• Ingen resultater fundet

Bygning og lokaler

In document Årbog 2004 (Sider 117-123)

Fysisk planlægning

Universitetets aktiviteter vedrørende den fysiske planlæg-ning har i 2004 være præget af arbejdet med implemente-ring af SEA-ordningen på universitetet. På det overordnede niveau er i 2004 udarbejdet en samlet plan for anvendelsen af universitetets bygningsmasse, KU Bygningsplan 05. KU bygningsplanen, der fremover revideres årligt, beskriver mål og rammer for universitetets samlede arealanvendelse og fysiske udvikling inden for en 10-års planlægningshori-sont, og danner grundlag for fakulteternes arealplanlæg-ning. KU Bygningsplan 05 omfatter besluttede og planlag-te projekplanlag-ter og planer for arealanvendelsen på de enkelplanlag-te fakulteter og Fællesadministrationen. KU bygningsplan 05 har karakter af en årsrapport for universitetets samlede arealsituation og fakulteternes arealforbrug med særlig fokus på udmøntning af de i forbindelse med Husleje-modellen beregnede arealreduktionskrav.

For at styrke planlægningsarbejdet på fakulteterne, blev det i 2004 besluttet, at hvert fakultet inden udgangen af 1.

halvdel af 2005 skal udarbejde en handlingsplan for fakul-tetets bygningsforbrug. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke initiativer fakultetet agter at tage, for at sikre overensstemmelse mellem bygningsforbruget og fakultetets arealrammer. Handlingsplanerne vil danne grundlag for konkrete projekter på fakulteterne og blive indarbejdet i KU Bygningsplan 06.

Planlægningsarbejdet i 2004 har også omfattet udarbej-delse af en Masterplan for KUA. Masterplanen for KUA, som blev godkendt af KUA-styregruppen i september 2004, skal danne grundlag for universitetets kommende byggeaktiviteter i området.

Der blev i 2003 udarbejdet en programskitse for indpla-cering af Datalogisk Institut (DIKU) i nærheden af KUA og IT-Universitetet. På baggrund af denne programskitse er Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

(MVTU) i 2004 anmodet om afklaring af vilkår for flyt-ning af DIKU til Ørestaden. Der forelå ved udgangen af 2004 endnu ikke afklaring herom.

Der blev i 2003 udarbejdet en programskitse for flytning af Institut for Psykologi til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet med en lokalisering i Indre By. På baggrund af

denne programskitse blev der i 2004 udarbejdet og vedta-get et konkret projekt for indplacering af Institut for Psyko-logi på Kommunehospitalet og i Botanisk Have.

Retsmedicinsk Institut har et akut lokaliseringsproblem, der skyldes at Retsgenetisk Afdeling, som indtægtsdækket virksomhed, udfører et stigende antal dna-analyser for Ju-stitsministeriet. Universitetet har i 2004 udarbejdet en prognose over det fremtidige antal ydelser til Justitsmini-steriet, og en foreløbig analyse af lokaliseringsmuligheder ved hel eller delvis flytning af instituttet inden for nærom-rådet omkring Teilumbygningen. Det nødvendige grundlag for at tilvejebringe yderligere arealer til instituttet vil være en langsigtet aftale med Justitsministeriet om leverancer.

Universitetet har i september 2004 på baggrund af analy-sen og efter dialog med Justitsministeriet henvendt sig til MVTU om en vurdering af sagen. Der foreligger endnu ikke svar fra MVTU.

Økonomi- og Bygningsudvalget traf i 2004 beslutning om at kortlægge universitetets lokaleudnyttelse, i første omgang udnyttelsen af teorilokaler, for at skabe overblik over udnyttelsen af universitetets lokalemasse og frem-komme med forslag til en effektivisering af udnyttelsen. På baggrund heraf blev der i efteråret 2004 igangsat en under-søgelse af udnyttelsen af teorilokaler. Underunder-søgelsen vil omfatte perioder i efterårssemestret 2004 og forårsse-mestret 2005. Undersøgelsens resultat forventes at forelig-ge inden sommeren 2005.

For at skabe overblik over det nuværende og fremtidige udbud af og efterspørgsel efter undervisningslokaler i Indre By, i lyset af at der i de kommende år sker store ændringer i bygningsmassen i Indre By, er der i 2004 gennemført en undersøgelse af undervisningslokalekapaciteten i Indre By.

