greve

Fakultets økonomi og aktiviteter

Tabel 1. Formålsopdelt regnskab 2000-2004

Udgifter, mio.kr., løbende priser

2000 2001 2002 2003 2004

Forskning i alt 25,917 32,392 39,565 37,393 43,157

Basisforskning 14,406 20,310 24,008 23,205 26,564

Tilskudsfinansieret forskning 3,043 3,691 5,451 5,547 5,490

Kontraktforskning 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Forskeruddannelse 8,468 8,391 10,106 8,641 11,102

Uddannelse i alt 54,115 57,659 58,181 61,800 69,859

Ordinær uddannelse 52,939 56,152 55,907 56,654 64,599

Åben uddannelse 0,000 0,114 0,285 1,726 0,323

Efteruddannelse 1,301

International studenterudveksling 1,175 1,393 1,989 3,421 3,636

Andre faglige formål i alt 0,120 0,004 0,000 0,000 0,241

Øvrig faglige formål 0,120 0,004 0,000 0,000 0,241

Fælles formål i alt 7,123 7,745 7,680 8,056 7,997

Bygningsdrift0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Generel ledelse og administration 7,123 7,745 7,680 8,056 7,997

I alt 87,276 97,800 105,426 107,249 121,254

Tabel 2. Aktiviteter 2000-2004

Aktiviteter

2000 2001 2002 2003 2004

Antal studerende 4.056 4.044 4.004 4.036 4.052

Antal STÅ 2.450 2.387 2.369 2.373 2.268

Antal optagne pr. 1. oktober 636 622 654 637 634

Antal 1. prioritetsansøgere 1.317 1.084 1.230 1.031 1.026

Gennemsnitsalder for optagne 23 23 24 23 24

Median, alder, for optagne 21 21 21 21 21

Antal bachelorer 615 419 485 539 324

Gennemsnitsalder, bachelorer 26 26 26 26 26

Gennemsnitlige gennemførelsestid, bachelorer 4 4 4 4 4

Antal kandidater 419 405 446 400 411

Gennemsnitsalder, kandidater 29 29 29 29 29

Gennemsnitlige gennemførelsestid, kandidater 7 7 7 7 7

Åben Uddannelse – Antal deltagerbetalende STÅ 1 7 19 32 36

Færdiguddannede på hele udd. (master diplom) 26

Antal forskeruddannelsesårsværk i alt 27 19 17 17 18

Antal forskeruddannelsesstud. pr. 1. okt., i alt 24 19 21 15 17

Antal forskeruddannelsesstud. pr. 1. okt., mænd 14 11 13 10 8

Antal forskeruddannelsesstud. pr. 1. okt., kvinder 10 8 8 5 9

Antal afhandlinger, året 4 6 5 7 4

Studerende, der udløser internationaliseringstilskud 240 221 278 289 374

Indgående 137 105 133 144 201

Udgående 103 116 145 145 173

Antal doktorgrader 1 2 0 1 0

Antal forskningspublikationer, iflg. årsberetning 281 293 325 345 215

Forskningsafdeling I

Ledelse pr. 1.2.2004

Forskningsafdelingen ledes af afdelingsleder, professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen.

Organisation

Geografisk har afdelingen til huse tre steder: Studiestræde 6, Skindergade 14, og Nørregade 15, alle København K.

Adresse

Studiegården Studiestræde 6 1455 København K Telefon 35 32 22 22 Fax 35 32 32 03 reta@jur.ku.dk www.jur.ku.dk/afd1

Afdelingslederens årsberetning

Forskningsafdeling I er den største af de tre afdelinger ved Det Juridiske Fakultet. Afdelingens medarbejdere beskæf-tiger sig med forskning og undervisning i privatretlige, in-ternationale fag og almene fag. Disse fag ligger på bache-lor- og kandidatdelen af den juridiske uddannelse. Under-visning sker af hold og ved forelæsninger efter studieord-ningen, og som vejledning af enkelte studerende, herunder uddannelse og vejledning af ph.d.-studerende. Herudover stiller afdelingens medarbejdere sig til rådighed for det øvrige samfund ved formidling af forskningen. Afdelingen har en række eksternt finansierede forskere tilknyttet, og har været vært for udenlandske gæsteforskere som led i af-delingens samarbejde med forskere i udlandet. Et tidsbe-grænset professorat i formueret er blevet besat af en docent fra afdelingen. Blandt afdelingens medarbejdere er der til-lige udnævnt to nye lektorer og to nye adjunkter.

