CARLSBERGS  KONKURRENCESTRATEGI

In document strategisk analyse HD.R - CBS (Page 72-76)

 

Alt   afhængig   af,   hvilket   marked   Carlsberg   befinder   sig   i,   så   har   selskabets   forskellige   strategiske   business   units   (SBU).   I   dette   afsnit   vil   jeg   vurdere,   hvilke   tiltag,   som   kan   have   en   positiv   virkning   for   selskabet   og   ikke   mindst   give   mulighed   for,   at   selskabet   kan   skabe   en   fordelagtig   konkurrence   på   markedet.   Indien   ligger   under   kategorien   Asien  i  selskabets  divisionsopdeling  og  er  et  marked,  som  selskabet  ser  stort  potentiale   i  henhold  til  Sail’22.      

Jeg  har  gennem  min  lange  analyse  formået  at  indhente  meget  viden,  som  skal  sætte   definition  på  selskabets  bedste  muligheder  for  at  implementere  en  fremtidig  strategi.    

Disse   kompetencer   skal   være   værdifulde   for   kunder   og   ikke   mindst   positionere   Carlsberg   bedre.   Overordnet   må   det   siges,   at   selskabet   har   formået   at   tage   pæne   markedsandele.   Såfremt   de   ønsker,   at   blive   større   på   markedet   kræves   det,   at   man   ligger   en   grundig   plan.   I   performanceanalysen   for   2013/2014   var   det   tydeligt,   at   selskabet   havde   forbedret   sit   afkastningskrav   samt   indtjening,   men   med   en   negativ   bundlinje.  Dog  forventes  det  at  blive  til  plus  i  2016.    

Carlsbergs  store  konkurrenter  har  ligeledes  også  et  godt  udgangspunkt  og  det  kræves   at   finde   de   ”huller”,   som   kan   give   Carlsberg   et   forspring.   For   at   give   analysen   et   bredere  grundlag  har  jeg  valgt  at  supplere  Porter’s  generiske  strategier  med  Bowman’s   Strategy  Clock.      

PORTER’S  GENERISKE  STRATEGIER:    

Produkterne,  der  Carlsberg  generelt  tilbyder  på  det  indiske  marked,  kan  betegnes  som   et  global  power  brand  med  et  bredt  konkurrenceomfang.  Herunder  skiller  det  ikke  sig   ud   som   et   specielt   produkt   (niche),   idet   produktet   er   rettet   mod   hele   markedet.    

Valget   står   derfor   mellem   en   omkostningsleder   eller   differentiering   for,   at   undgå   at   være  ”stuck  in  the  middle”  jf.  Micheal  Porter.    

BOWMAN’S  STRATEGY  CLOCK:  

Denne  model  giver  Carlsberg  mulighed  for  hele  tiden  at  bevæge  sig,  herunder  er  det  et   samspil  mellem  pris  og  kompetence.  Ifølge  Mitzberg  kan  det  lade  sig  gøre,  at  lav  pris   hænger  sammen  med  god  kvalitet.  Dette  skal  ses  i  forhold  til  den  værdi,  man  giver  til   kunden.    

Nedenfor  har  jeg  opsat  nogle  relevante  konkurrencefordele,  der  er  værdiskabende  for   Carlsberg.  Disse  skal  give  mig  en  god  indikation  på,  hvilken  strategi  der  skal  følges.    

⇒  Moderne  og  effektive  produktionsmetoder    

⇒  Stordriftsfordele    

⇒  Fornuftig  prissætning      

⇒  Kendt  &  populær  brand  

⇒  CSR  (Stærk  grøn  profil  med  høje  standarder)      

Der  lægges  til  grund  at  Carlsberg  i  høj  grad  har  en  differentieret  strategi,  idet  man  med   sit  brand  og  grønne  profil  prøver  at  skille  sig  ud.    

