• Ingen resultater fundet

”BN Håndværk og Maling ”Virksomhedsomdannelse – CASE

In document Skattepligtig eller skattefri? (Sider 39-66)

I denne del af opgaven vil jeg udarbejde en skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse med udgangs-punkt i en fiktiv virksomhed kaldet BN Håndværk og Maling. Ved at udarbejde de to omdannelser ud fra den gennemgået teori vil jeg kunne svare på den opstillet problemformulering:

Hvilke problemstillinger opstår der ved en skattepligtig og en skattefri virksomhedsomdannelse og hvad er den optimale omdannelsesmodel for casen

Indehaveren Bo Nielsen er 55 år og har haft virksomheden siden 2012, hvor han købte virksomheden fra en tidligere arbejdsgiver og har drevet virksomheden siden da. Da Bo overtog virksomheden fra den tidligere ejer, var virksomheden en underskudsforretning, men kort efter overtagelsen vente det sig. De sidste par år har Bo haft en et pænt overskud og har gået med tanken om at omdanne virksomheden til et ApS.

Opgaven her består af at rådgive Bo bedst muligt, om der skal foretages en skattepligt eller skattefri virk-somhedsomdannelse. For at kunne rådgive Bo er det nødvendigt at foretage beregningerne for begge om-dannelserne og herefter sammenligner resultaterne. Bo føler sig nedslidt og overvejer at gå på pension og derved også sælge sin virksomhed i den nærmeste fremtid.

For at kunne udarbejde begge virksomhedsomdannelserne skal der benyttes de seneste tre udarbejdet regn-skaber (2020, 2019 og 2018).

Ud over ovenstående, skal der tages højde for at Bo har benyttet sig af VSO og har gennem årene fået skabt sig et opsparet overskud og en negativ indskudskonto pr. 31. december 2020 på DKK 100.000.

Page 40 of 72 Der tages udgangspunkt i at krav og betingelser for både den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdan-nelse er overholdt.

I opgaven tages der også udgangspunkt i at alle handelsværdierne er svarende til de regnskabsmæssige vær-dier, medmindre andet er oplyst i gennemgangen af de relevante punkter for casen. Alle relevante regn-skabsoplysninger og noter kan ses i bilagene Bilag 5 – Resultatopgørelse CASE, Bilag 6 – Aktiver (2018-2020) og Passiver (2020) CASE, Bilag 7 – Opgørelse af skattepligtig indkomst og skattemæssige værdier 2020 CASE og Bilag 8 – Skattemæssige noter 2020 CASE. Ud over de brugte regnskabsoplysninger er der også opgjort et opsparet overskud i tabel 12.

Tabel 12

Hensættelse til udskudt skat, opsparet overskud

Beregningsgrundlag Udskudt skat i % Aconto skat modregnet

Udskudt skat Opsparet overskud 24,5%

592.751 57%

145.224

192.644 Opsparet overskud 23,5%

955.816 57%

224.617

320.198 Opsparet overskud 22%

3.687.253 57%

811.196

1.290.539 Hensættelse til udskudt skat

5.235.820

1.181.036

1.803.381 Egen tilvirkning

Gennemgang af balanceposter Goodwill

Det første step i omdannelsen er beregningen af Goodwill. Der er her to metoder som nævnt tidligere. Den første metode er beregning af Goodwill efter TS- Cirkulære 2000-10 som er ud fra skats vejledning eller al-ternativt efter en given branchekutyme. I denne Case tages der udgangspunkt i TSS-cirkulæret 2000-10. Be-regningen er foretaget i Bilag 9 – Goodwillberegning 2020 CASE.

Til udarbejdelse af Goodwill er der brugt de seneste tre års regnskaber. I eksemplet som tidligere blev gen-nemgået, bliver goodwill beregnet ud fra flere faktorer.

I nedenstående gennemgang er der taget udgangspunkt i at ejendommen medtages.

Step 1 – regnskabstallene

Der er taget udgangspunkt i årets resultat, hvoraf der ikke er beregnet skat. Årets resultat bliver renset for eventuelle renteindtægter og udgifter samt medarbejdende ægtefælle og afskrivning af tilkøbt goodwill.

