• Ingen resultater fundet

4.   BESTYRELSENS  ERSTATNINGSANSVAR

4.2     De  almindelige  erstatningsregler

 

4.1     Indledning  

I   det   følgende   kapitel   vil   det   analyseres,   hvilke   erstatningsretlige   risici   bestyrelsesmedlemmer   er   underlagt.   Til   grund   for   analysen   laves   først     en   redegørelse   for   de   erstatningsretlige   regler,   hvorefter   reglerne   vil     blive   belyst   mere   konkret   i   forhold   til   bestyrelsesmedlemmernes   ansvar/risici.    

Ansvarsnormen  for  selskabsledelsen  findes  i  SL  §  361  stk.  1.  Ifølge  SL  §  361  stk.  1   er  stifter  og  medlemmer  af  ledelsen  forpligtet  til  at  erstatte  skader,  som  de  under   udførelsen   af   deres   erhverv   har   forårsaget   uagtsomt   eller   forsætteligt.     Dette   ansvar   er   gældende   for   skader   pådraget   selskabet,   såvel   som   kapitalejere   og   tredjemand.   Ansvarsgrundlaget   følger   de   almindelige   erstatningsansvarlige   regler  og  bedømmes  ud  fra  culpareglen  jf.  SL  §  361.  56    

De   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   har   i   princippet   samme   ansvar   som  de  resterende  bestyrelsesmedlemmer,  men  er  ikke  i  besiddelse  af  de  samme   kvalifikationer.     Ydermere   besidder   de   en   mærkværdig   rolle   i   selskabet,   da   de   både  fungerer  som  øverste  instans  i  forhold  til  deres  bestyrelsespost  og  samtidig   er  ansatte  af  selskabet,  og  derfor  også  har  direktionen  som  daglig  chef.    

Med  den  nye  selskabslov  fra  2010  videreførtes  de  gamle  regler  fra  ASL,  og  derfor   må   det   kunne   konkluderes,   at   sager   af   ældre   dato   stadig   kan   tillægges   en   præjudikatsværdi.57  

 

4.2     De  almindelige  erstatningsregler    

For   at   man   i   Danmark   kan   blive   idømt   et   erstatningsansvar,   skal   en   række   betingelser   være   opfyldt.   For   det   første   skal   der   være   lidt   et   tab,   som   kan   fastsættes   økonomisk,   og   så   skal   der   selvfølgelig   være   en,   som   kan   holdes   ansvarlig.   Desuden   skal   der   være   kausalitet,   hvilket   forekommer,   når   der   er   sammenhæng   mellem   den   skadevoldendes   handling   og   det   lidte   tab.     Til   sidst   skal  der  også  kunne  påvises  adækvans,  hvilket  betyder,  at  der  er  påregnelighed   mellem  den  skadevoldendes  handlinger  og  det  lidte  tab.    

                                                                                                               

56  Paul  Krüger  Andersen:  Aktie-­‐  og  anpartsselskabsret,  side  476  

57  Klaus  Stubkjær  Andersen:  Ledelsesansvar  og  ledelsesansvarsforsikring  side  67  

4.2.1   Ansvarsgrundlag  

Hvis  der  skal  anlægges  en  erstatningssag,  er  det  er  krav,  at  der  kan  placeres  et   ansvarsgrundlag.  Ansvarsgrundlaget  vil  i  erstatningsager  mod  bestyrelsen  ligge   hos  hele  bestyrelsen  eller  de  medlemmer,  som  via  deres  culpøse  handlinger  har   medvirket   til   at,   tabet   forekom.   Det   skal   dog   bemærkes,   at   langt   de   fleste   erstatningssager   mod   bestyrelser   omhandler   et   passivitetsansvar.   Dette   indebærer,  at  bestyrelsen  oftest  vil  blive  anklaget  for  ikke  at  have  benyttet  sig  af   deres   handlepligt,   hvorimod   direktionen   oftest   vil   blive   mødt   med   et   handlingsansvar,  det  vil  sige  en  aktiv  handling,  der  overtræder  reglerne.58        