Bygningsmassen

Universitetets samlede bygningsmasse udgjorde i 2003 77 bygningskomplekser med et samlet areal på i alt ca.

643.000 m2. I forhold til 2002 svarer dette til en reduktion på ca. 37.000 m².

Universitetets bygningsmasse er opdelt i 4 bygningsdi-strikter, svarende til 4 driftsområder med ansvar for den daglige drift. Nedenfor er redegjort for det samlede areals fordeling på bygningsdistrikter og adresser (komplekser).

Bygningsdistrikt 1, Indre By, dec. 2004 m2 Brutto Ændring i forhold til 2003 m2Brutto

Bispetorvet 1-3 3.769 opmåling justeret -3

Fiolstræde 4-6/Metropolitanannekset 2.174 Fiolstræde 10, St. Kannikestræde 18 3.157 Fiolstræde 20-24, Krystalgade 14-16 4.662

Købmagergade 44-46 10.835 opmåling justeret 3

Købmagergade 50 10.119

Købmagergade 52 3.223

Linnésgade 22 4.203

Bygningsdistrikt 1, Indre By, dec. 2004 m2 Brutto Ændring i forhold til 2003 m2Brutto

Rosenborggade 15-17 7.324

Sankt Peders Stræde 19 1.459 nyregistrering 18

St. Kannikestræde 11 1.264

St. Kannikestræde 13 1.126

Studiestræde 6/Studiegården 8.813

Studiestræde 8-10 1.178

Studiestræde 34 3.345

Nørregade 10/Universitetsfirkanten 21.239 opmåling justeret -3

Frederiksholms Kanal 4 4.586

Vestergade 10 2.920

Nørregade 15 733

Studiestræde 3 384

Linnésgade 25 1.270

Skindergade 14 1.308

Nørregade 34 368

St. Kannikestræde 8 287

Skindergade 36 887

Landemærket 9 2.277

Nørregade 7A og 7C 1.583

Peter Bangs Vej 30 1.824 kælderlejemål opsagt -112

Studiestræde 38/Kirkesalen 529

Rømersgade 17/Bethesda 1.365

Bygningsdistrikt 1 i alt 108.212 Bruttoarealet er reduceret med -95

Bygningsdistrikt 2, KUA, dec. 2004 m2 Brutto Ændring i forhold til 2003 m2Brutto

Klerkegade 2 6.646

Njalsgade 74-108/KUA 94.290 rettelse af registreringsfejl -30.524

Vandkunsten 5 2.563

Strandgade 100 H 268

Leifsgade 33 5.120

Snorresgade 17-19 8.272

Artillerivej 86 3.327

Vandkunsten 8 624

Bygningsdistrikt 2 i alt 121.111 Bruttoarealet er reduceret med -30.524

Bygningsdistrikt 3, Panum, KUA, dec. 2004 m2 Brutto Ændring i forhold til 2003 m2brutto

Bredgade 62/Bredgadekomplekset 5.914

Blegdamsvej 3/Panum Instituttet 141.982 opmåling justeret 5

Frederik V’s Vej 9-11/Teilumbygningen 22.183 ny pavillon registreret 647

Nørre Allé 6-8 5.070

Bygningsdistrikt 3 i alt 175.149 Bruttoarealet er forøget med 653

Bygningsdistrikt 1, Det Teologiske, Det Juridiske og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kommunehospitalet

I årbogen for 2003 er der nærmere redegjort for indgåelsen af lejemålet på Kommunehospitalet (KH) og igangsætnin-gen af byggesaigangsætnin-gen i forbindelse med etablering af Center

for Sundhed og Samfund (CSS) på KH. I løbet af vinteren 2003/2004 blev det besluttet nærmere at undersøge, om det var muligt at indplacere Institut for Psykologi (IfP) helt el-ler delvist på KH i forbindelse med IfP’s indflytning til In-dre By. I forbindelse med indplaceringen af IfP på KH, har det været nødvendigt at revidere KH-projektet, og i den forbindelse tilpasse projektet til HP04 med reduktionskrav

Bygningsdistrikt 4, Naturvidenskab, dec. 2004 m2 Brutto Ændring i forhold til 2003 m2Brutto