Step 2 - Vægtning

Herefter skal der foretages en vægtning af den reguleret indkomst, hvor cirkulæret dikterer at det seneste år vægter 3, året før 2 og tredje år 1. af dette får vi en gennemsnitlig indtjening på DKK 2.770.378.

Page 41 of 72 Step 3 - Udviklingstendens

Efter der er beregnet en gennemsnitlige indtjening, skal der foretages en vurdering af, om der skal medtages en udviklingstendens. Der skal vurderes om der har været en konstant positiv eller negativ udvikling. Af de seneste tre års regnskabstal kan det konstateret, at der ikke har været en konstant positiv eller negativ ud-vikling i resultatet og der er derfor foretaget en vurdering, at udud-viklingstendensen ikke skal medtages og er derfor sat til DKK 0.

Step 4 – Driftsherrerløn

I dette step skal der fratrækkes driftsherrerløn. Da der ikke er tale om en virksomhed der er ejet af et selskab, men af en fysisk person skal der afsættes 50 % af den gennemsnitlige indtjening (mindst DKK 250.000 / maks DKK 1.000.000). Havde virksomheden været ejet af et selskab vil der ikke skulle være trukket driftsherrerløn.

I beregningen til casen skal der fratrækkes DKK 1.000.000 i driftsherrerløn ud fra nedenstående beregning.

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠ℎ𝑒𝑟𝑟𝑒𝑙ø𝑛 =𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔

50% =𝐷𝐾𝐾 2.770.378

2 = 𝐷𝐾𝐾 1.385.189 → 𝐷𝐾𝐾 1.000.000 Step 5 – Forrentning af aktiver

Der skal nu foretages en forrentning af aktivmassen reguleret for aktiver som ikke anses for at være drifts-fremmende. Jf. eksemplet for beregning af goodwill tidligere i opgaven er forrentningssatsen svarende til 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛 + 3 % = 3%

Det samlede antal aktiver jf. regnskabstallene er DKK 11.766.369. Her fratrækker likvider og ejendom da det ikke anses for at være driftsfremmende. Af de samlede aktiver efter reguleringen for ikke driftsfremmende aktiver har vi DKK 2.313.597 tilbage, som skal gangens med satsen på 3%. forrentningen udgør således

𝐹𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 2.313.597 ∗ 3% = 69.408

DKK 69.408 skal fratrækkes den opgjorte Goodwill fratrukket driftsherrerløn hvor vi tilbage har DKK 1.700.970 ud fra nedenstående beregning

𝐺𝑛𝑚𝑠𝑡. 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠ℎ𝑒𝑟𝑟𝑒𝑙ø𝑛 = 2.770.378 − 1.000.000 = 1.770.378 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 − 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 = 1.770.378 − 69.408 = 1.700.970

Step 6 – Kapitalisering

Sidste step i beregningen for Goodwill er kapitaliseringen. Kapitaliseringssatserne er fastsat af SKAT. Man skal ved kapitaliseringen vurdere den forventet levetid for goodwill. Tommelfingerreglen hertil er, at man bruger en levetid på 7 år. Ud fra SKAT i Bilag 10 – Kapitaliseringsfaktor, Ses det at ved en forventet levetid på 7 år, en kapitalafkastsats på 0% og en rente på 8%, så fastsættes kapitaliseringsfaktoren til at være 2,83 som også fremgår af goodwillberegningen. Der er i denne case beregnet en goodwill på DKK 4.810.000.

1.700.970 ∗ 2,83 = 4.813.744 → 𝑁𝑒𝑑𝑟𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙 4.810.000

Page 42 of 72

Page 43 of 72

Skattepligtig

Vi har nu beregnet en goodwill på DKK 4.810.000. Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse sker der er en afståelse af denne goodwill. Afskrivningsloven siger § 40, stk. 6. at der skal betales skat af den realiseret avance. Bo Nielsen vil ved en skattepligtig omdannelse beskattes med de DKK 4.810.000 i den personlige indkomst jf. PSL § 3, stk. i omdannelsesåret. (Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, 2019).

Goodwill vil i den udarbejdet åbningsbalance både regnskabsmæssigt og skattemæssigt have en værdi på DKK 4.810.000. Hele beløbet kan afskrives skattemæssigt med 1

7 om året. 4.810.000

7 = 687.143 å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡.