 

Figur  55.  Porter’s  generiske  strategier    

        MODERNE  OG  EFFEKTIVE  PRODUKTIONSMETODER:    

Man  har  i  virksomheden  ønske  om  at  optimere  på  tværs  af  værdikæden.  Det  skal  være   med  til  at  give  flere  penge  til  markedsføring  og  på  sigt  øge  volumen  i  selskabet.  Med   Carlsbergs   mange   års   erfaring   ville   det   være   let   for   selskabet   at   transformere   nye   tiltag.  Forskning  og  udviklingsprojekter  på  alle  led  er  med  til  at  give  Carlsberg  løbende   nye  kompetencer  set  fra  et  konkurrenceaspekt.    

STORDRIFTSFORDELE  

Som  verdens  4  største  bryggeri  har  man  derfor  i  den  indiske  afdeling  nydt  af  forskellige   synergier  primært  forbundet  til  selskabets  SBU’er.  Herunder  er  der  i  Carlsberg  igangsat   fremtidige   strategier   om   yderligere   effektiviseringer,   hvilket   vil   være   med   til   at   forbedre  indtjeningen  fremadrettet.    

 

FORNUFTIG  PRISSÆTNING  

Prissætningen   på   Tuborg   Green   og   Strong   ligger   en   anelse   over   Kingfisher,   som   er   markedets   mest   solgte   øl.   Prissætningen   er   meget   afgørende   for,   at   Carlsberg   kan   ramme  den  perfekte  ligevægt.  Med  andre  ord,  hvis  man  eksempelvis  sætter  prisen  5   INR  ned,  kan  det  have  en  negativ  eller  positiv  effekt  på  bundlinjen.  Derfor  kræves  det   at  man  har  en  god  filing  af,  hvilke  forventninger  kunderne  har.  

 

BRANDET  ”TRENDY  TUBORG”163    

Tuborg  har  med  sin  lancering  siden  2009,  været  et  kæmpe  hit  på  det  indiske  marked,   hvilket   også   afspejles   i   salgsstatistikkerne.   Herunder   må   det   siges,   at   selskabets   brandmanagement  har  været  en  succes,  hvilket  har  medført  til  en  positiv  virkning  på   selskabet.  I  det  produktet  er  fodfæstet  så  godt  på  markedet,  giver  det  også  Carlsberg   bedre  forhandlingsmuligheder  i  forhold  til  sine  forhandlere,  som  kan  føle  sig  tvunget  til   at  have  denne  vare  i  sit  sortiment.    

 

163  http://www.business.dk/foedevarer/trendy-­‐tuborg-­‐er-­‐blevet-­‐et-­‐kaempe-­‐hit-­‐i-­‐indien  

Generiske  strategier   Lave  omkostninger   Høje  omkostninger   Bred  konkurrence   Omkostningsleder  

UB-­‐Heineken  

Differentiering     Carlsberg   Snæver  konkurrence  

 

Lokale  bryggerier      

Special/Mikrobryggerier      

  CSR  

Øget  grøn  fokus  ser  jeg  som  en  langsigtet  strategisk  satsning.  Dette  skal  ses  som  en   global   satsning,   hvilket   kan   have   en   positiv   effekt   på   alle   markeder.   Udviklingen   i   grønne  tiltag  i  Indien  er  ikke  lige  udbredt  som  i  Vest-­‐  og  Nordeuropa.  Dog  kan  globale   tiltag   samt   katastrofer   give   Carlsberg   forspring.   Den   danske   industri   indenfor   grøn   teknologi  kan  have  gavnlig  effekt  på  Carlsberg  ved  hjælp  af  tværfaglige  projekter164.    