Øster Farimagsgade 2B/Botanisk Have 7.143 nyopmåling -187

Gothersgade 130/Botanisk Museum 1.892

Gothersgade 140, Øster Farimagsgade 2A 6.942

Sølvgade 83/Sølvtorvskomplekset 17.985

Øster Voldgade 3 2.141

Øster Voldgade 5-7/Geologisk Museum 9.757

Øster Voldgade 10 52.397

Blegdamsvej 15-21/Niels Bohr Institutet 12.126

Jagtvej 155 B 0 udgået af registret -3.580

Jagtvej 155 D 0 udgået af registret -3.162

Juliane Maries Vej 26-36/Rockefellerkomplekset 13.670

Universitetsparken 1-3/DIKU 8.442

Universitetsparken 5/H.C. Ørsted Institutet 31.285 Universitetsparken 13/August Krogh Institutet 11.722 Universitetsparken 15/Zoologisk Institut og Museum 30.747

Tagensvej 16 2.184

Nørre Allè 51-57 12.546 opmåling justeret -3

Brorfelde 3.399

Helsingør/Marinbiologisk Laboratorium 2.809 Hillerød/Ferskvandsbiologisk Laboratorium 2.039

Risø 205

Strødam/Strødamlaboratoriet 442

Tåstrup, Agrovej 3 785

Esbjerg/Skalling-Laboratoriet 773 lejemål ændret -44

Frederikshavn/De Havbiologiske Laboratorier 1.955

Godhavn, Grønland/Arktisk Station 1.338

Bornholm/Gravgærde 667 lade nedrevet -85

Ho/Skalling-Laboratoriet 552

Læsø/Læsølaboratorier 371

Rågø/Rågølaboratoriet 101

Salten Skov/Salten Skov Laboratoriet 1.452 Sermelik, Grønland/Sermelik Stationen 138

Kristiansminde/Gl. Skovridergaard 813

Vellerup Vig/Isefjordlaboratoriet 116

Allindelilleby 28

Bygningsdistrikt 4 i alt 238.961 Bruttoarealet er reduceret med -7.062

i forhold til det oprindelige KH-projekt. Denne revision medførte et behov for en lejemålsudvidelse på ca. 5.000 m². Ændringen af KH-projektet har betydet en mindre revi-sion af tidsplanen. Ibrugtagningen af første etape sker uændret 1.1.2005 og anden etape uændret 1.8. og 1.9.2005.

Bartholinbygningen og dyrestalden til brug for IfP vil være klar 1.1.2006, og den nye auditorebygning vil, som det sid-ste, være klar til ibrugtagning 1.9.2006. Hermed vil CSS være helt etableret på KH.

Institut for Psykologis indflytning til Indre By

Konsistorium besluttede i december 2003, at Institut for Psykologi (IfP) efter eget ønske kunne flytte til Indre By i forbindelse med overflytningen til Det Samfundsvidenska-belige Fakultet. I den forbindelse blev forskellige place-ringsmuligheder i Indre By nærmere analyseret. På bag-grund af en revideret arealbehovsopgørelse, udarbejdet i henhold til HP04 med reduktionskrav, blev det besluttet at placere IfP på KH og Øster Farimagsgade 2A samt Gother-sgade 140. Da bygningerne i Botanisk Have først kan ibrugtages primo 2008, blev det besluttet, at dele af IfP i forbindelse med indflytningen på KH fra 1.8.2005, midler-tidigt placeres i Landemærket 9 og Linnésgade 22, således at instituttet samlet kan flytte til Indre By fra 1.8.2005.

Bygningsdistrikt 2, Det Humanistiske Fakultet KUA

KUA’s 1. byggeafsnit, i alt ca. 42.000 m² bruttoareal ekskl.

kældre, er overtaget og taget i brug af Det Humanistiske Fakultet. Etape 1.1, 15.8.2002 og etape 1.2, 22.11.2002. 1.

byggeafsnit er projekteret af arkitektfirmaet KHRAS, in-geniørfirmaet COWI A/S og landskabsarkitekt Sven Kirke-gaard.

KUA’s 2. byggeafsnit, i alt ca. 40.000 m² bruttoareal ekskl. kældre, foreligger som konkurrenceprojekt, vundet af arkitektfirmaet Arkitema A/S og ingeniørfirmaerne Mo-gens Balslev A/S og Erik K. JørMo-gensen A/S. Tidsplanen for dette byggeri er ca. 2 år forsinket, i forhold til den planlag-te færdiggørelse i 2005. KUA’s 3. byggeafsnit, i alt ca.