Tabel 13 Regnskabsmæssigt Skattemæssigt Forskelsværdi

Goodwill 4.810.000 4.810.000 0

I alt 4.810.000 4.810.000 0

Skattefri

Modsat den skattepligtig omdannelse er goodwill ved en skattefri omdannelse ikke afskrivningsberettiget skattemæssigt. Goodwill vil her blive opgjort efter successionsprincippet og der vil derfor ikke blive beskattet med det samme. Det betyder derfor også, at der ikke er nogen skattemæssig værdi af goodwill ved en skat-tefri virksomhedsomdannelse

Tabel 14 Regnskabsmæssigt Skattemæssigt Forskelsværdi

Goodwill 4.810.000 0 4.810.000

I alt 4.810.000 0 4.810.000

I stedet skal der foretages en hensættelse til udskudt skat svarende til forskelsværdien mellem den regn-skabsmæssig og skattemæssige værdi. Dvs. der skal hensættes udskudt skal af hele goodwillværdien jf. tabel 15.

Tabel 15

Forskelsværdi 100% 4.810.000

Udskudt skat 22% 1.058.200

Page 44 of 72

Driftsmidler

Indregningen af driftsmidler skal ske til handelsværdien. Der vil her blive taget udgangspunkt i den regnskabs-mæssige værdi som handelsværdien, da den afskrevet værdi burde afspejle den værdiforringelse der er sket i løbet af brugstiden. De regnskabsmæssige og skattemæssige værdier har en mindre forskel. Det skyldes der er regnskabsmæssigt afskrives over en forbrugsperiode (forventet levetid) hvor der skattemæssigt afskrives med 25% af saldoen årligt.

Driftsmiddelsaldoen udgør regnskabsmæssigt pr. 31.12.2020 DKK 1.112.942 og skattemæssigt DKK 1.225.641. inkl. saldoen for kunst.

Af dette kan der beregnes en tab på DKK 112.699:

Tabel 16 Regnskabsmæssigt Skattemæssigt Forskelsværdi

Driftsmidler 1.112.942 1.225.641 -112.699

I alt 1.112.942 1.225.641 -112.699

I tabellen fremgår også den skattemæssige værdi af kunst, hvorfor der er en højere forskelsværdi

Skattepligtig

Ved en skattepligtig omdannelse vil afståelsen af driftsmidlerne betyde at det realiseret tab på DKK 112.699 vil blive medtaget i Bo’s skattepligtig indkomst og beskattes herefter.

Selskabet vil kunne indregne driftsmidlerne regnskabsmæssigt og skattemæssigt til DKK 1.112.942. beløbet vil være skattemæssigt afskrivningsberettiget med maks 25% om året. Så snart den skattemæssige værdi når under grænsen for småanskaffelser vil restbeløbet kunne straks fradrages i den selskabets skattepligtige ind-komst

Skattefri

Ved den skattefrie omdannelse vil der ligesom med goodwill skulle foretages en hensættelse af den udskudte skat. Beregningen sker på samme måde som tidligere.

Forskelsværdi 100% -112.699

Udskudt skat 22% -24.794

Der er i dette tilfælde tale om et udskudt skatteaktiv som nødvendigvis ikke behøves at blive indregnet med-mindre det er 100% sandsynligt at aktivet bliver brugt inden for den nærmeste fremtid.

Det er samme afskrivningsregler der gælder for den skattepligtige og skattefrie omdannelse.

Ved den skattefrie omdannelse kan der afskrives 25% af DKK 1.225.641.

Page 45 of 72

Grunde og bygninger

Bo har været i kontakt med en ejendomsmægler for at finde ud af hvad handelsværdien på hans nuværende domicil ejendom er. Ejendomsmæglerens vurdering vil derfor afspejle handelsværdien med det udgangs-punkt at der ikke foretages forbedringer i perioden efter vurderingen.

Af vurderingen fremgår at grunden er vurderet til DKK 1.890.400 og bygningen er vurderet til en værdi af DKK 7.452.141.

Der foretages ikke afskrivninger skattemæssigt. Regnskabsmæssige afskrivninger fremgår som følgende:

Skattepligtig

Første step ved den skattepligtige omdannelse ved grunde og bygninger er at beregne den genvunden af-skrivning. I dette tilfælde er der tale om en bygning der ikke er afskrevet skattemæssigt.