I begyndelsen af året fejrede afdelingen 40-året for op-rettelsen af Det Retsvidenskabelige Institut, der er dens forløber, hvilket skete ved et seminar med oplæg fra perso-ner, der har haft særlig tilknytning til institutionen. I no-vember var afdelingen på en studierejse til Paris, hvor man bl.a. besøgte universitetet Paris II og en række andre juridi-ske institutioner. I slutningen af året ophørte adj. professor, dr.jur. hc. Ole Dues tilknytning til afdelingen, der hyldede hans store indsats ved et seminar med deltagelse af promi-nente foredragsholdere fra ind- og udland.

Forskningsvirksomhed 1. Advokatret

Et forskningsprojekt om advokatstandens retsforhold og udviklingslinjer. Et første udkast til to lærebogsfremstillin-ger er færdiggjort, henholdsvis om advokatjura og om ad-vokatens færdigheder. Bøgerne er anvendt ved undervis-ningen i kursusfaget Advokatprofessionen (Mads Bryde Andersen).

2. Entrepriseret

Der er arbejdet et disputatsprojekt om entrepriseaftaler (Ole Hansen).

3. EU-ret

Der er arbejdet med den EU-retlige kontrol med fusioner, med den EU-retlige regulering af den fri bevægelighed i EU og med EU’s fælles udenrigshandelspolitik (Morten Broberg).

Et ph.d.-projekt om retsreglerne vedrørende EU’s ekster-ne relatioekster-ner er fortsat (Rass Holdgaard).

Deltagelse i et nordamerikansk-dansk forskningsprojekt med titlen “The Small State of Denmark”, især finansieret af amerikanske fonde og under ledelse af politologer og so-ciologer fra Canada, USA og Danmark. Desuden er arbej-det med arbej-det europæiske fremtidskonvents udkast til forfat-ningstraktaten fortsat og der er udgivet flere publikationer (Hjalte Rasmussen).

4. Folkeret

Der er publiceret en undersøgelse om reform af retssyste-mer og jurauddannelsen i overgangssamfund (Helle Blom-quist).

Ole Spiermann har i efteråret virket som fagleder i fol-keret. Håndbogen “Moderne folkeret”, som udkom i janu-ar, er revideret. Desuden er arbejdet med ph.d.-afhandlin-gen om Den Permanente Internationale Domstol færdig-gjort og udkommer i begyndelsen af januar 2005 (Ole Spiermann).

5. Formueret

Der er arbejdet med den almindelige aftale- og obligations-ret og i den forbindelse er der bl.a. udsendt en lærebog (Mads Bryde Andersen).

Der er arbejdet med International privatret på formueret-tens område, herunder reglerne om domstolenes internatio-nale kompetence samt den retlige regulering af lovvalg i kontrakt og delikt m.m. Der er desuden arbejdet med den internationale købelov (CISG), særligt i forbindelse med spørgsmålet om præjudikatværdien af udenlandsk retsprak-sis samt forholdet mellem CISG-reglerne om force majeure (exemptions) og indenlandske retsregler om “hardship”.

Flere forskningsresultater er offentliggjort i 2004, andre udgives primo 2005. Fagleder i Obligationsret (Joseph Lookofsky).

Arbejdet med en afhandling om retsanvendelse i interna-tional handelsvoldgift er videreført (Ole Spiermann).

Bogen “Erstatningsretlige grænseområder. Produktan-svar og professionsanProduktan-svar” er udgivet. Herudover er publi-ceret en engelsksproget fremstilling om udviklingen i dansk erstatningsret (Vibe Ulfbeck).

