• Ingen resultater fundet

Bestemmelse om at franchisetageren lejer alt butiksinventar af IDdesign

In document Franchising in the Middle East (Sider 67-70)

DEL III: JURIDISK DEL

Kapitel 12. Bestemmelse om at franchisetageren lejer alt butiksinventar af IDdesign

12.1Formålet med bestemmelsen

I den eksisterende kontrakt er det en betingelse, at franchisetageren selv finansierer alt butiksinventar for at kunne opstarte en IDdesign butik. I den økonomiske del blev det konkluderet, at det var en uhensigtsmæssig fordeling af parternes risiko. Derfor blev det foreslået at indsætte en bestemmelse om, at IDdesign finansierer alt butiksinventar, og at franchisetageren som modydelse betaler en månedlig leje.

Dermed vil franchisetagerens oplevede hold-up trussel sænkes104. Derfor vil der i det følgende blive foretaget en diskussion af, hvilke væsentlige punkter som en sådan bestemmelse bør indeholde.

Afslutningsvis vil der blive formuleret et forslag til, hvordan bestemmelsen kan formuleres, og om den kan implementeres i IDdesigns franchisekontrakt.

12.2 Retlige aspekter af en bestemmelse om franchisetagerens leje af IDdesigns butiksinventar

12.2.1 Butiksinventar

I forbindelse med åbningen af en franchisebutik skal butikken indrettes således, at den fremstår identisk med resten af IDdesigns butikker. Dette kræver detaljeret krav til gulv, reoler, belysning, skilte osv. Foruden IDdesigns kendetegnende inventar skal der i butikken, opsættes salgsopstillinger af butikkens produkter105. Det er derfor vigtigt at foretage en sondring af, hvilke ting IDdesign skal finansiere, og hvilke ting franchisetager eventuelt selv er ansvarlig for. Såfremt salgsopstillinger er omfattet af ordet

”butiksinventar”, vil IDdesigns forpligtelser blive langt mere omfattende end tilsigtet. Som følge af den føromtalte koncipistregel bør IDdesign derfor allerede ved aftaleindgåelsen have foretaget en sondring af, hvad denne forpligtelse indebærer. Da franchisetageren har stor valgfrihed til selv at vælge, hvilke af IDdesigns produkter han ønsker at sælge fra sin butik, bør IDdesign afgrænse sig fra at skulle stille salgsopstillinger til rådighed for franchisetagerne.

IDdesign bør derfor præcisere, at de finansierer alt butiksinventar samt opsætningen af dette, som efter IDdesigns opfattelse er tilstrækkeligt for at kunne åbne og drive en IDdesign butik.

12.2.2 Franchisetagerens modydelse – Betaling af leje

Et andet aspekt af bestemmelsen er betingelserne for den modydelse, som franchisetageren skal erlægge i form af en månedlig betaling af leje for butiksinventaret.

104 Se afsnit 4.2.3.3 for en nærmere beskrivelse af begrebet” Hold-up trussel”.

105 Salgsopstillinger er produkter som f.eks. reolsystemer, sofaer, borde, stole osv., som står udstillet i IDdesign butikkerne. Et andet ord af samme betydning er butikkernes udstillingsmodeller.

62 Ved at IDdesign forpligter sig til at stille butiksinventar til rådighed, forpligter franchisetageren sig til at betale en månedlig leje af butiksinventaret. Den betalte leje fungerer derfor som en modydelse til IDdesigns ydelser. Som nævnt i ovenstående afsnit bør der ligele des foretages en nærmere konkretisering af betingelserne for fastsættelsen af lejen. Det er således relevant at få klarlagt den pris, som franchisetageren skal betale i leje, hvor længe lejen skal betales, om lejen skal reguleres, hvor ofte lejen skal betales samt IDdesigns pligt til innovation af butiksinventaret.

Da flere af ovenstående spørgsmål er afhængige af hinanden, vil de blive diskuteret samlet i det følgende.