Tabel 17

Beregning af genvundne afskrivninger, egen tilvirkning

Genvunden afskrivninger

Salgssum 9.342.541

Grundens værdi 1.012.832

Virksomhedens anskaffelsessum 5.298.160 Afskrivninger 0

Nedskrevne værdi 5.298.160

Avance 3.031.549

Avancen ved genvunden afskrivninger er beregnet til at være DKK 3.031.549. Der vil ikke ske beskatning af dette beløb da han maks vil kunne blive beskattet af et beløb der svare til de genvunden afskrivninger på DKK 0.

Andet step er at beregne en ejendomsavance. Da Bo har haft ejendommen i 8 år, kommer der et årligt tillæg på DKK 10.000.

Page 46 of 72 Tabel 18

Beregning af ejendomsavance, egen tilvirkning

Ejendomsavance

Salgssum/handelsværdi 9.342.541 Salgsomkostninger -

Reguleret afståelsessum 9.342.541 9.342.541

Anskaffelsessum 5.298.160 Årligt tillæg (10.000 kr.) 80.000

Reguleret anskaffelsessum 5.378.160 5.378.160

Avance 3.964.381

Den helt store forskel er her at Bo ikke bliver beskattet af genvundne afskrivninger da der ikke er foretaget skattemæssige afskrivninger af ejendommen. Genvundne afskrivninger bliver beskattet som personlig ind-komst. I Tabel 18 er der beregnet en ejendomsavance på DKK 3.964.381. Ejendomsavancen skal jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 16 beskattes som kapitalindkomst. Bo har som tidligere nævnt haft brugt VSO og derfor ville ejen-domsavancen og genvunden afskrivninger skulle beskattes som personlig indkomst.

Af ovenstående kommer vi frem til at Bo skal beskattes af DKK 0 i genvundne afskrivninger og af DKK 3.964.381 i ejendomsavance.

I selskabets åbningsbalance vil grunden og bygningen indgå til den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi på DKK 9.342.541. heraf vil de DKK 8.329.709 være afskrivningsberettiget da grunden skal fratrækkes.

Anparternes anskaffelsessum ved den skattepligtige omdannelse for ejendommen og grunden er DKK 9.342.541.

Skattefri

Der er tidligere beregnet en ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Af de to beløb skal der hensættes til udskudt skat

Tabel 19 Regnskabsmæssigt Skattemæssigt Forskelsværdi

Ejendomsavance 3.964.381 0 3.964.381

Genvunden afskrivninger 0 0 0

I alt 3.964.381 0 3.964.381

Forskelsværdi 100% 3.964.381

Udskudt skat 22% 872.164

Forskelsværdien udgør her DKK 3.964.381 hvoraf der hensættes 22% i udskudt skat svarende til DKK 872.164.

Anparterne opgøres til at være handelsværdien på DKK 9.342.541, hvorefter de genvunden afskrivninger og ejendomsavancen fratrækkes.

Page 47 of 72 Tabel 20

Opgørelse af anparternes anskaffelsessum

Salgssum/handelsværdi 9.342.541

Genvundne afskrivninger 0

Ejendomsavance -3.964.381

Anparternes anskaffelsessum 5.378.160

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Bo har opgjort sine debitorer for diverse ydelser pr. 31.12.2020. beløbet udgør DKK 958.127. Ved gennem-gangen af debitorer kan der forekomme en forskel mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Dette skyldes at der kan være foretaget hensættelser til tab på debitorer. Hensættelsen foretages hvis man tror at man med sikkerhed ikke kan opkræve hele beløbet fra kunden. Bo har gennemgået sin liste og er kommet frem til, at der ikke et behov for at hensætte til tab på debitorer. Derved er den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi den samme på åbningsbalancen.

Skattepligtig

Da der ingen tab på debitorer er for Bo er der ingen forskel på indregningen regnskabsmæssigt og skatte-mæssigt.

Skattefri

Af den skattefrie omdannelse kan der ikke beregnes en udskudt skat da der ingen forskel er mellem regn-skabsmæssige og skattemæssige værdier.