6. Forsikringsret

Undersøgelsen af den private syge- og ulykkesforsikring i Danmark er afsluttet. Undersøgelsen er udmøntet i en bog med samme titel. Der er desuden arbejdet med en ny lære-bog i faget forsikringsret, og arbejdet som redaktør på et projekt om motorkøretøjsforsikring i Danmark, er fortsat (Ivan Sørensen).

7. Immaterialret

Et disputatsprojekt vedr. krænkelseslæren i international immaterialret er fortsat (Morten Rosenmeier).

Arbejdet med immaterialretten er fortsat. Der er desuden udarbejdet en ny udgave af Lærebog i Immaterialret samt bidrag til opdateringen af Konkurrenceretten i EU, begge til udgivelse jan./feb. 2005 (Jens Schovsbo).

8. IT-ret

Der er arbejdet med den retlige regulering af informations-teknologien og foruden tidsskriftsafhandlinger er der vedli-geholdt en it-retlig hjemmeside under www.it-retten.dk (Mads Bryde Andersen).

Der er påbegyndt et disputatsprojekt om de retlige ram-mer for overdragelse af information (Henrik Udsen, tiltrådt 1.9.).

9. Kapitalmarkedsret

En gennemgang af værdipapirhandelsloven er afsluttet, hvilket resulterede i det første egentlige kommentarværk til loven. Arbejdet med at analysere udviklingen i EU på det finansielle område og påvirkningen af den danske finansi-elle lovgivning er desuden fortsat (Jesper Lau Hansen).

Et ph.d.-projekt om børsprospekter er fortsat (Birgitte Schøtt Knudsen, barselsorlov til 22.5.).

10. Konkurrenceret

En ph.d.-afhandling om den europæiske regulering af for-syningsmonopolerne (tele/energi) er videreført (Christian Bergqvist).

Der er forsket inden for konkurrenceretten (Caroline Heide-Jørgensen).

Kapitlet om misbrug af dominerende stilling i lærebogen om EU-konkurrenceret er revideret (Charlotte Friis Bach Ryhl, barselsorlov i hele 2004).

11. Kriminologi og retssociologi

Antologien Crime and Justice in Scandinavia er redigeret.

Antologien publiceres primo 2005. Desuden er der skrevet kriminologiske og retssociologiske artikler (Ulla V. Bonde-son).

12. Menneskeret

Arbejdet på en afhandling om Den Europæiske Menneske-rettighedsdomstol er fortsat (Jonas Christoffersen).

13. Miljøret

Der er forsket inden for WTO-ret og en ph.d.-afhandling om miljøretten inden for samme område er afsluttet (Laura Nielsen).

En større udredning om affaldslovgivningen er afsluttet, og der er påbegyndt en samlet fremstilling af reglerne om miljøvurdering (VVM). Herudover har den miljøretlige forskning koncentreret sig om miljøretlige principper og naturbeskyttelse, en ny grundlæggende miljøretlig fremstil-ling og udredning af forholdet mellem forvaltnings- og ci-vilprocessen (Peter Pagh).

14. Procesret

Arbejdet med en lærebog i strafferetspleje er videreført.

Bogen forventes udgivet i 2005. I forbindelse med en kon-gres i USA er den nyeste udvikling i de processuelle regler i de skandinaviske lande samlet. Der er desuden udarbejdet materialesamlinger til bacheloruddannelsen og overbyg-ningsfaget strafferetspleje og retssikkerhed. I maj blev Eva Smith udnævnt til æresdoktor i Lund (Eva Smith).

15 Retsfilosofi

Et ph.d.-projekt om statsborgerskab fra et retsfilosofisk perspektiv er påbegyndt (Silvia Adamo, tiltrådt 1.9.).

16. Retshistorie

Arbejdet med dansk forvaltningsrets historie er fortsat (Helle Blomquist ).

Der er arbejdet med processens historie som en del af udarbejdelsen af et værk om den danske proces’ historie (Pernille Ulla Knudsen).

Henrik Stevnsborg er studieleder og som sådan fritaget for forskning.