10.000 m² bruttoareal ekskl. kældre, foreligger som en del af konkurrenceprojektets helhedsplan for den samlede ud-bygning af Det Humanistiske Fakultet. Universitetet har ultimo 2003 indgået aftale med S-FoU om igangsætning af udarbejdelse af forslag til konkret udformning af de næste byggeafsnit. Projekteringen forventes igangsat efter som-merferien 2005.

KUA’s 1., 2. og 3. byggeafsnit er omfattet af anlægsram-men for det samlede nybyggeri på KUA, der udgør 1,75 mia. kr. (prisniveau juli 2000) samt genbrugsværdi af eksi-sterende bygninger, fastsat til 100 mio. kr. Anlægsrammen omfatter i alt 110.000 m² bruttoareal ekskl. kældre.

Bygningsdistrikt 3, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dyreeksperimentelle faciliteter på Panum Instituttet

På baggrund af analyserapporten vedr. dyreeksperimentelle faciliteter på Københavns Universitet, udarbejdet i 2002 af Novo Nordisk Engineering A/S, er der i 2003 igangsat ud-arbejdelse af en helhedsplan for det samlede projekt vedr.

en opgradering mv. af universitetets dyrestaldsfaciliteter.

Det samlede projekt omfatter udgifter på ca. 90 mio. kr. og forventes gennemført i perioden 2003-2006 i takt med, at der opnås de fornødne aftaler om bevillinger. I forbindelse med projektet vedr. opgradering mv. af universitetets dyre-eksperimentelle faciliteter, forventes 1. etape gennemført i løbet af 2005.

Retsmedicinsk Institut

Med det formål at sikre Retsmedicinsk Institut’s lokalebe-hov på kort sigt, er der i 2003 opstillet en pavillon ved Tei-lumbygningen. Pavillonen er opstillet for en periode på 3 år og indeholder ca. 650 m² bruttoareal til brug for kontorer til Retsgenetisk Afdeling.

Bygningsdistrikt 4, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Biocenter

Forskningsministeriet ved Byggedirektoratet udskrev i sep-tember 2000 en projektkonkurrence om et Biocenter i Uni-versitetsparken. Arkitektkonkurrencen blev afgjort i januar 2001 og blev vundet af arkitektfirmaet KHR A/S i samar-bejde med Novo Nordisk Engineering A/S og Ingeniørfir-maet Carl Bro A/S. Brugerne af det nye center vil være Københavns Universitets Institut for Molekylær Biologi og Fysiologi, Biotech Research & Innovation Center, Hoved-stadens Sygehusfællesskab samt SUND´s IMBG NMR-Center. Hertil kommer, at der i området også indpasses en bioteknologisk forskerpark. Lundbeck-Fonden har i 2001 doneret 25 mio. kr. til opførelsen af et auditorium med ca.

350 pladser i tilknytning til byggeriet. Biocenterbevillingen udgør i alt 645,2 mio. kr. (prisniveau 2003), og projektet omfatter i alt 29.300 m2brutto ekskl. auditorium. Biocente-ret forventes færdigt til ibrugtagning i oktober 2006.

Bygningsdrift og vedligeholdelse I 1997 blev der foretaget en decentralisering af universite-tets bygningsdrift. Bygningsdriften omfatter rengøring, be-tjentfunktion, håndværkere, forbrug af el, vand og varme samt mindre vedligeholdelsesarbejder. Regnskabstallene for 2003 og 2004 er vist i skemaet nedenfor.

Beløbene er opgjort som bruttoudgifter. I 2004 er der KU-eksterne og KU-interne indtægter i bygningsdistrikterne for i alt ca. 19,4 mio. kr., samt udgiftsreduktioner for ca. 11,7 mio. kr., således at nettoudgiften i alt er ca. 247 mio. kr. Tal-lene er i øvrigt inkl. løn og energiafgifter samt mindre vedli-geholdelsesarbejder med størrelser under 50.000 kr.

Regnskab for bygningsdrift i tusinde kroner

Driftsområde 2003 2004

1. Indre By 49.198 49.921

2. Humaniora 37.937 44.454

3. Sundhedsvidenskab 83.619 88.243

4. Naturvidenskab 99.096 96.399

I alt 269.856 279.018

Med indførelse af SEA-ordningen 1.1.2001, er vedlige-holdelsen af universitetets bygninger blevet delt i en ind-vendig og en udind-vendig del, som finansieres af henholdsvis universitetet og S-FoU (”Statens Forsknings- og Uddannel-sesbygninger”, tidligere Byggedirektoratet). Dog finansie-rer universitetet selv den udvendige vedligeholdelse på bygninger, der er doneret til universitetet.