Hvor meget og hvor længe franchisetageren skal betale i leje afhænger naturligvis af de investeringer, som IDdesign skal foretage for at kunne stille butiksinventaret til rådighed for franchisetageren106. Med hensyn til lejens betaling kan det anbefales, at lejen betales månedligt, da franchisetager endvidere betaler sin royaltybetaling hver måned107. Som så mange andre ting vil det også være naturligt at aftale, at lejen reguleres årligt, således at lejen afspejler de faktiske udgifter, som IDdesign har i forbindelse med finansieringen af butiksinventaret.

I forbindelse med fastsættelsen af lejeperiodens længde er det - set fra franchisetagerens synsvinkel - væsentligt at stille krav til IDdesigns innovation af butiksinventar. En sådan bestemmelse skal være med til at sikre, at franchisetager ikke kommer i en situation, hvor han efter 10 år stadig betaler en månedlige leje for det butiksudstyr, som han fik stillet til rådighed ved åbningen af sin IDdesign butik 10 år tidligere. Såvel IDdesign som franchisetageren har en interesse i, at deres butikker fremstår moderne og tidssvarende.

Derfor bør en sådan bestemmelse ikke skabe de store uoverensstemmelser. Det bør dog alligevel indskrives i kontrakten, at IDdesign f.eks. hvert 7 år skal stille nyt butiksinventar til rådighed.

12.3 Formulering af nyt forslag om, at franchisetageren lejer alt butiks udstyr af IDdesign

På baggrund af den ovenstående diskussion af, hvilke retlige aspekter der er vigtige for IDdesign at have med i deres overvejelser, vil der i det følgende blive formuleret et forslag, der skal sikre IDdesign den rette implementering:

106 Det ligger uden for rammerne af denne opgave at komme med en præcis vurdering af lejeniveauet, so m franchisetager skal betale. Afsnittet er med som en rettesnor til, hvilke betingelser som IDdesign skal have taget stilling til, inden de indsætter bestemmelsen i deres franchisekontrakt.

107 Se afsnit 5.2 for mere information om IDdesigns opkrævning af r oyalty.

63 3.a. IDdesign finansierer butiksinventar

3.a.”Franchisegiver er forpligtet til at levere og opsætte alt nødvendigt butiksinventar i franchisetagerens butik, således at butikken fremstår åbningsklar, jf. dog 3.b. Som modydelse er franchisetageren forpligtet til at betale en leje af xxx kr. pr. måned. Lejen reguleres årligt i henhold til den danske inflationsrente.

3.b. Franchisegiver er ikke forpligtet til at stille butikkens salgsopstillinger til rådighed for franchisetager.

3.c. Franchisegiver er forpligtet til senest hvert 7 år at udskifte butiksinventar hos franchisetageren.

3.d. Franchisetageren er forpligtet til at acceptere IDdesigns beslutning om udskiftning af butiksinventar.

3.e. Ved udskiftning af inventar, opsigelse eller naturligt ophør har franchisetageren pligt til at tilbagelevere det butiksinventar, som franchisegiver har stillet ham til rådighed.”

3.f. Franchisegiveren er ikke ansvarlig for det eventuelt driftstab eller andre former for udgifter, som franchisetageren måtte have i forbindelse med udskiftning af butiksinventar.

12.4 Implementering af den nye bestemmelse

Som der blev redegjort for i afsnit 9.2.1, er det op til parterne imellem at aftale kontraktens nærmere bestemmelser. Da bestemmelsen ud fra en økonomiske betragtning stiller f ranchisetageren bedre, vil der ikke være belæg for at diskutere, hvorvidt bestemmelsen er urimelig byrdefuld for franchisetager. Det kan derfor anbefales at implementere denne bestemmelse i IDdesigns franchisekontrakt.

64

In document Franchising in the Middle East (Sider 67-70)