Arbejdet på en samlet fremstilling af dansk retshistorie som et projekt støttet af Carlsbergfondet samt arbejdet med proceshistorie er fortsat. Arbejdet på afslutningen af Det Juridiske Fakultets historie, en bog om danske advokater i det 20. årh., samt en bog om Auguste Bournonville som samfundsborger er endvidere fortsat (Ditlev Tamm).

Et ph.d.-projekt om slægtens funktion i nordisk højmid-delalderret er afsluttet (Helle Vogt).

17 Retslingvistik

Anne Lise Kjær har indledt arbejdet med eget delprojekt i det SSF-støttede projekt “Europæisk retsforståelse: En kri-tisk analyse af dens konstituering”, ledet af Henrik Zahle.

Desuden har hun været medredaktør af antologien “Euro-pæisk retskultur – på dansk”, som afslutter det SSF-/SHF-støttede tværfaglige forskningsprojekt om retskulturer (med Henning Koch, Forskningsafdeling II).

18. Retslære

Arbejdet på en indførende fremstilling om retsfilosofi er fortsat. En foreløbig udgave er udkommet under titlen

“Praktisk Retsfilosofi” (Henrik Zahle).

19. Retsretorik

Et ph.d.-projekt med titlen “Forskning i et teoretisk funda-ment for en overbevisende retsretorik” er påbegyndt (Ma-ria Louise Staffe, tiltrådt 1.2.).

20. Selskabsret

Jan Schans Christensen har arbejdet med en bog om det europæiske selskab (SE-selskabet). Han har, foruden at ud-give diverse artikler, redigeret en antologi om god sel-skabsledelse, som han tillige var medforfatter af. Der er desuden, sammen med de øvrige medlemmer af High Le-vel Group of Company Law Experts, udarbejdet en rapport til brug for en konference arrangeret af EU-kommissionen og det hollandske EU-formandskab. Endvidere er der igangsat et arbejde om corporate governance og fonde (Jan Schans Christensen).

Der er påbegyndt et ph.d.-projekt med titlen “Selskabs-statuttets udstrækning og afgrænsning – lovvalget i sel-skabsretlige konflikter” (Stinne Taiger Ivø, tiltrådt 1.2., barselsorlov fra 17.5.).

21.Transportret

Arbejdet med et ph.d.-projekt om fortolkning af standard-certepartier inden for søretten er fortsat (Anders Møll-mann).

Der er arbejdet med en fremstilling om ansvaret for sik-kerhedsmangler i transportretten. Herudover har er der publiceret en fremstilling om fragtføreransvaret for selv-stændigt virkende tredjemand under CMR-loven (Vibe Ulfbeck).

Faglige og administrative hverv Bedømmelsesudvalg

Mads Bryde Andersen: Har været medlem af et bedømmel-sesudvalg ved Aarhus Universitet vedrørende et professo-rat og ved universitetet i Oslo vedrørende en stilling som førsteamanuensis. Han er endvidere medlem af et ph.d.-be-dømmelsesudvalg i Finland.

Ulla V. Bondeson: Har været vejledermedlem af et ph.d.-bedømmelsesudvalg.

Jesper Lau Hansen: Har deltaget ved bedømmelsen af et professorat ved Copenhagen Business School og ved be-sættelse af diverse interne stillinger og ansøgninger om ph.d.-stipendier.

Jan Schans Christensen: Har deltaget i bedømmelsen af en norsk doktordisputats.

Joseph Lookofsky: Har været medlem af et bedømmel-sesudvalg vedrørende et adjunktur ved Det Juridiske Fa-kultet.

Peter Pagh: Har været medlem af bedømmelsesudvalg vedrørende ph.d.-afhandling ved Aarhus Universitet og vedrørende docent ved Lund Universitet samt vedrørende ansøgninger under det norske miljøforskningsprogram.

Hjalte Rasmussen: Har været vejledermedlem af et ph.d.-bedømmelsesudvalg.

Jens Schovsbo: Har været medlem af bedømmelsesud-valg vedr. doktorafhandling ved Stockholms Universitet samt været formand for bedømmelsesudvalg vedr. lektorat i immaterialret.

