• Ingen resultater fundet

Afsluttende perspektiver

In document Danske Studier (Sider 155-161)

Det digitale gensyn med Klingen in extenso har belyst de mange para-dokser og den særlige blanding af tradition og opbrud, fornyelse og reak-tion, som kendetegner den tidlige modernisme og historiske avantgardes fremkomst i Danmark. Ekspressionismen er af eftertiden mest blevet op-fattet som en kort brænding, et flygtigt og overfladisk stilfænomen som opstod på sikker æstetisk afstand af samtidens politiske virkelighed med et tilbud om forlystelse og eskapisme. En verdensfjern modernistisk formkultur der på bizar gullaschmaner slog sig op på krigen og som usik-kert konjunkturfænomen var dømt til at gå i sig selv igen – kun efterla-dende sig ganske få ‘varige’ værker og eftervirkninger.

Nærværende studie i miljøet omkring Klingen har modificeret dette billede ved at vise at ekspressionismen ikke bare opstod i et lufttomt rum i splendid isolation fra den samtidige politiske virkelighed, men at samti-dens politiske realiteter på flere punkter havde en direkte betydning for den form den tidlige modernisme antog i Danmark. Når fx den abstrakte kunst ikke fik en chance herhjemme, havde det at gøre med at abstrakti-onen af den hjemlige kunstneriske elite blev associeret med Herwarth Waldens berlinske propagandacentral Der Sturm. I datidens polariserede kultursemiotik betød det at abstraktionen som æstetisk princip hurtigt Det levende kunstblad – Tidsskriftet Klingen · 155

blev omfattet af den udbredte modvilje mod Tyskland, en politisk moti-veret modvilje der viste sig i Henningsens principielle nedvurderinger af tysk kunst i 1918 og som brød ud i lys lue i Gelsteds samtidige refusering af Mombergs digte. I sin fastholdte franske orientering var Klingen alt andet end et æstetisk autonomt eller politisk indifferent organ.

Den modernistiske optik som har ligget til grund for eftertidens kunst-og litteraturhistoriske behandlinger af perioden, gjorde boet op i varige hovedværker og blivende forfatterskaber, hvorfor historien om ekspres-sionismen ofte blev til historien om den store ‘retræte’ og de blokerede ambitioner og eksperimenter der gled ud af fokus. I modsætning hertil åbner avantgardebegrebet for en bredere kulturel kontekstualisering af det æstetiske nybrud der efter den æstetiske chokstart i 1917-20 blot an-tog andre og nye former end de snævert kunstneriske. Den avantgardisti-ske optik på Klingen som sociologisk gruppedannelse tilbyder her først og fremmest en indsigt i tilblivelsen af 20’ernes kulturradikale miljø som i de følgende år organiserede og artikulerede sig i en række nye fora og tidsskrifter.

Af de umiddelbare efterfølgere var maleren O.V. Borchs grafiske kunstblad Buen (1924-25) det der i såvel stof som form kom til at ligne Klingen mest, med Bønnelycke som en flittig bidragyder på litteratur-siden. I dette forum bidrog han bl.a. med den overraskende lille nøgle-novelle »Den hemmelighedsfulde Avis« som leverer en kærlig satire over miljøet og de redaktionelle procedurer bag Klingen.49I 20’ernes un-ge kunstmiljø fik Buen derudover en vigtig integrerende funktion, idet det genoptog den afbrudte forbindelse til Der Sturmog samlede repræ-sentanter fra 20’ernes nye, kommunistiske venstrefløj omkring Det Ny Studentersamfund (DNSS) som ellers – med Momberg som et godt ek-sempel – positionerede sig stærkt i modsætning til miljøet omkring Klin-gen. Gelsteds Sirius (1924-25) var til forskel herfra et mere traditionelt, belletristisk litteraturtidsskrift som primært kom til at repræsentere Gelsteds egne litterære interesser foruden at fungere som organ for den såkaldte ‘livsanskuelsesdebat’ der fulgte oven på krigen og ekspressio-nismen. Med Kritisk Revy (1926-28) dirigerede Henningsen tropperne ind på et nyt og afgørende område: arkitektur, byplanlægning og den ‘an-vendte kunst’ som han havde formuleret sine tidlige konstruktivistiske teser for i Klingen.

Kulturradikalismen opfattes gerne som en speciel dansk opfindelse, men analysen af Klingen har vist hvordan væsentlige dele af ‘bevægel-sens’ æstetik og tankegods opstod i tæt dialog og konvergens med strøm-156 · Torben Jelsbak

ninger i den internationale avantgarde. Avantgardebegrebet tilbyder på den måde også at betragte denne væsentlige strømning i dansk kulturel modernitet i en ny og international kontekst.