Periodeafgrænsningsposter

I regnskabet pr. 31.12.2020 er der opgjort periodeafgrænsningsposter. Periodeafgrænsningsposterne i regn-skabet består af regninger Bo har betalt forud som vedrører fremtidige perioder. Der kan forekomme at der forskel på værdierne regnskabsmæssigt og skattemæssigt.

Forskellen kan skyldes at der er taget en skattemæssigt fradrag, hvor det regnskabsmæssigt ikke har været muligt. Det kan f.Eks. være en forsikring der er aktiv fra 2020, men løber over flere perioder. Regnskabsmæs-sigt kan det først fradrages over den tid omkostningen tilhører, hvor der skattemæsRegnskabsmæs-sigt er straks fradrag.

Skattepligtig

Det antages i casen at forudbetalingen kan indregnes til kurs 100 både regnskabsmæssigt og skattemæssigt.

Skattefri

Ved den skattefrie omdannelse skal der beregnes en udskudt skat af forskellen mellem de regnskabsmæssige værdier og skattemæssige værdier:

Page 48 of 72

Tabel 21 Regnskabsmæssigt Skattemæssigt Forskelsværdi

Forudbetalte omk. 18.886 5.253 13.633

I alt 18.886 5.253 13.633

Forskelsværdi 100% 13.633

Udskudt skat 22% 2.999

Jf. Tabel 21 opgørelse skal der på forudbetalingen hensættes DKK 2.999 til udskudt skat.

Likvider

Likvide beholdninger indregnes til handelsværdien. I dette tilfælde svare handelsværdien til den opgjorte regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2020. Bo har DKK 318.474 til rådighed i slutningen af 2020. Bo har valgt ikke at have en kontantbeholdningen hvorfor alle midler står på en bankkonto.

Skattepligtig

De regnskabsmæssige og skattemæssige værdier for likvide beholdninger er den samme hvorfor der indreg-nes DKK 318.474. Der vil ved en skattepligtig omdannelse være en avance på DKK 13.633.

Skattefri

Ved den skattefrie omdannelse gør det samme sig gældende som ved en skattepligtig omdannelse. Der be-regnes ej heller en udskudt skat der ikke er nogen forskelsværdier.

Gæld

Bo har pr. 31.12.2020 opgjort virksomhedens gældsforpligtigelser. Den samlede gæld til realkredit og kredit-institut udgør DKK 7.996.922. Derudover har virksomheden også gæld til leverandører og en anden gæld bestående af gæld til skat i form af moms og andre afgifter. Samlet set løber alle gældsforpligtigelser op til DKK 8.416.237.

Tidligere i opgaven blev der nævnt at gældsforpligtigelse indregnes til kursværdien pr. balancedagen. I dette tilfælde er de regnskabsmæssige værdier det der afspejler kursværdien bedst. Det er derfor de regnskabs-mæssige værdier der indregnes på åbningsbalancen.

Skattepligtig

Gældsposterne har ingen forskelsværdier regnskabsmæssigt og skattemæssigt hvorfor der ikke skal beregnes en avance.

Skattefri

Da der ikke er nogle forskelsværdier, skal der ikke beregnes en udskudt skat af gældsforpligtigelserne.

Page 49 of 72

Udskudt skat

Skattepligtig

Der opstår ikke udskudt skat ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse.

Skattefri

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse opstår der som tidligere nævnt en udskudt skat i forbindelse med at det modtagne selskab succederer virksomhedens skattemæssige stilling jf. Virksomhedsomdannelseslo-vens §2, stk. 1, nr. 8.

Der er gennemgået de relevante balanceposter i forbindelsen med omdannelsen og der er her konstateret forskelsværdier jf. beregningen i tabel 22:

Tabel 22

Skattepligtig avance pr. aktiv + beregning af udskudt skat

Balanceposter Skattemæssige værdier handelsværdier Beregnet avance Udskudt skat

Goodwill 223.642 4.810.000 4.586.358 1.008.999

Ejendom 9.342.541 9.342.541 3.964.381 872.164

Driftsmidler 1.225.641 1.112.942 -112.699 -24.794

Debitorer 958.127 958.127 0 0

Forudbetalte poster 5.253 18.886 13.633 2.999

Likvider 318.474 318.474 0 0

i alt 12.073.678 16.560.970 8.451.673 1.859.368

Egen tilvirkning

Ud fra ovenstående skal der ved en skattefri virksomhedsomdannelse indregnes DKK 1.859.368 i hensættelse til udskudt skat på åbningsbalancen.