Eva Smith: Har været formand for bedømmelsesudval-get vedrørende professoratet i proces ved Københavns Uni-versitet samt medlem af bedømmelsesudvalget vedrørende en disputats i Lund og en ph.d.-afhandling i psykologi i Århus.

Vibe Ulfbeck: Har været formand for et bedømmelses-udvalg vedrørende adjunktur i entrepriseret.

Henrik Zahle: Har været medlem af doktorudvalg ved Universitetet i Bergen, Uppsala Universitet og Aarhus Uni-versitet, og har desuden været formand for et ph.d.-udvalg ved Københavns Universitet.

Udvalg og fonde

Mads Bryde Andersen: Formand for Fonden til Støtte af Retsvidenskabelig Forskning ved Københavns Universitet, Det Finneske Legat, Laurens Bogtman Fonden, Bernths Rejselegat og Grev Adam Moltkes familiefond. Han er desuden næstformand for Indskydergarantifonden og med-lem af Alfred Benzons Fond, Karsten Meyers Legat for Yngre Jurister, Den Berlingske Fond, Institutionen San Ca-taldo, IDA-IT’s Fond og en række private fonde og institu-tioner. Han har endvidere været medlem af Domæneudval-get, Udvalget vedrørende Økonomisk Kriminalitet og Da-takriminalitet og Justitsministeriets Udvalg vedrørende Ad-vokater (med formandskab for underudvalg).

Jan Schans Christensen: Formand for det af økonomi-og erhvervsministeren nedsatte udvalg vedr. revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven. Han er des-uden næstformand for Radio- og Tv-nævnet.

Peter Pagh: Har været formand for et udvalg af uafhæn-gige eksperter, der har fremsat forslag til revision af er-hvervsaffaldslovgivningen. Udvalget var nedsat af Dansk Byggeri.

Hjalte Rasmussen: Formand for Sven Henningsens Le-gat.

Jens Schovsbo: Medlem af kulturministeriets kapitel 3-udvalg og af videnskabsministeriets Domæne3-udvalg. Han er desuden medlem af Teknologirådets arbejdsgruppe “Pa-tentsystemets fremtid”, Patent- og Varemærkestyrelsens IP-dialog for patenter og brugsmodeller og for varemærker.

Han er endvidere medlem af bestyrelserne for Børge Hinsch Fonden, Familiefonden Furebakken samt Jurist- og Økonomforbundets Forlags Fond.

Ditlev Tamm: Formand for bestyrelsen for Det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaljelegat samt medlem af besty-relsen for en række fonde.

Vibe Ulfbeck: Fakultets repræsentant i Axel H’s rejsele-gat. Hun er endvidere udpeget som suppleant i Fondsrådet.

Henrik Zahle: Formand for bestyrelsen for Julie von Müllens Fond.

Tillidshverv

Mads Bryde Andersen: Medlem af Fakultetsrådet. Uden for fakultetet er han formand for Dansk Internet Forum, Dansk Selskab for Ophavsret, Foreningen San Cataldos Venner og for Den Danske Styrelse for de Nordiske Jurist-møder. Herudover er han medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Voldgift, Foreningen Industriel Retsbeskyttel-se og Juridisk Forening i København. Han er endvidere medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og af den danske delegation i UNCITRAL.

Ulla V. Bondeson: Medlem af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening, vicepræsident i The International So-ciety of Criminology samt medlem af The Steering Com-mittee for the Campbell Crime and Justice Group.

Morten Broberg: Har været medlem af brugergruppen for Juridisk Forskningsbibliotek.

Jonas Christoffersen: Bestyrelsesmedlem i International Commission of Jurists, Danish section og formand for be-styrelsen i Sasakawastipendiaters Alumneforening ved Kø-benhavns Universitet.

Jesper Lau Hansen: Udpeget af dekanen som afdelings-leder. Han er endvidere af Københavns Universitet udpeget som medlem af bestyrelsen for Nordisk Kollegium, hvor han er næstformand, og af rektor som medlem af Det Råd-givende Udvalg for The Crown Princess Mary Scholarship.