Universitetets vedligeholdelse er delt i den løbende akut-te vedligeholdelse, som varetages af driftsområderne, og regnskabsmæssigt er indeholdt i bygningsdriftsbevillingen, og planlagt vedligeholdelse, som varetages af Teknisk Ad-ministration.

Planlægningen af vedligeholdelsesopgaver sker primært gennem det årligt gennemførte bygningssyn, som omfatter både ingeniør- og arkitektarbejder, og både indvendige og udvendige arbejder.

I 2004 er der gennemført planlagt indvendig vedligehol-delse, som var højt prioriteret i bygningssynet (som priori-tet 1), og samtidig kunne rummes inden for de givne bevil-linger. Endvidere er der de udvendige vedligeholdelsesar-bejder, som henholdsvis S-FoU og KU valgte at sætte i gang på universitetet.

Opgave Regnskab 2003 Regnskab 2004

Synsbaseret indvendig vedligeholdelse 75.178 88.807

Synsbaseret udvendig 32.213 26.680

vedligeholdelse 7.091 8.170

Myndighedskrav 9.828 7.252

I alt 124.310 130.909

Planlagt vedligeholdelse i tusinde kroner

S-FoU KU

2002 2003 2004

Vedligeholdelsesbehov 686 740 889

Beløb i mio. kr.

Tallene er inklusive ekstern finansiering af indvendig ved-ligeholdelse (S-FoU) på i alt 33.986 t. kr. i 2003 og 51.488 t. kr. i 2004.

I 2004 er den forøgede vedligeholdelsesindsats fra 2003 blevet bibeholdt. Fortsættes denne linje i de kommende år,

vil det bevirke, at udviklingen i universitetets behov for akut vedligeholdelse kan ændres fra stigning til fald. Gen-nem de seneste 3 år har det samlede vedligeholdelsesbehov (sum af prioritet 1, 2 og 3), som det er registreret i det årli-ge bygningssyn, udviklet sig således:

Af det samlede vedligeholdelsesbehov i 2004 udgør myn-dighedskrav (primært omlægning af køleanlæg på grund af udfasning af miljøskadelige kølemidler) 25 mio. kr. Det øvrige behov består af arbejder, som i prioritering spænder fra akut til forebyggende vedligeholdelse. Den fortsat vold-somme vækst i vedligeholdelsesbehovet fra 2001 skyldes bl.a., at vore rådgivere i forbindelse med bygningssynet er bedt om at have forøget fokus på både indvendig vedlige-holdelse og vedligevedlige-holdelsesbehov, som ligger lidt ude i fremtiden (inden for en 10-års-periode).

Energi

I 2004 vedtog KU, at etablere et egentligt energiledelsessy-stem med det formål, at videreudvikle den elektronisk da-tafangst af forbruget samt udvikle overvågnings- og analy-sesystemer, for at sikre en effektiv energiforbrugsovervåg-ning og – styring.

I tillæg hertil er formålet at få etableret digitalt baserede værktøjer for udarbejdelse af energibudgetter, budgetover-vågning og regnskabskontrol.

Samtidigt er formålet at sikre procedurer for energiind-køb og varetagelse af energibesparende initiativer mv.

Arbejdet med udvikling af energiledelsessystemet er påbegyndt i 2004 og forventes afsluttet i første halvår 2005.

Det lovpligtige energisyn (ELO-syn) gennemførtes i 2004 for de væsentligste bygningsområder. Resultaterne af disse, indgår fra 2004 i de almindelige bygningssyn, med henblik på vurdering og prioritering af mulige energibespa-rende foranstaltninger af bygnings- og installationsmæssig karakter.

Analyse af bygningsområdet

Med det formål at sikre en entydig opgave- og ansvarsfor-deling, en optimal ressourceudnyttelse og et optimalt sam-spil mellem TA og driftsområderne og driftsområderne imellem, har TA i 2004 taget initiativ til at igangsætte en analyse af bygningsområdet som forvaltningsområde. Ana-lysen er igangsat i 2004 og forventes afsluttet medio 2005.

In document Årbog 2004 (Sider 117-123)