Virksomhedsskatteordningen

Bo har i sin tid som indehaver af virksomheden benyttet sig af VSO. Igennem den tid har Bo fået oparbejdet sig et opsparet overskud jf. opgørelsen i tabel 23.

Tabel 23

Hensættelse til udskudt skat, opsparet overskud

Beregningsgrundlag Udskudt skat i % Aconto skat modregnet Udskudt skat

Opsparet overskud 24,5% 592.751 57% 145.224 192.644 Opsparet overskud 23,5% 955.816 57% 224.617 320.198 Opsparet overskud 22% 3.687.253 57% 811.196 1.290.539 Hensættelse til udskudt skat 5.235.820 1.181.036 1.803.381 Egen tilvirkning

Derudover var der oplyst at Bo pr. 31.12.2020 havde en negativ indskudskonto på DKK 100.000 som der skal tages højde for. Bo har ikke hensat til senere hævning i 2020.

Skattepligtig

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse kommer hele det opsparede overskud til beskatning. Der vil dog være fradrag for allerede betalte aconto skatter.

Page 50 of 72

Skattefri

Ved den skattefrie omdannelse er det relevant at se på både det opsparet overskud og indskudskontoen.

Opsparet overskud

Bo’s samlet opsparet overskud udgør DKK 5.235.820 før modregnet aconto skat. Bo har muligheden for at holde det opsparet overskud helt ud af omdannelsen mod at blive beskattet af overskuddet da det vil blive anset for at være hævet.

Det andet alternativ er at medtag det opsparet overskud i omdannelsen og derved få nedsat anskaffelses-summen på anparterne med et beløb svarende til hvad der er opsparet.

Indskudskonto

Som nævnt har Bo en negativ indskudskonto på DKK 100.000 pr. 31.12.20. Indskudskontoen skal ved brug af en skattefri omdannelse udlignes inden omdannelse finder sted jf. Virksomhedsomdannelseslovens §2, nr.

5. Da Bo ikke har et beløb til hensat til senere hævning kan der derfor ikke modregnes på indskudskontoen og Bo skal derfor indbetale beløbet til virksomheden.

Opgørelse af anskaffelsessummen for selskabets anparter/aktier

Der er nu foretaget en reel værdiansættelse af virksomhedens aktiver og passiver. Næste step er at se på hvilken anskaffelsessum anparterne står til.

Skattepligtig

Den skattepligtig omdannelse foretages efter afståelsesprincippet. Virksomheden overdrages til den værdi som en uafhængig tredjepart vil betale for virksomheden. Der tages udgangspunkt i en omdannelse med tilbagevirkende kraft, hvor alle aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen. De skattemæssige anskaffelses-summer svarer til værdierne i åbningsbalancen da forskellen svarer til den avance som Bo beskattes af i den personlige indkomst.

Værdiansættelsen er foretaget og Bo har som tidligere nævnt tænkt sig at hans selskab skal være et ApS med en kapital på DKK 40.000.

I den skattepligtig virksomhedsomdannelse skal der tages stilling til om der skal beregnes en overkurs under egenkapitalen, der senere kan trækkes ud som udbytte, eller om der skal indregnes et stiftertilgodehavende som Bo på senere kan hæve ud af selskabet skattefrit. Vælges der stiftertilgodehavende kan der overvejes at foretage et kursnedslag for at mindske anparternes anskaffelsessum.

Åbningsbalancen kommer til at se ud som nedenstående ud fra de argumenter og beregninger der er foreta-get for aktiver og passiver uden indregning af stiftertilgodehavende men overkurs:

Page 51 of 72 Egen tilvirkning

Af åbningsbalancen kan det ses at selskabets egenkapital står til DKK 8.144.733. Den registeret kapital vil være DKK 40.000, hvor de resterende DKK 8.104.733 vil være overkursen. Anparternes anskaffelsessum vil svare til den samlet kapital.