Noter

01. De vigtigste bidrag til forskningen i den tidlige modernisme herhjemme er Hanne Abildgaards »Det modernistiske gennembrud i dansk malerkunst om-kring den første verdenskrig«, in: Argos 7/8, 1990, der danner grundlaget for bindet om »Tidlig modernisme« i Ny dansk kunsthistorie, Kbh. 1994, og Lennart Gottliebs monografi om Harald Giersing, Giersing. Maler, kritiker, menneske, Kbh. 1995. Foruden individuelle udstillinger af Giersing (Statens Museum for Kunst 1981 & 1995), Jais Nielsen (Sophienholm 1985), Olaf Rude (Bornholms Kunstmuseum 1986 og Nordjyllands Kunstmuseum 2005), Lundstrøm (Charlottenborg 1993), William Scharff (Nivaagaard 1996) og Carl Jensen (Vejle Kunstmuseum 2003) har perioden været be-handlet i udstillingerne Kunstnersammenslutningen »De fire« (Gl. Holte-gaard 1996) og Avantgarde i dansk og europæisk kunst 1909-1919 (Statens Museum for Kunst 2002). Nyere litteraturhistoriske bidrag til udforskningen af dansk modernisme er Peter Stein Larsens Modernistiske outsidere. Under-belyste hjørner af dansk lyriktradition fra 1800 til i dag, Odense 1998; Erik Svendsen: Det nye. Sonderinger i dansk litterær modernisme, Kbh. 1998;

samt Anne Marie Mai (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, 4. udg., bd. 1, Kbh. 2002. Torben Jelsbaks Ekspressionisme. Modernismens formelle gennembrud i dansk malerkunst og poesi, Hellerup 2005, er et forsøg på en tværfaglig behandling af den tidlige modernisme inden for såvel maleriet som litteraturen.

02. Foruden Hauberg Mortensens »Indledning« til Klingen – en antologi, Kbh.

1980, findes dog en kortere behandling af Klingensom organ for dansk mo-dernisme i Anders Palm: Möten mellan konstarter. Studier av dikt, dans, mu-sik, bild, drama och film, Stockholm 1985, s. 113-119, ligesom Hanne Abild-gaard i Ny dansk kunsthistorie, bd. 6, s. 109-119, har et kapitel om tidsskrif-tet fra en kunsthistorikers synsvinkel. Herudover findes en hovedopgave fra biblioteksskolen, Christina Collet Madsen: Da Klingen trak blankt – en ana-lyse af et moderne kunstblad, Kbh. 2000, der som bilag indeholder et værdi-fuldt udvalg af korrespondance mellem bladets redaktører og bidragydere i en dog selektiv og noget fejlbehæftet transskription.

03. Den hurtigste vej til udgaven er at gå via søgemaskinen REX og søge »Klin-gen« i kategorien »Aviser og tidsskrifter«. Indholdsfortegnelser til de tre år-gange findes på siderne hhv. 219-20, 415 og 603 af den digitale udgave. Ud-givelsen indgår som en del af projektet Danske Kulturtidsskrifter 1917-45 (http://www.kb.dk/ktss/, (1996ff), et projekt under Kulturministeriets it-initi-ativ Kulturnet Danmark, som har til formål at udvikle og afprøve forskellige Det levende kunstblad – Tidsskriftet Klingen · 157

tekniske løsninger til dokumentation og genudgivelse af sjældne kulturhisto-riske dokumenter i digital form. Foruden Klingenhar projektet resulteret i fuldstændige og delvise netudgaver af tidsskrifterne Clarté (1926-27) og Kritisk Revy (1926-28). I begge disse udgaver eksperimenteres der med hy-brid eller ‘lagvis’ udgivelse af dokumenter som henholdsvis ‘rene’ tekstfiler (i ASCII-format) og faksimilerede grafik-billeder – en løsning der ikke har fundet anvendelse over for Klingen, da det her – pga. grafisk stærkt varieren-de satsbillevarieren-der og hyppig forekomst af fx vignetter på tekstsivarieren-den – er umuligt at adskille tekst og billede. Både grafik og tekster i Klingener således re-præsenteret i faksimile.

04. Jeg benytter mig her og i det følgende af en dobbelt citations- og henvis-ningsteknik således at referencen angiver årgang og nummer i den originale (upaginerede) udgave og – efter semikolonet – pagineringen fra den digitale udgave.

05. Peter Bürgers begreb om de »historiske« avantgardebevægelser er først og fremmest udviklet med henblik på dadaismen, den russiske konstruktivisme og den tidlige surrealisme, men omfatter også den italienske futurisme og den tyske ekspressionisme samt – med visse forbehold – den franske kubis-me. Jf. Peter Bürger: Theorie der Avantgarde, Frankfurt a/M 1974, s. 44.