4.2.2  Culpa  ansvar  

Hvis   der   skal   kunne   pålægges   bestyrelsen   eller   nogen   af   dets   medlemmer   et   erstatningsansvar,   skal   det   kunne   påvises,   at   der   er   handlet   culpøst   eller   med   forsæt.  Culpa  reglen  er  ”default  reglen”,  hvilket  vil  sige,  at  hvis  der  ikke  er  andet   angivet   i   lovgivningen,   vil   ansvarsbedømmelsen   blive   lavet   på   culpavurdering.  

En  culpøs  handling  inden  for  erstatningsreglerne  betyder,  at  der  kan  ifaldes    et   erstatningsansvar,  hvis  der  er  handlet  uforsvarligt.  Uforsvarligt  er  dog  et  meget   løst   juridisk   begreb,   og   man   vil   derfor   behandle   hver   situation   særskilt   for   at   finde  ud  af,  om  personen  eller  personerne  har  handlet  culpøst.  I  den  almindelige   erstatningsret   vil   domstolen   gøre   brug   af   en   ”bonus   pater   familias”,   som   tager   udgangspunkt  i,  hvordan  den  gode  familiefar  ville  have  ageret  i  den  pågældende   situation.   Domstolene   er   dog   gået   væk   fra   at   lave   en   ”bonus   pater   familias”-­‐

sammenligning  og  gået  mere  over  til  en  objektiv  vurdering  af  kriterierne.59  Dette   gøres  ved  ikke  alene  at  analysere,  om  der  har  været  noget  brud  på  selskabsloven,   men   også   om   der   har   er   foretaget   brud   på   selskabets   vedtægter   og   forretningsorden,   samt   ved   at     undersøge   og   vurdere,   om   man   har   fulgt   anbefalingerne  fra  Komitéen  for  god  selskabsledelse.60      

     

                                                                                                               

58  Klaus  Stubkjær  Andersen:  Ledelsesansvar  og  ledelsesansvarsforsikring  side  27  

59  Klaus  Stubkjær  Andersen:  Ledelsesansvar  og  ledelsesansvarsforsikring  side  28  

60  Mette  Neville  &  Karsten  Engsig  Sørensen:  Den  nye  selskabslov  side  119  

4.2.3   Økonomisk  tab  

I  forbindelse  med  et  erstatningsansvar  efter  SL  §  361  vil  der  altid  være  tale  om  et   tab   af   økonomisk   karakter,   men   dette   behøver   ikke   at   være   tilfældet   efter   de   gældende  erstatningsregler,  hvor  tabet  ved  for  eksempel      personskader  vil    blive   omregnet   til   en   økonomisk   kompensation.   Hvis   det   ikke   kan   bevises,   at   der   er   lidt  et  økonomisk  tab,  skal  sagen  føre  til  frafaldelse.61  Dette  skyldes,  at  de  danske   erstatningsregler   bygger   på   ideen   om,   at   man   ikke   skal   kunne   beriges   ved   at   have   lidt   et   tab,   i   modsætning   til   for   eksempel     i   USA,   hvor   man   opererer   med   begrebet   ”punitive   damages”.   I   overensstemmelse   med   et   almindeligt   culpa   ansvar  påhviler  det  den  skadelidte  at  løfte  bevisbyrden.62  

 

4.2.4   Kausalitet  

Hvis  der  pålægges  bestyrelsesmedlemmerne  et  erstatningsansvar,  er  det  er  krav,   at   der   kan   påvises   kausalitet   mellem   den   ansvarspådragende   handling   og   skadelidtes   økonomiske   tab.63  Det   vil   dog   oftest   være   et   komplekst,   langvarigt   forløb,    som  leder  til  et  erstatningsansvar,  og  derfor  kan  det  være  svært  at  påvise   kausalitet.   Desuden   omhandler   bestyrelsesansvar   menneskelige   beslutninger,   i   modsætning  il  for  eksempel  et  trafikuheld,  hvor  det  oftest  vil  være  meget  direkte   at   se,   om   der   er   sammenhæng   mellem   skaden   og   skadevolders   handling.    