Anne Lise Kjær: Har indtil 1.6. været Det Juridiske Fa-kultets repræsentant i et tværfakultært samarbejde om for-beredelse af et satsningsområde om “Europastudier – Kon-sekvenser af Europas forandring”.

Joseph Lookofsky: Secretary General of the Danish Committee for Comparative Law (Association Internatio-nale des Sciences Juridiques) samt koordinator for fakulte-tets studenterudvekslingsprogrammer med New York Uni-versity School of Law & Duke UniUni-versity School of Law.

Han er hovedansvarlig for fakultetets deltagelse i proces-spillet: International Commercial Arbitration Moot (Wien).

Peter Pagh: Medlem af Fakultetsrådet, medlem af besty-relsen for Dansk selskab for miljøret og formand for Bebo-erklagenævnet i Albertslund Kommune.

Hjalte Rasmussen: Det Juridiske Fakultets hovedrepræ-sentant i det internationale arbejde, herunder deltagelsen i et antal internationale Moot Courts, forsknings- og studen-terudvekslingsaftaler.

Charlotte Friis Bach Ryhl: Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Europaret.

Jens Schovsbo: Ph.d.-studieleder, formand for ph.d.-stu-dienævnet samt biblioteksansvarlig ved Det Juridiske Fa-kultet. Han er director of the Institute for the Study of

EU-law, Shangdon University Law School, Kina og Permanent Guest Professor samme sted. Han er desuden efor for den arnemagnæanske stiftelse, generalsekretær for den Nordi-ske Samarbejdskomité for industriel retsbeskyttelse samt formand for UBVA’s arbejdsudvalg. Han er endvidere medlem af bestyrelsen for COPY-DAN Tekst & Node, COPY-DAN’s digitale arbejdsgruppe, Ankenævnet for Pa-tenter og Varemærker, Klagenævnet for Domænenavne, WIPO Arbitration and Mediation Center’s Domain Name Panel, Europa Kommissionens High Level Copyright Ex-perts Group samt the Roster of ExEx-perts under Cartagena-protokollen. Derudover er han rådsvalgt medlem af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster.

Ditlev Tamm: Medlem af Det kgl. Danske Videnskaber-nes Selskab, Academiae Europaea samt Selskabet for Fæd-relandets Historie. Han er dansk medlem af bl.a. Commis-sion internationale pour l’histoire des Universitées, af In-stituto por las investigaciones de la historia del derecho, af Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano og af Beirat des Jahrbuchs für Vervaltungsrecht. Han er des-uden formand for institutionen N. Zahles Skole og medlem af den af Folketinget nedsatte PET-kommission.

Eva Smith: Formand for Det Kriminalpræventive Råd samt formand for bestyrelsen for Københavns Retshjælp.

Hun er desuden medlem af forretningsudvalget for ECRI under Europarådet samt medlem af retsplejerådet, straffe-retsplejeudvalget og udvalget om dommernes bibeskæfti-gelse. Endvidere er hun medlem af udvalget vedrørende trossamfund under Kirkeministeriet, mæglingsmand for SID i sager om medlemsklager samt medlem af kommis-sionen til undersøgelse af Dan Lynge-sagen.

Ole Spiermann: Bestyrelsesmedlem i den danske afde-ling af Comité Maritime International og International Law Association. Han er desuden medlem af Executive Council of the International Law Commission i London samt af or-ganisationens internationale ekspertkomitér om voldgift og beskyttelse af udenlandske investeringer.

Henrik Stevnsborg: Studieleder og dermed formand for Det Juridiske Studienævn og Kursusudvalg. Han er med-lem af Det Juridiske Fakultets Intergruppe, af Indre By Ud-valget, af rektors Uddannelsesudvalg og af Det Samfunds-videnskabelige Fakultets Uddannelsesudvalg. Han er des-uden medlem af bestyrelsen for Rejsefond for juridiske kandidater og studerende ved Københavns Universitet og medlem af programrådet for Folkeuniversitetet i Køben-havn. I årets løb har han været formand for fakultetets og medlem af rektors selvevalueringsgruppe i forbindelse med auditeringen af Københavns Universitet. Endvidere er han medlem af rektoratets WBL-styregruppe (Web-Based-Learning) samt medlem af Kvalifikationsnævnet under Un-dervisningsministeriet.