06. Hubert van den Berg: »Kortlægning af det nyes gamle spor. Bidrag til en hi-storisk topografi over det 20. århundredes avantgarde(r) i europæisk kultur«, in: Tania Ørum, Marianne Ping Huang og Charlotte Engberg (red.): En tradi-tion af opbrud. Avantgardens historie og politik, Hellerup 2005, s. 19-43.

07. I min monografi Ekspressionisme (jf. note 1) har jeg behandlet emnet ud fra en modernistisk synsvinkel med henblik på ‘hovedgenrerne’ maleri og lyrik;

nærværende arbejde indgår i mit aktuelle ph.d.-projekt »Avantgardefilologi og teksttransmission« der forsøger at anlægge en avantgardistisk synsvinkel på periodens æstetiske opbrud.

08. Der citeres her og i det følgende fra det presseomdelte løsblad, signeret Paul Uttenreitter og Axel Salto, indlagt i det indbundne eksemplar af første årgang på institutbiblioteket på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

09. Prisen på Klingen var i første årgang 2 kr. per nummer/15 kr. i abonnement.

10. Jf. Magdalena Gram: »The art journal as an artistic gesture – an experiment named Flamman«, in: Scandinavian Journal of Design History, Vol. 3, 1993, s. 85-108.

11. Jf. »Konsttidskrift bör vara konstnarlig gest«, usigneret artikel in: flamman nr. 7, oktober 1917. Et eksempel på den ‘typometriske’ tekstgestaltning er Gunnar Cederschiölds artikel »Pablo Picasso«, in: flamman, nr. 1. januar 1917.

12. Jf. »demokratisk konstpolitik – konstakademiers död«, in: flamman, nr. 2, fe-bruar 1917, samt »Konst för folket« og »Om jag vore MINISTER FÖR DE SKÖNA KONSTERNA«, in: flamman. Kalender för modern Konst1918, s.

6-16 & 49-58.

13. Brev fra Salto til Anker Kirkeby 9/10 1917, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2742, 2º.

158 · Torben Jelsbak

14. Se herom Lennart Gottlieb: »Intrige-bacillen – Om den glemte Sammenslut-ning ‘Ung dansk Kunst’ og GrønSammenslut-ningens dannelse«, in: Gottlieb (red.):

Grønningen – de tidlige år, Kbh. 1990, s. 7-29.

15. Lennart Gottlieb udlægger »For Pallas Athene!« – ‘for kampen og kunstens skyld’, jf. Gottlieb 1995, s. 217 (jf. note 1).

16. Otto Gelsted: Ekspressionisme, Kbh. 1919, s. 32.

17. Jf. titlen på en populær indføring i litterær modernisme af Finn Brandt-Pe-dersen: Modernisme og kvalitet. En indføring i læsning og vurdering af den ny poesi, Kbh. 1965.

18. »Kubismens politiske indhold«, optrykt i Kulturkritik, 1, Kbh. 1973, s. 167-176.

19. I forbindelse med omlægningen forhøjedes prisen på bladet til 5 kr. per nr./30 kr. i abonnement.

20. Jf. brev fra Salto til Uttenreitter 16/10 1918, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4722, 2º.

21. Carl Julius Salomonsens sygdomstese fremsattes for første gang i foredraget

»Smitsomme Sindslidelser før og nu med særligt henblik paa de nyeste Kunstretninger«, afholdt i Medicinsk-historisk Selskab 15. januar 1919 og kort tid herefter udgivet i pjeceform. Den opfulgtes året efter af en række Til-lægsbemærkninger om Dysmorphismens sygelige Natur. Hele den mellem-liggende debat er behandlet af Hanne Abildgaard i »Dysmorfismedebatten.

En diskussion om sundhed og sygdom i den modernistiske bevægelse om-kring første verdenskrig«, in: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger, nr. XXVII, Kbh. 1984-85, s. 131-158.

22. Udstillingen International Kunst. Ekspressionister og Kubister. Maleri og Skulpturer, der blev vist i Georg Kleis’ galleri på Vesterbrogade 58, inde-holdt primært værker af Waldens faste garde af tyske og internationale eks-pressionister som Kandinsky, Franz Marc, Gabriele Münter, Rudolf Bauer, Jacoba van Heemskerck og Waldens svenske kone Nell Walden, hvortil kom eksempler på fransk kubisme af Picasso, Metzinger og Gleize.

23. Jf. Elias Bredsdorff: »Om at fodre sine karusser«, Politiken 11. juli 1955.

Optrykt i Kommer det os ved. Kulturradikale essays, Kbh. 1971, s. 57-62.