Kompleksiteten   af     kausalitetsbedømmelsen   ses   i   UfR   2000.595   omhandlende   Hope   Computer,   hvis   revisor   havde   udarbejdet   et   fejlvisende   3/4-­‐årsregnskab   med   pyntede   tal   fra   direktionen.   En   investor   valgte   at   købe   aktiemajoriteten   i   selskabet  på  bagrund  af  dette  regnskab,  men  revisor  og  direktion  blev  ikke  holdt   ansvarlig.  Landsretten  besluttede,  at  majoritetsinvestorens  krav  bortfaldt  ud  fra   accept   af   risiko,   og   at   han   selv   burde   have   lavet   en   regnskabsmæssig   undersøgelse.    Højesteret  stadfæstede  dommen,  dog  med  en  anden  begrundelse,   nemlig   at   det   fejlbehæftede   regnskab   ikke   havde   været   det   bestemmende   for   investeringen,  hvorfor  der  ikke    forelå    kausalitet,  og  hverken  direktionen  eller   revisoren  kunne  derfor  holdes  ansvarlige  for  eventuelle  tab.64  Meget  simpelt  kan   man   sige,   at   hvis   den   skadevoldene   handling   ikke   var   fortaget,   ville   skaden   så                                                                                                                  

61  Erik  Werlauff:  Selskabsret  side  490  

62  Thorbjørn  Sofsrud:  Bestyrelsens  beslutning  og  ansvar,  side  91  

63  Jan  Schans  Christensen:  Kapitalselskaber  Aktie  og  anpartsselskabsret  side  692  

64  Erik  Werlauff:  Bestyrelsens  arbejde  og  ansvar  side  27  

være  sket  alligevel?  Hvis  svaret  hertil  er  ja,  forligger  der  ikke  kausalitet,  hvilket   understøttes  af  højesteret65  

 

4.2.5     Adækvans  

Til   sidst   skal   der   også   kunne   bevises   adækvans   for,   at   et   erstatningskrav   kan   gøres   gældende.   Dette   betyder,   at   der   skal   være   påregnelighed   mellem   den   skadevoldendes   handling   eller   mangel   på   sammen   og   den   skadelidtes   tab.  66   Adækvans   kan   simplificeres   ned   til,   at   det   er   stopklodsen,   der   sikrer,   at     upåregnelige   eller   fjerntliggende   skader   ikke     medregnes.     Det   gøres   for   at   stoppe   kæden   for,   hvem   der   kan   søge   erstatning,   da   alt   økonomi   på   en   eller   anden   måde   er   afhængig   af   hinanden,   og   derfor   ville   der   uden   kravet   om   adækvans   ikke   være   grænser   for,   hvem     der   kunne   søge   erstatning   hos   skadevolder.   Som   eksempel   kan   nævnes,   at   hvis   der   glippes   en   god   forretning   som  følge  af  skadevolders  handlinger,  vil  dette  anses  som  upåregneligt  og  derfor   ikke  erstatningsberettiget,  da  dette  er  et  inadækvat  tab.    

       

4.2.6     Værnet  interesse    

Kravet  om  værnet  interesse  kan  virke  overlappende  med  kravet  om  adækvans,   men  præcist  betyder  det,  at  skaden  skal  have  ramt  en  retsbeskyttet  interesse.67   Dette  indebærer,  at  den  skadelidte  skal  være  den  direkte  skadelidte,  og  man  vil   derfor  ikke  kunne  søge  erstatning  for  eksempelvis  opstået  chok  som  følge  af  den   skadevoldens  handling  skade  på  en  anden.