Stiftertilgodehavende

Vælges der at indregne stiftertilgodehavende i stedet, vil åbningsbalancen se lidt anderledes ud. Der er ved den skattepligtig omdannelse beregnet et stiftertilgodehavende på DKK 8.104.733. Hvilket også svare til den beregnet overkurs. For at kunne indregne stiftertilgodehavende skal der udarbejdes et gældsbrev hvori der vil fremgå at selskabet skylder Bo DKK 8.104.733 plus eventuelle renter i perioden hvor gælden bliver betalt af. Nedenfor står DKK 8.104.733 som et stiftertilgodehavende indregnet til kurs 100:

Page 52 of 72 Egen tilvirkning

Der er mulighed for at opnå et kursnedslag til kurs 80 svarende til DKK 1.620.947. Kursnedslaget kan fordeles som vist i tabel 24

Tabel 24

Fordeling af kursnedslag til kurs 80

Beregning af kursnedslag Nominelt Kursnedslag Kontantomregnet

Stiftertilgodehavende 8.104.733 1.620.947

Omfattede aktiver:

Bygninger 9.342.541 932.354 8.410.187 Driftsmidler 1.112.942 111.068 1.001.874 Periodiseringer 18.886 1.885 17.001 Debitorer 958.127 95.618 862.509 Goodwill 4.810.000 480.022 4.329.978 16.242.496 1.620.947 14.621.549 Egen tilvirkning

Kursnedslaget fordeles på alle aktiverne undtaget likvide midler. Benyttes kursnedslaget ville åbningsbalan-cen se ud som følgende:

Page 53 of 72 Egen tilvirkning

Ved indregningen af stiftertilgodehavende ses egenkapitalen nu kun som DKK 40.000. Stiftertilgodehavende udgør nu kun DKK 6.483.786 da det er indregnet til kurs 80.

Ved at indregne stiftertilgodehavende til kurs 80 nedsættes aktiernes anskaffelsessummer sig også. Betyd-ningen af denne er at der egentlig kun vil ske en forskydning af skattebetalingen da der på et senere tidspunkt vil ske beskatning af kursgevinsten.

Som nævnt tidligere udarbejdes der et gældsbrev, hvilket også er et krav for at kunne bruge et kursnedslag.

Bo kan derfor ikke selv bestemme hvordan betalingerne skal falde da der ikke er tale om et anfordringstilgo-dehavende.

Skattefri

Nu hvor den skattepligtig omdannelse er gennemgået, skal der kigges på det andet alternativ, som er den skattefrie virksomhedsomdannelse. Krav og betingelser er allerede gennemgået tidligere i opgaven.

Ved den skattefrie omdannelse succederer selskabet i Bo Nielsens skattemæssige situation fra overtagelses-datoen. Der skal samtidig hensættes udskudt skat.

Den udskudte skat blev beregnet tidligere til at være DKK 1.859.368.

Anskaffelsessummen for anparterne ved den skattefrie virksomhedsomdannelse opgøres ved at tage han-delsværdierne/regnskabsværdierne fratrukket de gevinster der har været.

Page 54 of 72 Egen tilvirkning

Opgørelsen over anskaffelsessummen viser at grunde og bygninger anskaffelsessum er DKK 5.378.160.

Gældende for resten af aktiver og passiver er anskaffelsessummen svarende til den opgjorte handelsværdi Ovenfor ses åbningsbalancen for selskabet ved en skattefri virksomhedsomdannelse samt anskaffelsessum-merne for aktiver og passiver. Anskaffelsessummen udgør for Bo DKK -319.639 (aktiver fratrukket passiver).

Den negative anskaffelsessum er kun muligt fordi Bo benytter sig af VSO.

Den opgjorte negativ anskaffelsessum er der endnu ikke modregnet opsparet overskud på DKK 4.054.784 (opsparet overskud fratrukket betalt aconto skat 5.235.820 − 1.181.036). Havde Bo ikke benyttet VSO vil den negative anskaffelsessum på DKK 319.639 skulle udlignes før en omdannelse vil kunne foretages.

Ved at lade det opsparet overskud modregne i anskaffelsessummen slipper Bo for at skulle beskattes af det i forbindelse med den skattefrie omdannelse.

Anskaffelsessummerne opgøres som vist i tabel 25.

In document Skattepligtig eller skattefri? (Sider 39-66)