24. Jf. Morten Thing: Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960, 1, Kbh. 1993, der i kapitlet om kulturradikalismen (s. 187-265) be-handler Klingensom det første i rækken af »De kulturradikale tidsskrifter«.

25. Poul Henningsen: Hvad med kulturen?, Kbh. 1933, s. 8ff, 38 og passim.

26. Jf. Klaus Rifbjerg der i et nyligt foredrag, »Med højt humør og løftet hale. Et foredrag om kulturradikalisme«, in: Kritik, 144, 2000, s. 48-56, sidestillede netop Axel Salto med Georg Brandes som kroneksempler på den kulturradi-kale holdning.

27. Georg Brandes: Samlede Skrifter, 4, Kbh. 1900, s. 5.

28. Betegnelsen ‘konstruktivisme’ stammer fra 1921, hvor gruppen Konstrukti-vistisk Arbejdsgruppe dannedes i Moskva på INKhUK: Institut for Artistisk Kultur. Jf. en nyere behandling: Christina Lodder: »Soviet Constructivism«

in: Steve Edwards & Paul Wood (red.): Art of the Avant-Gardes, New Haven og London 2004, s. 359-393.

Det levende kunstblad – Tidsskriftet Klingen · 159

29. Om Statens Museum for Kunsts indkøbspolitik under direktøren Karl Mad-sen (1911-1925) se Villads VilladMad-sen: Statens Museum for Kunst 1857-1952, Kbh. 1998.

30. Om kunstsamleren og hovedmæcenen Tetzen-Lund se Lennart Gottlieb:

»Tetzen-Lunds samling – om dens historie, indhold og betydning«, in: Kunst og museum1984, s. 18-49.

31. Jf. brev fra Salto til Uttenreitter, dateret »Torsdag Aften« [maj 1919], Det Kongelige Bibliotek, NKS 4722, 4º.

32. Jf. brev fra Salto til Uttenreitter, 28/5 1919, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4722, 4º.

33. Jf. brev fra Salto til Uttenreitter, 7/5 1919, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4722, 4º. 22 interessenter tog ifølge navnelisten forrest i Digteimod denne opfordring, herunder kunstsamleren Tetzen-Lund, bogsamleren H. Marx-Nielsen og en række andre bog- og forlagsfolk samt familiemedlemmer til Klingens redaktører og faste bidragydere.

34. Brev fra Gelsted til Uttenreitter, 1/10 1919, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4722, 4º.

35. Jf. Abildgaard 1990, s. 86ff, og 1994, s. 153ff (jf. note 1).

36. Fra Klingens stab medvirkede ved efterårsudstillingen O.V. Borch, Vilhelm Wanscher, William Scharff, Lundstrøm, Salto, Jais Nielsen, Henningsen, Olaf Rude, Mogens Lorentzen og Svend Johansen.

37. Poul Uttenreitter: »Omkring Klingen«, in: Axel Salto (red.): Klingen, Kbh.

1942, s. 18.

38. Torben Brostrøm: »Det umådelige mådehold«, in: Vindrosen 1959:1, s. 7.

39. Otto Gelsted: Ekspressionisme, Kbh. 1919, s. 26.

40. Brev fra Gelsted til Uttenreitter, 1/10 1919, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4722, 4º.

41. Manuskriptet til samlingen findes på Det Kongelige Bibliotek, Marx-Nielsen 5, 2º.

42. Jf. Vagn Steen: »Enmandsløbet – nogle af Emil Bønnelyckes demonstrative tekster« in: Vindrosen1966:1, s. 60-69.

43. Mombergs forsendelse til Klingen er ikke bevaret.

44. Jf. H.L. Mombergs lille poetik »At forstå kunst«, trykt i tidsskriftet Baalet, 2.

årg., 1, 1922, s. 16-17.

45. Udateret brev fra Gelsted til Momberg, Det Kongelige Bibliotek, NKS 5167, 4ºkps. IV.

46. Brev fra Tom Kristensen til Salto, 23/2 1920, Det Kongelige Bibliotek, NKS 5181, 4º.

47. Jf. Jens Andersen: Dansende stjerne – en bog om Tom Kristensen, Kbh.

1993, s. 262ff. De 7 digte findes i dag på Det Kongelige Bibliotek arkiveret som hhv. »5 digte«, NKS 1770a, 2ºog »To prosastykker«, NKS 1839, 2º. 48. Jf. brev fra Kristensen til Salto, 27/9 1920, Det Kongelige Bibliotek, NKS

5181, 4º.

49. »Den hemmelighedsfulde Avis. En munter Historie af Emil Bønnelycke«, in:

Buen, 1. årg., 12, s. 4-7.

160 · Torben Jelsbak

In document Danske Studier (Sider 155-161)