Ivan Sørensen: Formand for to forsikringsselskabers kundepaneler. Han er desuden formand for bestyrelsen i ROSA Daghøjskole.

Vibe Ulfbeck: Medlem af Fakultetsrådet.

Henrik Zahle: Dansk medlem af Venice Commission (Democracy Through Law) knyttet til Europarådet. Han er desuden formand for foreningen Dansk Kommunalret og medlem af styringsgruppen for satsningsområdet Religion i det 21. århundrede.

Formidling

Redaktionelle hverv

Mads Bryde Andersen: Hovedredaktør for den litterære af-deling af Ugeskrift for Retsvæsen og redaktør for den elek-troniske udgave af dets domssamling. Han er endvidere medlem af redaktionskomitéen for Lov & Data samt Jour-nal of Information Law and Technology (JILT).

Morten Broberg: Har været medlem af redaktionskomi-tén for Lov & Ret og er dansk redaktør for Europarättslig Tidskrift.

Jesper Lau Hansen: Medlem af redaktionen for Juridisk Formularbog og medlem af The Advisory Editorial Board, International Journal of Disclosure and Governance.

Jan Schans Christensen: Medlem af redaktionskomitéen for Revision & Regnskabsvæsen.

Peter Pagh: Ansvarshavende redaktør for tidsskriftet Miljøretlige afgørelser og domme.

Hjalte Rasmussen: Medlem af redaktionsudvalgene for Journal of European Integration, Révue Européenne de droit public samt Diritto communitario e degli scambi in-ternazionali.

Jens Schovsbo: Dansk redaktør for Nordiskt Immateriel-lt Rättsskydd.

Ole Spiermann: Dansk rapportør til International Law Reports, der udgives af Cambridge University Press. Han er desuden en af redaktørerne for boganmeldelser i Nordic Journal of International Law.

Ivan Sørensen: Medlem af redaktionskommitéen for Forsikringsretlig- og erstatningsretlig domssamling.

Vibe Ulfbeck: Ansvarshavende redaktør for Formueret-ligt Nyhedsbrev, Formueret 1. år.

Kongresser og symposier

Ulla V. Bondeson: Har deltaget i planlægningen af den første kombinerede verdenskriminologiske kongres i Paris (maj).

Anne Lise Kjær: Har været medarrangør af ph.d.-semi-nar om “Diskursanalyse i Juridisk Forskning”, som blev af-holdt ved Det Juridiske Fakultet 6.6.2004, (med Henrik Zahle og Rass Holdgaard). Hun har desuden været medstif-ter af en studiekreds om “Europæisk retsdannelse og dena-tionalisering af dansk ret” (med Vibe Ulfbeck og Henrik Zahle).

Joseph Lookofsky: Har bidraget til og deltaget i sympo-sier vedr. “Commercial Law Theory and the CISG” i Fi-renze (oktober). Han har desuden deltaget som voldgifts-mand ved Vis International Comercial Arbitration Moot Court-konkurrencen i Wien (april).

Eva Smith: Har bidraget til og deltaget i en international konference i Saint Louis, USA, som repræsentant for de skandinaviske lande.

Vibe Ulfbeck: Har været arrangør af et seminar om an-svar for grov uagtsomhed i transport-, erstatnings- og for-sikringsretten, afholdt i oktober.

Nationalt og internationalt forskningssamarbejde Gæsteforskere

Professor Vladimir Khairoulline besøgte afdelingen og holdt et foredrag om forbrydelse og straf i Dostojevskis forfatterskab i februar måned (Ulla V. Bondeson).

Professor Klaus Hopt, Max-Planck Institut für

In document Årbog 2004 (Sider 177-200)