Figur  56.  Bowman’s  Strategy  Clock  (egen  illustration)    

  Som   der   er   lagt   til   grund   i   ovenstående   figur,   så   fører   Carlsberg   i   øjeblikket   en   differentieret   konkurrencestrategi.   I   selskabet   er   der   en   stræben   om   at   opnå   en   markedsandel   på   25   %   i   Indien   og   derfor   ser   jeg   det   nødvendigt   at   foretage   mulige   træk   i   takt   med   at   væksten   og   rivaliseringen   vil   stige   i   fremtiden.   Set   ud   fra   Sail’22   ligger  der  en  god  indikation  på,  at  man  ønsker  at  sænke  sine  omkostninger  og  dette   skal  gøres  uden,  at  det  forringer  produktets  kvalitet.    

Virksomhedens   muligheder   for   yderligere   stordriftsfordele   kræver,   at   man   øger   sin   volumen  på  markedet.  Herunder  skal  det  ikke  være  en  hindring,  at  de  største  aktører   har   en   større   volumen.   Dette   skal   ikke   afskrække   Carlsberg,   som   har   et   godt   udgangspunkt  med  sine  produkter  i  Indien.    

       

164  http://www.ens.dk/politik/gron-­‐vaekst-­‐danmark/eksport-­‐energiteknologi  

Nye  tiltag  som  ønskes  i  fremtiden:    

⇒  Øget  markedsførings-­‐,  salgs-­‐  samt  digitaliseringsindsats165        

⇒  Udvidelse  af  aktiviteter,  nye  bryggerier  (55  byer  i  hovedfokus)166  

⇒  Konkurrencedygtig  prisfastsættelse  (skabe  værdi  for  kunden  jf.  brand)167    

⇒  Nye  og  spændende  produktlanceringer  (speciel  øl  &  cider  på  længere  sigt)    

Med  disse  tiltag  kan  virksomheden  skabe  sig  en  fordelagtig  position  på  markedet  og   dermed  være  med  på  toppen.  Dette  skal  ses  i  forhold  til,  at  man  har  formået  at  opnå   en   markedsandel   på   15   %   inden   for   kort   tid.   Disse   tiltag   skal   selvfølgelig   tages   med   forsigtige  træk,  således  man  undgår  hurtige  modtræk  fra  konkurrenterne.    

10.1  DELKONKLUSION  KONKURRENCESTRATEGI    

Der  er  lagt  til  grund,  at  selskabet  følger  en  differentieret  strategi  og  dermed  ønsker,  at   adskille   sig   med   sit   kendte   brand.   Samtidigt   mener   jeg,   at   man   med   en   fornuftig   økonomi  skal  prøve  at  bevæge  sig  mod  en  hybridstrategi.  Markedet  er  drevet  af  store   vækstmuligheder  og  Carlsberg  har  på  kort  tid  opnået  gode  salgstal.    

Den   langsigtede   strategi   for   virksomheden   er   udvidelse   af   aktiviteter   herunder   etablering  af  nye  bryggerier,  som  dermed  skal  være  med  til  at  give  øget  markedsandel.  

Dette   kan   realiseres   optimalt   ved   at   foretage   forandringer,   som   fremadrettet   giver   virksomheden   den   målsatte   vækst   på   markedet.   Derfor   har   man   med   sine   effektiviseringsplaner  gode  muligheder  for  at  skabe  nye  realiseringer  af  forretningen.    

De   store   konkurrenter,   som   UB-­‐Heineken   og   SABMiller,   sidder   med   store   markedsandele  og  derfor  skal  der  også  forventes  at  komme  nogle  modtræk.  Omvendt   må   det   siges,   at   Carlsberg   på   kort   tid   har   gjort   sig   bemærket   i   branchen,   hvilket   indikerer,  at  deres  produkter  passer  godt  ind  til  markedet.    

Derudover   vil   en   kombination   af   et   stærkt   sælgende   brand   til   konkurrencedygtige   priser  kunne  give  selskabet  gode  muligheder.      

             

165  http://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article8219218.ece  

166  http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/133626/artikel.html  

167  SAIL22  

In document strategisk analyse HD.R - CBS (Page 72-76)

Related documents